Naše zjištění
4. 5. 2007

Vztah Čechů k Romům je dlouhodobě převážně odmítavý

Postoje české veřejnosti k romským spoluobčanům jsou již několik let stabilní. Výrazná, dvoutřetinová převaha občanů pociťuje k romské menšině odmítavý vztah či dokonce odpor, pětina veřejnosti vnímá Romy stejně jako ostatní spoluobčany a jen zanedbatelný podíl lidí vyjadřuje k Romům dobrý nebo velmi dobrý vztah. Zhruba každý druhý z nás uznává, že každá etnická skupina má mít možnost žít podle vlastních tradic a zvyků.

INFORMACE Z VÝZKUMU  STEM TRENDY 4/2007

VZTAH ČECHŮ K ROMŮM JE DLOUHODOBĚ PŘEVÁŽNĚ ODMÍTAVÝ

LIDÍ, KTEŘÍ JSOU OCHOTNI RESPEKTOVAT TRADICE A ZVYKY ETNICKÝCH MENŠIN, UBYLO

Postoje české veřejnosti k romským spoluobčanům jsou již několik let stabilní. Výrazná, dvoutřetinová převaha občanů pociťuje k romské menšině odmítavý vztah či dokonce odpor, pětina veřejnosti vnímá Romy stejně jako ostatní spoluobčany a jen zanedbatelný podíl lidí vyjadřuje k Romům dobrý nebo velmi dobrý vztah. Zhruba každý druhý z nás uznává, že každá etnická skupina má mít možnost žít podle vlastních tradic a zvyků. V minulosti však tento názor sdílelo více lidí. V posledních letech dochází i k poklesu podílu občanů, kteří se domnívají, že by se u nás mělo více dbát na práva romské menšiny.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 10. dubna 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1191 občanů ČR.

V letošním dubnovém výzkumu společnost STEM opět zjišťovala postoje veřejnosti k národnostním a etnickým menšinám. Oslovení lidé vyjadřovali svůj vztah k romské populaci žijící na našem území a vyslovovali se k otázce, zda by se mělo v naší republice více dbát na práva Romů.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že velmi dobrý nebo dobrý vztah k romské menšině má 5 % české veřejnosti. Pětina (19 %) oslovených občanů deklaruje, že k romským spoluobčanům má stejný vztah jako k ostatním, a necelá desetina (8 %) nemá k Romům žádný vztah. Přibližně dvě třetiny  české populace (68 %) mají k Romům negativní vztah (mírně odmítavý, jednoznačně odmítavý nebo k nim pociťují odpor).

Pramen: STEM, Trendy 2007/4, 1191 respondentů

Při pohledu na dlouhodobý vývoj deklarovaného vztahu Čechů k romské menšině je patrné, že k velkým změnám v čase nedochází a že vztah Čechů k Romům se příliš nemění. Za pozornost stojí jistý úbytek lidí s negativním vztahem mezi lety 1994 a 2005. V posledních dvou letech naopak velmi mírně ubývá lidí, kteří mají k romským spoluobčanům stejný vztah jako k ostatním, a nepatrně přibývá těch, kteří k Romům deklarují odmítavý postoj.

„Jaký je Váš vztah k Romům?“ (%)

 Pramen: STEM, Trendy 1994 – 2007

* Sloučené varianty odpovědí "Velmi dobrý" a "Dobrý"

** Sloučené varianty odpovědí "Mírně odmítavý", "Jednoznačně odmítavý" a "Pociťuji k nim odpor"

Postoj Čechů k romské menšině je univerzální z hlediska naprosté většiny sociodemografických charakteristik. Určité rozdíly se projevují v závislosti na velikosti
a místu bydliště. Negativní postoj k romským spoluobčanům vyjadřují častěji obyvatelé měst od 20 do 90 tis. obyvatel. Na vesnicích a v malých obcích do 2 tis. obyvatel jsou lidem romští spoluobčané častěji lhostejní. Lidé žijící v Praze, Jihomoravském kraji nebo v obcích od 2 do 5 tis. obyvatel naproti tomu častěji tvrdí, že mají k Romům stejný vztah jako k ostatním.

Z hlediska vzdělání se určitým způsobem vyděluje skupina vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří častěji než populace jako celek prohlašují, že k romským spoluobčanům pociťují stejný vztah jako k ostatním a v menší míře se k nim vyjadřují negativně. Pozitivní hodnocení romské menšiny zaznívá také mírně častěji od respondentů s vyšším vzděláním. Mladí lidé do 29 let a lidé s horším materiálním standardem přiznávají mírně častěji než ostatní sociální skupiny obyvatel, že jejich vztah k romským spoluobčanům je negativní.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
menšiny, Romové