Naše zjištění
21. 9. 2007

Reforma vyvolává obavy

Reforma veřejných financí schválená poslaneckou sněmovnou je veřejností očekávána s obavami. Lidé jsou silně skeptičtí, pokud hodnotí důsledky přijatých opatření na finanční situaci své domácnosti. Zhoršení předpokládá 75 % dotázaných, zlepšení 10 % lidí, 15 % soudí, že reforma na finanční situaci jejich domácnosti nebude mít vliv.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2007

REFORMA VYVOLÁVÁ OBAVY: DESETINA LIDÍ OČEKÁVÁ ZLEPŠENÍ, TŘI ČTVRTINY VŠAK ZHORŠENÍ SVÉ FINANČNÍ SITUACE

Reforma veřejných financí schválená poslaneckou sněmovnou je veřejností očekávána s obavami. Lidé jsou silně skeptičtí, pokud hodnotí důsledky přijatých opatření na finanční situaci své domácnosti. Zhoršení předpokládá 75 % dotázaných, zlepšení 10 % lidí, 15 % soudí, že reforma na finanční situaci jejich domácnosti nebude mít vliv.

                                                                                             

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 10. září 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal mimořádně rozsáhlý soubor 1417 respondentů.

Česká veřejnost je k různým reformním krokům a obecně změnám většinou ostražitá, zvláště pokud se ptáme, jaké to bude mít důsledky „pro ně osobně“ či „pro jejich domácnost“. V případě schválené reformy veřejných financí je tato skepse však velice silná. Zhoršení finanční situace vlastní domácnosti očekává 75 % lidí, zlepšení pouze desetina.

Pramen: STEM, Trendy 9/2007, 1417 respondentů starších 18 let

Jak vidí perspektivy svých domácností lidé z různých skupin populace?  Podrobnosti nabízejí grafy na následujících stranách (skupiny „výrazně se zlepší“ a „spíše se zlepší“ situace domácnosti byly pro zjednodušení sloučeny).

Několik základních poznatků:

…    V žádné významnější sociodemografické skupině nemají optimisté převahu nad pesimisty, relativně nejsilnější je podíl lidí s optimistickými očekáváními důsledků reformy mezi podnikateli a stoupenci ODS.

…    Vůbec nejsilněji (statisticky) závisí názor na finanční situaci vlastní domácnosti na politických sympatiích – to dokládá, že i tyto názory jsou chápány politicky, opírají se mnohdy spíše o ideologii, stranický přístup, než o přesné věcné zhodnocení .

…    Silná je podle očekávání závislost na materiálním zajištění domácnosti.

…    Za ohrožené se považují dále především důchodci, nezaměstnaní, lidé se základním vzděláním a vyučení a starší občané (již od 45 let věku, silněji pak osoby starší 60 let).

…    Poněkud větší obavy mají také obyvatelé vesnic a malých městeček do 5000 obyvatel než obyvatelé větších sídel.

…    Hodnocení důsledků reformy veřejných financí je jen velmi slabě závislé na rodinném stavu (svobodní, ženatí apod. s výjimkou vdov a vdovců), téměř stejná očekávání mají muži a ženy.

…    Podrobněji jsme si také všimli vztahu mezi celkovým čistým měsíčním příjmem domácnosti a očekáváním důsledků reformy schválené poslaneckou sněmovnou. Graf, který tento vztah znázorňuje, je samozřejmě jen hrubým přiblížením (pro korektnější vystižení by bylo nutné domácnosti kategorizovat podle celkového počtu členů domácnosti a podle podílu lidí, kteří jsou výdělečně činní apod.), názorně však ukazuje, že teprve ve skupině domácností s celkovým měsíčním čistým příjmem nad 30 000 korun se očekávání nepatrně zlepšují, převaha negativních očekávání nad pozitivními je však výrazná i v nejvyšší, z respondentů zhruba 10 % tvořící skupině s celkovým čistým příjmem nad 40 000 korun za měsíc. Příznivá očekávání nepřevažují dokonce ani v úzké skupině respondentů s měsíčním platem nad 50 000 korun (skupina je ovšem jen 40členná a údaje jsou tedy velmi orientační).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická reforma, ekonomická situace, obavy