Naše zjištění
24. 10. 2018

ROK 2018 A „OSMIČKOVÁ“ VÝROČÍ

Z významných událostí 20. století, jejichž letopočet končí číslicí osm a které nejvíce ovlivnily osud naší země, vybralo nejvíce občanů (38 %) vznik samostatného Československa. Oproti roku 2008, kdy proběhl totožný výzkum, je tu určitá změna, která se však dá vysvětlit specifikem stoletého výročí roku 1918.

Z významných událostí 20. století, jejichž letopočet končí číslicí osm a které nejvíce ovlivnily osud naší země, vybralo nejvíce občanů (38 %) vznik samostatného Československa. Oproti roku 2008, kdy proběhl totožný výzkum, je tu určitá změna, která se však dá vysvětlit specifikem stoletého výročí roku 1918. Před deseti lety totiž občané nejčastěji vybírali nástup komunistů k moci v roce 1948 a těsně pak rok 1918. Obdobím, kdy v novodobých dějinách projevili Češi nejvíc statečnosti, je podle třetiny občanů (33 %) protifašistický odboj. Naopak dobou, za kterou by se v novodobých dějinách měli Češi nejvíce stydět, jsou podle dvou pětin občanů (40 %) politické procesy 50. let.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 9. až 21. října 2018. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 978 respondentů. Na výzkumu pracovalo 219 tazatelů (PAPI, CAPI). Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

Rok končící na číslici osm má v historii československého státu určitou symboliku. Ve 20. století můžeme najít několik událostí, které velmi významně zasáhly do osudu naší země a v jejichž letopočtu je na konci právě osmička. Začneme-li chronologicky: 1918 – 1938 – 1948 – 1968. Které z událostí těchto letopočtů ovlivnily osud naší země nejvíce?

Česká veřejnost nejčastěji největší vliv připisuje roku 1918 a vzniku samostatného Československa (téměř dvě pětiny občanů – 38 %). Čtvrtina lidí (27 %) za nejzásadnější považuje únor 1948. Necelá pětina občanů (18 %) vyzdvihuje důležitost mnichovské zrady v roce 1938. Oproti těmto událostem považuje za důležité události roku 1968 (invazi a Pražské jaro) nižší podíl veřejnosti.

Nejvýznamnější událost – srovnání 2008 a 2018

„Rok 2018 je rokem s několika výročími významných událostí končících číslicí 8.
Vyberte prosím z předložené karty událost, která z Vašeho osobního hlediska nejvíce ovlivnila osud naší země.“

Pramen: STEM, Trendy 2018/10, 978 respondentů

Hodnocení minulosti je ovlivněno věkem dotázaných, nikoliv ale tak výrazně, jak bychom možná čekali. Ve všech věkových skupinách nejčastěji lidé volí rok 1918 jako nejvýznamnější událost v novodobých dějinách naší země. Ovšem ve skupině lidí ve věku 45 až 59 let je velmi početná i skupina těch, kteří zdůrazňují důsledky nástupu komunistů k moci v roce 1948 na osud naší země, dále i těch, kteří z nabídky vybrali mnichovskou zradu (tady je zjištěný podíl stejný i ve skupině lidí starších 60 let).

Nejvýznamnější událost – rozdíly podle věku

Pramen: STEM, Trendy 2018/10, 978 respondentů

Hodnocení minulosti je ale výrazně podmíněno politickou orientací dotázaných. Mezi pravicově orientovanými občany je více těch, kteří zdůrazňují dopad „Vítězného února“, než těch, kteří za nejdůležitější považují vznik samostatného Československa. Naopak levicově orientovaní jako událost druhou v pořadí (po roce 1918) volí mnichovskou dohodu.

Nejvýznamnější událost – rozdíly podle politické orientace

Pramen: STEM, Trendy 2018/10, 978 respondentů

Tazatelé STEM se také ptali občanů na to, ve kterých obdobích novodobých českých dějin se podle nich Češi zachovali nejstatečněji. Respondenti mohli vybírat ze sedmi možností pouze jedinou. Nejvíce lidí zvolilo jako dobu největší statečnosti protifašistický odboj. O respektu a úctě k odvaze tehdejší generace svědčí i druhé místo, které v pořadí „nejstatečnějších okamžiků českého národa“ přisoudili lidé mobilizaci československé armády v roce 1938. Dalším světlým obdobím novodobých českých dějin, kdy Češi projevili statečnost, je podle mínění veřejnosti sametová revoluce v roce 1989. Z porovnání výsledků letošního průzkumu s rokem 2008 nejsou patrné žádné výraznější rozdíly.

Událost jako výraz statečnosti Čechů – srovnání 2008 a 2018

„Zamyslete se ještě jednou nad významnými událostmi naší novodobé historie. Vyberte prosím z další karty událost, kdy se podle Vás Češi zachovali nejstatečněji.“

Pramen: STEM, Trendy 2018/10, 978 respondentů

STEM v průzkumu vedle slavných okamžiků historie zjišťoval i názory veřejnosti na období novodobých dějin, za které by se Češi měli nejvíce stydět. Nejčastěji lidé z nabídky zvolili období politických procesů v 50. letech. S velkým odstupem následují kapitulace před nacisty, pak vývoj po listopadu 1989, únor 1948 a normalizace. Stejné výsledky přinesl i výzkum před deseti lety.

Událost jako důvod pro pocit studu – srovnání 2008 a 2018

„A obráceně, za které období našich novodobých dějin by se podle Vás měli Češi
nejvíce stydět?“

Pramen: STEM, Trendy 2018/10, 978 respondentů

Sdílet

Domácí politika / Vysvědčení naší společnosti
Mnichovská dohoda, osmičková výročí, Pražské jaro, Varšavská smlouva, Vítězný únor, výročí, vznik samostatného Československa