Naše zjištění
23. 6. 2004

Jaderná elektrárna Temelín 2004

V květnu uskutečnil STEM dva průzkumy veřejného mínění k otázkám vztahu veřejnosti k jaderné energetice a jaderné elektrárně Temelín: reprezentativní celostátní průzkum na vzorku 1888 občanů ČR starších 18 let a regionální průzkum mezi obyvateli obcí v pásmu do 20 km od JE Temelín (507 respondentů). Regionální výzkum navázal na průzkum z roku 2000 v téže oblasti.

Informace z výzkumů STEM

Jaderná elektrárna Temelín 2004

V průběhu měsíce května uskutečnil STEM dva průzkumy veřejného mínění k otázkám vztahu veřejnosti k jaderné energetice a jaderné elektrárně Temelín. Ve dnech 4.-14. května 2004 byl proveden reprezentativní celostátní průzkum na vzorku 1888 občanů ČR starších 18 let (jeho výsledky jsou uvedeny jako REPRE 2004). Ve dnech 28.-31. května 2004 realizoval STEM regionální průzkum mezi obyvateli obcí v pásmu do 20 km od JE Temelín, kterého se zúčastnilo 507 respondentů (REGION 2004). Tento regionální výzkum navázal na průzkum z roku 2000 v téže oblasti (REGION 2000). Koncepci výzkumů, metodiku a znění otázek připravil STEM, náklady výzkumů hradil ČEZ. Oba průzkumy byly uskutečněny metodou standardizovaných rozhovorů na základě kvótního výběru.

Jaderná energetika v České republice

Celostátní výzkum potvrdil dlouhodobý postupný pokles podpory rozvoji jaderné energetiky v České republice. Přesto stále nadpoloviční většina české veřejnosti rozvoj jaderné energetiky podporuje.

Pramen: STEM, Trendy 1994/3 – 2004/5

Mezi obyvateli obcí v okolí JE Temelín k podobnému poklesu nedochází a podpora rozvoji jaderné energetiky zůstala stabilní. Obyvatelé obcí z okolí Temelína však stále jadernou energetiku podporují v nižší míře než obyvatelé celé ČR, ale rozdíl mezi nimi a průměrem v celé populaci se podstatně zmenšil.

Pramen: STEM, Regionální výzkum 2000 a 2004, Trendy 2000/4, Trendy 2004/5

Jaderné elektrárny a ostatní energetické zdroje

V rámci celostátního průzkumu STEM položil otázku: „Mohou v budoucnu následující energetické zdroje pokrýt podstatnou část potřeby elektřiny v ČR?“ Většina veřejnosti očekává, že podstatnou část potřeby elektřiny u nás lze pokrýt jadernými elektrárnami (73%). U ostatních energetických zdrojů již veřejnost není přesvědčena o tom, že by dokázaly významněji naplnit poptávku po elektřině. Jistý potenciál připouští polovina veřejnosti u vodních elektráren (56%) a možnosti dovážet elektřinu (51%). Ostatní posuzované zdroje (větrné, uhelné a plynové elektrárny, spalování biomasy) již podle většiny občanů nemají šanci pokrýt podstatnou část spotřeby, mohou tedy sloužit pouze jako doplňkové zdroje.

Na otázku možné náhrady výroby českých jaderných elektráren jinými zdroji 52% dotázaných odpovídá, že výrobu jaderných elektráren lze nahradit. Tito lidé nejčastěji uvádějí jako náhradní zdroje vodní elektrárny (75%). Dále je většina z nich přesvědčena, že výrobu českých jaderných elektráren je možné v budoucnu nahradit dovozem elektřiny (60%) nebo spalováním biomasy (59%). O schopnosti ostatních posuzovaných energetických zdrojů nahradit jaderné elektrárny již pochybuje i téměř polovina těch, kteří obecně v nahraditelnost jaderné energetiky věří. Nejméně často tito lidé vidí náhradu ve větrných (50%) a především uhelných elektrárnách (pouze 38%).

Tři pětiny obyvatel obcí v okolí jaderné elektrárny Temelín jsou stabilně přesvědčeny o tom, JE Temelín dodává energii, kterou potřebujeme.

Jaderná elektrárna Temelín a hodnocení její bezpečnosti

V době výstavby JE Temelín se často diskutovalo o tom, zda tato elektrárna obstojí ve srovnání s moderními elektrárnami ve světě. V roce 2000 považovalo JE Temelín za srovnatelnou 73% obyvatel ČR, ale tento názor ve stejném roce zastávalo pouze 65% obyvatel z jejího okolí. Aktuální regionální výzkum ukazuje, že názor obyvatel žijících v blízkosti JE Temelín se v této otázce změnil. V současné době již 75% obyvatel z okolí elektrárny považuje JE Temelín za srovnatelnou se světem.

Pramen: STEM, Regionální výzkum 2000 a 2004, Trendy 2000/4, Trendy 2004/5

O tom, že provoz jaderné elektrárny bude pro její okolí bezpečný, bylo v roce 2000 přesvědčeno 54% obyvatel obcí v okolí elektrárny. V letošním roce se podíl lidí přesvědčených o bezpečnosti provozu JE Temelín zvýšil na 56%. Je zajímavé, že obavám části občanů nebrání ani skutečnost, že elektrárnu většinou považují za srovnatelnou s moderními jadernými elektrárnami ve světě. Je patrné, že i přes náznak pozitivního trendu se určitá nedůvěra vůči jaderné elektrárně Temelín a mezi lidmi v jejím okolí stále udržuje.

Pramen: STEM, Regionální výzkum 2000 a 2004

* 2000: „Jaderná elektrárna Temelín bude pro svoje okolí bezpečná.“

Informovanost obyvatel o provozu JE Temelín a vlivu na okolí

Populace obcí v okolí JE Temelín je v otázkách provozu elektrárny a jejím vlivu na životní prostředí výrazně informovanější než populace ČR. Orientační srovnání podobných otázek v letech 2000 a 2004 ukazuje, že v celkové populaci se míra informovanosti téměř nezměnila (v roce 2000: 29%, v roce 2004: 31%). Ovšem mezi lidmi žijícími v okolí JE Temelín je nyní podíl informovaných osob vyšší (v roce 2000: 46%, v roce 2004: 58%).

Informovanost o provozu JE Temelín a jejím vlivu na životní prostředí je součástí obecného rozhledu a zájmu o veřejné záležitosti. Lidé, kteří se zajímají o veřejné dění v regionu a obci, v níž žijí, jsou výrazně častěji informováni o provozu JE Temelín, než lidé k věcem veřejným lhostejní.

Objektivita a důvěryhodnost informačních zdrojů o JE Temelín

Obyvatelé obcí do dvaceti kilometrů od JE Temelín ve výzkumu posuzovali objektivnost informací o elektrárně tak, jak je poskytují různé sdělovací prostředky. Nejvíce dotázaných občanů považuje za objektivní veřejnoprávní média, Českou televizi (71%) a Český rozhlas (58%). Výraznou převahu příznivých hodnocení STEM dále zjistil u regionálních tištěných médií (zhruba 50% příznivých názorů, 26% nepříznivých), i když zde je třeba dodat, že téměř čtvrtina respondentů je nečte tak často, aby je dokázala posoudit.

Rozporné je hodnocení celostátních deníků a soukromých televizních a rozhlasových stanic. Pokud vezmeme v úvahu pouze ty respondenty, kteří své hodnocení vyslovili, zjišťujeme, že jen mírně nadpoloviční většina považuje jejich informace o otázkách spojených s jadernou elektrárnou Temelín za objektivní.

Regionální výzkum se také zabýval mírou důvěryhodnosti různých institucí v otázkách spojených s elektrárnou Temelín. Občané z obcí v blízkosti JE Temelín nejčastěji důvěřují odborníkům ze samotné elektrárny (63%) a dále také starostovi či zastupitelstvu jejich obce (rovněž 63%). Jednoznačně nejvíce místní samosprávě důvěřují lidé z nejmenších sídel (do 250 obyvatel). Za důvěryhodné zdroje informací většina respondentů dále označila krajskou samosprávu (53%) i Temelínské noviny (50%), které však pokrývají okolí pouze v 13 km pásmu kolem elektrárny.

Informace státních institucí, do jejichž kompetence JE Temelín přísluší, u občanů z okolí elektrárny vyvolávají značné pochybnosti. Ministerstvu životního prostředí ČR důvěřuje jen 47% dotázaných lidí. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR již je jasnou většinou občanů považováno na nedůvěryhodný zdroj informací a důvěry se těší pouze u 31% respondentů.

Zvláštní postavení mají ekologické iniciativy, u nichž převažuje názor, že nejsou důvěryhodné (důvěru mají u 40% lidí z okolí Temelína). Jejich hodnocení je však naprosto rozdílné mezi muži a ženami. Důvěru v informace ekologů má pouze třetina mužů, zatímco za důvěryhodný zdroj je považuje polovina žen.

Pramen: STEM, Regionální výzkum 2004, 507 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
jaderná energetika, Temelín