Naše zjištění
6. 5. 2011

Vztah české veřejnosti k Romům

Mezi populací je nejčastěji zastoupen odmítavý vztah k romskému etniku (68 %). Tato situace se dlouhodobě nemění. Naprostá většina lidí (84 %) si také stále myslí, že pozornost věnovaná právům Romů u nás je dostatečná. Toto číslo se od loňska zvýšilo (o 7 procentních bodů).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2011

VYDÁNO DNE 6.5.2011

VĚTŠINA LIDÍ MÁ STÁLE NEGATIVNÍ NÁZORY NA ROMY A NEMYSLÍ SI, ŽE BY SE JEJICH PRÁVŮM MĚLA VĚNOVAT VĚTŠÍ POZORNOST.

Mezi populací je nejčastěji zastoupen odmítavý vztah k romskému etniku (68 %). Tato situace se dlouhodobě nemění. Naprostá většina lidí (84 %) si také stále myslí, že pozornost věnovaná právům Romů u nás je dostatečná. Toto číslo se od loňska zvýšilo (o 7 procentních bodů). Vzrostl zároveň podíl občanů, kteří nesdílejí názor, že etnickým menšinám by mělo být umožněno žít podle vlastních tradic a zvyků (z 48 % na 53 %).

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru 1286 obyvatel České republiky starších 18 let, vytvořeném metodou kvótního výběru. Sběr dat proběhl ve dnech
31. března – 8. dubna 2011.

V dubnu letošního roku STEM opět zjišťoval vztah veřejnosti k Romům. Ptal se také, zda by se mělo více dbát na práva Romů a zda by etnické menšiny na území České republiky, včetně Romů, měly mít možnost žít podle vlastních tradic a zvyků.

Česká společnost svůj převážně negativní vztah k Romům, dlouhodobě zaznamenávaný ve výzkumech STEM, nezměnila – nepříznivé postoje k nim zaujímají dvě třetiny lidí (68 %). Třetina deklaruje mírně odmítavý vztah k Romům (31 %), čtvrtina (27 %) se vyjádřila jednoznačně odmítavě a 10 % občanů dokonce pociťuje k Romům odpor. Pouze 4 % mají k Romům dobrý nebo velmi dobrý vztah, pětina (20 %) se vůči nim nevymezuje ani pozitivně ani negativně a 8 % tvrdí, že k Romům nemají vůbec žádný vztah. Mezi skupinami populace z hlediska socidemografických charakteristik nejsou ve vztahu k romské menšině žádné významné odlišnosti. Ukazuje se pouze stoupající podíl odpovědí „stejný vztah jako k ostatním“ se zvyšujícím se stupněm vzdělání (z 15 % mezi lidmi se základním vzděláním bez vyučení na 30 % u vysokoškolsky vzdělaných).

„Jaký je Váš vztah k Romům?“

Pramen: STEM, Trendy 2011/4, 1286 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
menšiny, Romové