Naše zjištění
6. 5. 2008

Vztah obyvatel ČR k různým národům a etnickým skupinám

Polovina obyvatel ČR si myslí, že se česká veřejnost dokáže chovat k cizincům žijícím a pracujícím na našem území bez předsudků a zaujatosti, polovina lidí o tom pochybuje. Tato polarizace názorů na cizince žijící v ČR se od loňského roku téměř nezměnila. Odráží rozdílné postoje k cizincům, kteří k nám přišli pracovat ze Západu, a k těm, kteří přijeli z chudších částí světa.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2008

KOHO CHTĚJÍ ČEŠI ZA SOUSEDY A KOHO NE

Polovina obyvatel ČR si myslí, že se česká veřejnost dokáže chovat k cizincům žijícím a pracujícím na našem území bez předsudků a zaujatosti, polovina lidí o tom pochybuje. Tato polarizace názorů na cizince žijící v ČR se od loňského roku téměř nezměnila. Odráží rozdílné postoje k cizincům, kteří k nám přišli pracovat ze Západu, a k těm, kteří přijeli z chudších částí světa. Slováky, cizince ze Západu a také Židy jsme většinou ochotni přijmout za své sousedy, u jiných národů si život v jejich těsné blízkosti často nepřejeme. Více než třetina (36 %) občanů ČR považuje za zcela nepřijatelné, aby se jejich sousedy stali Romové.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. 4. 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1341 respondentů.

Postoje české veřejnosti k cizím státním příslušníkům žijícím na našem území mapuje STEM od roku 2001. V dubnu 2008 je pouze polovina lidí (51 %) přesvědčena, že občané České republiky přistupují k cizincům žijícím v ČR bez zaujatosti a předsudků. Vysoký podíl odpovědí „spíše souhlasím“ a „spíše nesouhlasím“ naznačuje, že postoje české veřejnosti k těmto cizincům nejsou ani jednoznačně kladné ani jednoznačně záporné. Vyhraněné názory na to, jak naše veřejnost přistupuje k cizincům, má pouze 18 % lidí – 8 % si myslí, že naše veřejnost přistupuje k cizinců bez předsudků, a 10 % je pevně přesvědčeno o opaku.

Pramen: STEM, Trendy 4/2008, 1341 respondentů starších 18 let

Muži i ženy, lidé různého věku, s odlišným stupněm vzdělání, různého sociálního postavení a lidé s odlišnou politickou orientací se v názorech na postoje české veřejnosti k cizincům na našem území téměř neliší.

Meziroční porovnání ukazuje, že názory veřejnosti na to, jaký vztah mají Češi k cizincům žijícím na našem území, procházejí v posledních třech letech jistým vývojem. Mezi lety 2006 a 2007 došlo k poklesu podílu lidí, kteří vztah veřejnosti k těmto cizincům hodnotí pozitivně, z 62 % na 49 %. Výsledky z letošního dubna svědčí o tom, že tento pokles nadále nepokračuje, ovšem nepotvrzují zatím návrat k dřívější převaze pozitivních názorů.

Pramen: STEM, Trendy 4/2005; Trendy 4/2006, Trendy 4/2007 a Trendy 4/2008

*varianty odpovědí ve výzkumu Trendy 4/2005 jsou „zcela souhlasím“, „spíše souhlasím“,

„spíše nesouhlasím“ a „vůbec nesouhlasím“

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
mezinárodní politika, Romové