Naše zjištění
26. 6. 2001

Zdravotně postižení: je pomoc státu dostatečná?

Zdravotně postižení patří mezi skupiny občanů, jejichž ochranu veřejnost požaduje zcela jednoznačně. Vzhledem k silnému sociálnímu cítění a státnímu patriotismu není překvapivé, že stát je obviňován z toho, že o zdravotně postižené pečuje nedokonale a málo. Lidé však nevolají jen po zvýšení dávek, ale dožadují se především vyšší efektivity systému pomoci.

Zdravotně postižení: je pomoc státu dostatečná?

Jiří Šandera

Tisková konference STEM, 26. 6. 2001

Zdravotně postižení

Níže uvedené výsledky pocházejí z několika zdrojů:

*Průzkum zdravotně postižených, 1994

*Projekt Phare „Vytváření povědomí o nesrovnalostech v systému vyplácení dávek handicapovaným občanům v České republice, 1999

*Trendy 6/1999

*Trendy 6/2001

První dva výzkumy (1994, 1999) se zaměřily pouze na těžce zdravotně postižené (soubor respondentů tvořili pouze občané těžce zdravotně postižení) – data tedy nejsou srovnatelná s průzkumem z Trendů 6/1999 a 6/2001 a jsou uváděna pouze pro ilustraci. V tabulkách jsou odlišena italikou.

Při interpretaci výsledků výzkumů zabývajících se péčí o zdravotně postižené je dobré mít na zřeteli, jak vnímá veřejnost systém péče o zdravotně postižené jako celek. Zkušenosti z výzkumů poukazují na značně vysokou míru kritičnosti a nespokojenosti české veřejnosti s fungováním tohoto systému. Většina obyvatelstva je toho názoru, že stát plní své úkoly vůči zdravotně postiženým špatně, systém péče o zdravotně postižené neumožňuje těmto lidem vést důstojný život a poskytovaná pomoc neřeší dostatečně situaci zdravotně postižených lidí. Tyto názory prostupují celou společnost, projevuje se zde obecně platné zjištění, že česká společnost je stále výrazně paternalisticky naladěná a klade velký důraz na roli státu v sociální oblasti. Mírně „sociálněji“ se chovají starší generace a obecně lidé deklarující své levicovější zařazení. Zaznamenáváme i jistý náznak nostalgie po minulém režimu (mýtus o sociálních jistotách).

Samotní zdravotně postižení občané jsou při hodnocení systému péče ještě o poznání kritičtější než celá populace České republiky.

Do obecných postojů je možné zahrnout i názory na množství prostředků vynakládaných státem na financování systému péče o zdravotně postižené a přiměřenost dávek z něho poskytovaných. Značná část veřejnosti se domnívá, že množství peněz, které stát vynakládá na péči o zdravotně postižené, je nedostačující (59%). Stejně velká část občanů zároveň hodnotí dávky pro zdravotně postižené jako nepřiměřené.

„Myslíte si, že se v našem státě vynakládá na celkovou péči o zdravotně postižené občany postačující množství peněz ?“

  10/94 10/99 06/01
Určitě ano 1 % 2 % 5 %
Spíše ano 11 % 22 % 36 %
Spíše ne 47 % 46 % 44 %
Určitě ne 41 % 30 % 15 %

Pramen:  ZP 10/1994, Phare STEM-Socioklub 10/1999, Trendy 6/2001

„Považujete dávky pro zdravotně postižené v České republice za přiměřené ?“

  06/99 10/99 06/01
Určitě ano 5 % 3 % 4 %
Spíše ano 34 % 23 % 37 %
Spíše ne 46 % 46 % 45 %
Určitě ne 15 % 28 % 14 %

Pramen: Trendy 6/1999, Phare STEM-Socioklub 10/1999, Trendy 6/2001

(Trendy 6/1999: „Považujete důchody a finanční podpory pro zdravotně postižené v České republice za přiměřené ?“)

V hodnocení účelnosti systému zabezpečení zdravotně postižených převládá výrazná nespokojenost zvláště mezi těmi, jimž je určen. O tom, že současný systém zabezpečení zdravotně postižených neumožňuje účelné a účinné vynakládání prostředků skutečně potřebným, jsou přesvědčeny tři čtvrtiny zdravotně postižených. V obecné populaci zastává tento názor 65% občanů.

„Myslíte si, že současný systém péče o zdravotně postižené je efektivní, že umožňuje účelné a účinné vynakládání prostředků na pomoc lidem, kteří to nejvíce potřebují?“

  10/99 06/01
Určitě ano 3 % 3 %
Spíše ano 22 % 32 %
Spíše ne 49 % 51 %
Určitě ne 26 % 14 %

Pramen: Phare STEM-Socioklub 10/1999, Trendy 6/2001

S efektivitou systému souvisí i požadavek na zohlednění finanční a majetkové situace při poskytování dávek zdravotně postiženým. I když se populace chová obecně paternalisticky, zdá se, že povědomost o vysokých a stále stoupajících nárocích na výdaje ze státního rozpočtu do jisté míry „přebíjí“ setrvačnost rovnostářských postojů. Názor veřejnosti je v tomto bodě téměř jednoznačný, silnou podporu má i v řadách zdravotně postižených.

„Považujete za správné, aby stát přihlížel při poskytování dávek pro zdravotně postižené občany k jejich celkové finanční a majetkové situaci ?“

  10/94 06/99 10/99 06/01
Určitě ano 36 % 28 % 30 % 31 %
Spíše ano 33 % 49 % 40 % 50 %
Spíše ne 17 % 17 % 19 % 15 %
Určitě ne 14 % 6 % 11 % 4 %

Pramen:  ZP 10/1994, Trendy 6/1999, Phare STEM-Socioklub 10/1999, Trendy 6/2001

Silnou setrvačnost v představách o úloze státu potvrzuje i rozložení odpovědí na následující otázku. Přesvědčení zdravotně postižených o nedostatečnosti pomoci poskytované státem neudiví, bylo by však možné předpokládat jistou povědomost veřejnosti o alternativních formách (nestátních) pomoci. Projevuje se zde patrně informační dluh známý dobře i z jiných oblastí života společnosti.

„Myslíte si, že by měl stát ve své sociální politice zvýšit nebo rozšířit rozsah pomoci poskytované zdravotně postiženým občanům ?“

  10/99 06/01
Určitě ano 52 % 18 %
Spíše ano 42 % 59 %
Spíše ne 5 % 21 %
Určitě ne 1 % 2 %

Pramen: Phare STEM-Socioklub 10/1999, Trendy 6/2001

Ukazatelem kvality fungování  systému péče o zdravotně postižené je i možnost zneužívání tohoto systému. Názor, že systém je zneužitelný, že umožňuje, aby příspěvky, výhody a dávky získávali lidé neoprávněně, je ve společnosti poměrně rozšířený a v poslední době se posílil (45% respondentů s tímto názorem souhlasí ).

„Souhlasíte s názorem, že současný systém pomoci umožňuje zdravotně postiženým občanům získat neodůvodněně některé finanční dávky či výhody ?“

  06/99 10/99 06/01
Určitě ano 9 % 14 % 11 %
Spíše ano 28 % 27 % 34 %
Spíše ne 46 % 37 % 45 %
Určitě ne 17 % 22 % 10 %

Pramen: Trendy 6/1999, Phare STEM-Socioklub 10/1999, Trendy 6/2001

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

   

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
role státu, zdravotně postižení