Fungování EU

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2009

ZA POSLEDNÍ ROK VZROSTL PODÍL OBČANŮ, KTEŘÍ POVAŽUJÍ FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE ZA DEMOKRATICKÉ A EFEKTIVNÍ A SCHVALUJÍ SMĚR DALŠÍHO VÝVOJE EU

Většina občanů (59 %) soudí, že Evropská unie funguje demokraticky. Kritičtěji veřejnost hodnotí efektivnost fungování EU – převažuje názor, že rozhodování v EU není rozmyšlené, pružné a hospodárné (sdílí ho 56 %). Směr dalšího vývoje EU však Češi většinou považují za správný (64 %) a za poslední rok se podíl pozitivních mínění o fungování EU i jejím dalším vývoji zvýšil. Zájem o otázky fungování EU a její činnosti a cílů se od roku 2005 nemění, projevuje ho 59 % občanů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-9. ledna 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1258 respondentů.

Společnost STEM se soustavně zabývá veřejným míněním o Evropské unii a zkoumá názory občanů ČR na fungování Evropské unie z několika úhlů. Pokud jde o demokratický charakter jejího fungování, příznivé názory mají navrch. Z výsledků však zároveň vyplývá, že přibližně třetina české veřejnosti má o demokratičnosti fungování EU menší nebo větší pochybnosti. Efektivnost fungování EU hodnotí česká veřejnost kritičtěji než jeho demokratičnost. Více než polovina občanů se kloní k názoru, že rozhodování v EU není dostatečně rozmyšlené, pružné a hospodárné.

Pramen: STEM, Trendy 1/2009, 1258 respondentů starších 18 let

Jak je zřejmé z následujícího grafu, v názorech na demokratičnost EU i na efektivitu jejího rozhodování nedochází od roku 2005 k výrazným změnám, spíše jen k velmi mírnému zlepšování. Počátek letošního roku, spojený se zahájením českého předsednictví EU, tak přináší dosud nejvyšší podíly kladných odpovědí na obě dílčí otázky.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text