Naše zjištění
27. 1. 2009

Fungování EU

Většina občanů (59 %) soudí, že Evropská unie funguje demokraticky. Kritičtěji veřejnost hodnotí efektivnost fungování EU – převažuje názor, že rozhodování v EU není rozmyšlené, pružné a hospodárné (sdílí ho 56 %). Směr dalšího vývoje EU však Češi většinou považují za správný (64 %) a za poslední rok se podíl pozitivních mínění o fungování EU i jejím dalším vývoji zvýšil.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2009

ZA POSLEDNÍ ROK VZROSTL PODÍL OBČANŮ, KTEŘÍ POVAŽUJÍ FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE ZA DEMOKRATICKÉ A EFEKTIVNÍ A SCHVALUJÍ SMĚR DALŠÍHO VÝVOJE EU

Většina občanů (59 %) soudí, že Evropská unie funguje demokraticky. Kritičtěji veřejnost hodnotí efektivnost fungování EU – převažuje názor, že rozhodování v EU není rozmyšlené, pružné a hospodárné (sdílí ho 56 %). Směr dalšího vývoje EU však Češi většinou považují za správný (64 %) a za poslední rok se podíl pozitivních mínění o fungování EU i jejím dalším vývoji zvýšil. Zájem o otázky fungování EU a její činnosti a cílů se od roku 2005 nemění, projevuje ho 59 % občanů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-9. ledna 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1258 respondentů.

Společnost STEM se soustavně zabývá veřejným míněním o Evropské unii a zkoumá názory občanů ČR na fungování Evropské unie z několika úhlů. Pokud jde o demokratický charakter jejího fungování, příznivé názory mají navrch. Z výsledků však zároveň vyplývá, že přibližně třetina české veřejnosti má o demokratičnosti fungování EU menší nebo větší pochybnosti. Efektivnost fungování EU hodnotí česká veřejnost kritičtěji než jeho demokratičnost. Více než polovina občanů se kloní k názoru, že rozhodování v EU není dostatečně rozmyšlené, pružné a hospodárné.

Pramen: STEM, Trendy 1/2009, 1258 respondentů starších 18 let

Jak je zřejmé z následujícího grafu, v názorech na demokratičnost EU i na efektivitu jejího rozhodování nedochází od roku 2005 k výrazným změnám, spíše jen k velmi mírnému zlepšování. Počátek letošního roku, spojený se zahájením českého předsednictví EU, tak přináší dosud nejvyšší podíly kladných odpovědí na obě dílčí otázky.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie