Naše zjištění
21. 3. 2012

Problém naší současné společnosti

Jednoznačná většina veřejnosti (85 %) považuje korupci za velmi vážný problém naší současné společnosti. Za vysoce závažné dále lidé považují výši zadlužení státu a dodržování zákonnosti. Naopak mezi méně závažné problémy občané řadí kontrolu svobody trhu, postavení České republiky v Evropské unii a stav životního prostředí v naší zemi. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2012 VYDÁNO DNE 21. 3.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2012

VYDÁNO DNE 21. 3. 2012

NEJZÁVAŽNĚJŠÍM PROBLÉMEM ČR JE PODLE OBČANŮ KORUPCE

Jednoznačná většina veřejnosti (85 %) považuje korupci za velmi vážný problém naší současné společnosti. Za vysoce závažné dále lidé považují výši zadlužení státu a dodržování zákonnosti. Naopak mezi méně závažné problémy občané řadí kontrolu svobody trhu, postavení České republiky v Evropské unii a stav životního prostředí v naší zemi.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 22. února – 3. března 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1096 respondentů.

Názorům na problémy společnosti věnuje STEM dlouhodobou pozornost. Po pěti letech STEM opět zařadil do svého výzkumu otázku, ve které lidé hodnotili, jak velký problém pro Českou republiku představuje deset vybraných okruhů života naší země. Pro vyjádření svého názoru měli respondenti k dispozici čtyřstupňovou škálu – velmi vážný, částečně vážný, okrajový a vůbec žádný problém. Z výsledků výzkumu vyplývá, že můžeme v zásadě odlišit tři skupiny. Charakteristickým rysem první skupiny, zahrnující oblasti považované za nejzávažnější problém, je především pocit ohrožení, související s úrovní uplatňování práva a ekonomickou oblastí. Jednoznačně nejvíce závažným problémem naší země je podle veřejného mínění korupce. Do první skupiny dále můžeme zařadit problém zadlužení státu a dodržování zákonnosti v naší zemi.

Druhou skupinu mírně méně závažných problémů tvoří především sociální témata: zajišťování sociálních jistot, situace ve zdravotnictví, situace ve školství, ale také ochrana občanů před zločinností.

Do skupiny nejméně problémových oblastí patří stav životního prostředí, postavení naší země v Evropské unii a kontrola svobody trhu a podnikání.

Z časové řady hodnocení míry závažnosti vybraných okruhů života naší společnosti od roku 1997 vyplývají zajímavé změny. Velmi výrazně se od roku 1997 zvýšila míra závažnosti problému korupce, který původně patřil mezi problémy střední důležitosti a nyní je jednoznačně nejpalčivějším problémem. V porovnání s výzkumem z roku 2007 se významně zvýšil podíl odpovědí „velmi vážný problém“ v případě hodnocení situace ve školství (o 16 %) a v menší míře rovněž v hodnocení výše zadlužení státu (o 8 %).

V některých oblastech naopak došlo k viditelnému zlepšení. Vůbec největší dynamiku směrem k příznivějšímu hodnocení celkově zaznamenaly názory na zdravotnictví (v roce 1997 považovalo zdravotnictví za velmi vážný problém 83 % dospělé populace, letos 54 %). Zřetelný pokles v míře závažnosti problémů je rovněž patrný i v oblasti životního prostředí a ochrany občanů před zločinností.

Téměř neměnné zůstává nepříznivé hodnocení zajišťování sociálních jistot obyvatel ČR.

„Co je pro dnešní Českou republiku skutečně závažný problém, kterým je třeba se zabývat?“

Pramen: STEM, Trendy 2/2012, 1096 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
korupce, problémy ČR