Naše zjištění
26. 3. 2001

Korupce a rozkrádání: jak usilujeme o jejich vyšetření a postih?

Korupce je považována za jeden z nejvážnějších problémů naší republiky. Více než 80 % lidí je přesvědčeno o tom, že většina státních úředníků je podplatitelná a vlastní zkušenost s korupcí přiznávají zhruba dvě pětiny občanů. Rozdíly mezi různými sociodemografickými skupinami v názorech na korupci nejsou velké. Korupce je prostě považována za součást našeho života a část veřejnosti je s tím dokonce smířena.

Korupce a rozkrádání:
jak usilujeme o jejich vyšetření a postih?

Jiří Šandera

Tisková konference STEM, 26. 3. 2001

Korupce, rozkrádání, úplatkářství a nepoctivé nabývání majetku patří k trvalým problémům české společnosti. Dlouhodobě označuje výše zmíněné problémy jako skutečně závažné zhruba polovina dospělé populace České republiky (Viz Graf 1).

O tom, že je to skutečně problém zasahující celou společnost, svědčí fakt, že tento názor sdílejí všechny sledované sociodemografické skupiny téměř bez rozdílu, jak ukazují data výzkumů STEM z období 1994 – 2000. Velmi malé rozdíly jsou mezi mladšími a staršími lidmi, neliší se příliš ani stoupenci pravice od těch, kteří se hlásí k levici. Velmi mírný náznak optimismu můžeme vysledovat u občanů zařazujících se do horní společenské vrstvy. O tom, že korupce se zahnízdila ve státních institucích, je přesvědčena většina obyvatelstva a jejich podíl pohybující se okolo 80% se fakticky v posledních třech letech nemění. Korupce se tedy v očích veřejnosti stala běžným jevem, provázející člověka v jeho každodenním životě.

„Máte pocit, že většina státních úředníků je podplatitelná?“

  98/04 99/04 00/04
Určitě ano 39% 38% 37%
Spíše ano 42% 42% 45%
Spíše ne 17% 18% 17%
Určitě ne 2% 2% 1%

Pramen: STEM, Trendy 1998-2000

Ve výzkumech STEM v letech 1996 – 1998 prohlašovalo přes dvacet procent respondentů, že na korupci se podílí téměř všichni veřejní činitelé a dalších cca 50% mělo za to, že je to většina veřejných činitelů. Největšími škarohlídy se v tomto ohledu ukázali být stoupenci KSČM (což v tomto kontextu není nijak překvapující). Devět z deseti stoupenců KSČM podezíralo z úplatkářství většinu veřejných činitelů.

Vlastní zkušenost s korupcí má více než 40% občanů. Tato smutná zkušenost potkala lidi ze všech společenských vrstev, různého věku i politické orientace, poněkud častěji postihuje občany s horším materiálním zázemím.

Pramen: STEM, Trendy 1997-2000

Pramen: STEM, Trendy 1996-1998

     Pramen: STEM, Trendy 10/1998

„Lidé u nás dnes bohatnou především nepoctivým způsobem“

  94/12 97/12 99/12
Zcela souhlasím 38% 49% 44%
Spíše souhlasím 40% 34% 38%
Spíše nesouhlasím 18% 14% 16%
Vůbec nesouhlasím 3% 3% 2%

Pramen: STEM, Trendy 12/1994, 12/1997, 12/1999

Přes obecně rozšířený názor o všudypřítomnosti korupce a nepoctivého jednání, potvrzený často osobní zkušeností, neztrácí mírná většina populace (cca 65%) víru v možnost s korupcí se nějak vypořádat.účinnost boje proti nim.

„Snaha potlačovat korupci je v zásadě zbytečná“

Zcela souhlasím 10%
Spíše souhlasím 25%
Spíše nesouhlasím 27%
Vůbec nesouhlasím 38%

Pramen: STEM, Trendy 12/1999

Nepříliš veselý obrázek společnosti vykreslený výše, v podstatě potvrzují i poslední poznatky z roku 2001. Necelá polovina obyvatel České republiky – přesněji řečeno 44% – v únoru soudila, že při pronásledování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce bylo dosaženo jistého pokroku. Podobně jako v názorech na samu korupci, neshledáváme žádných podstatných rozdílů mezi jednotlivými sociodemografickými skupinami obyvatelstva. Nadprůměrný optimismus vyjadřují příznivci čtyřkoalice a stran opoziční smlouvy, přičemž stoupenci ODS jsou velmi opatrně optimističtí. Tento optimismus naopak odmítá velká většina sympatizantů KSČM.

     Pramen: STEM, Trendy 2/2001

     Pramen: STEM, Trendy 2/2001

Jistý pokrok spíše pozorují respondenti, kteří mají z vývoje v posledních jedenácti letech uspokojení; celkem se tak vyjadřuje 56 % z nich. S tímto postojem korespondují i názory těch občanů, kteří jsou přesvědčeni, že v naší zemi již byly vybudovány základy demokracie – 53 % z nich je přesvědčeno o jistém pokroku v potírání korupce, tunelování a rozkrádání. Totéž platí o respondentech, kteří jsou spokojeni s vývojem demokracie u nás (58 % vidí jistý pokrok).

Politické strany se podle mínění občanů ve snaze o vyšetření velkých případů korupce a rozkrádání příliš nevyznamenávají. Nejlépe v hodnocení uspěla ČSSD, jejíž snahu oceňuje 39 % občanů. Téměř naprostý propad zaznamenala ODS s 18 % kladných hodnocení. Opět platí, že tato hodnocení se neliší markantně v žádné sociodemografické skupině.

Výrazně lépe hodnotí politické strany občané spokojení s fungováním demokracie v České republice.

Ani pohled na snahu jednotlivých politických stran o vyšetření velkých korupčních případů a případů rozkrádání očima příznivců jednotlivých stran nepřináší příliš optimistický obrázek. Celkově vzato, respondenti většinou nevěří tomu, že se politické strany snaží o vyšetření korupčních případů. Respondenti však většinou důvěřují stranám, se kterými sami sympatizují. Přičemž pouze o stoupencích ČSSD lze říci, že v tomto ohledu mají o své straně opravdu velmi dobré mínění.

Pramen: STEM, Trendy 2/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
demokracie, korupce, političtí představitelé, ústavní činitelé