Naše zjištění
22. 2. 2022

Vysvědčení společnosti téměř dva roky od vypuknutí pandemie: Lidé oceňují kvalitu zdravotní péče,ale kriticky hodnotí politickou reprezentaci

Aktuálně občané nejlépe hodnotí kvalitu zdravotní péče. Její hodnocení se v souvislosti s vysokým nasazením zdravotnického personálu při koronavirové krizi významně zlepšilo. Dále je setrvale pozitivně hodnocena práce městských a obecních úřadů. Naopak v politické oblasti sledujeme výrazná zhoršení, nejvíce se od začátku roku 2020 propadlo pozitivní hodnocení práce prezidenta.

Aktuálně občané nejlépe hodnotí kvalitu zdravotní péče. Její hodnocení se v souvislosti s vysokým nasazením zdravotnického personálu při koronavirové krizi významně zlepšilo. Dále je setrvale pozitivně hodnocena práce městských a obecních úřadů. Naopak v politické oblasti sledujeme výrazná zhoršení, nejvíce se od začátku roku 2020 propadlo pozitivní hodnocení práce prezidenta. Zhoršilo se i hodnocení činnosti vlády, premiéra a parlamentu, i když tady v porovnání s loňským rokem sledujeme mírný obrat v souvislosti s výměnou politické reprezentace po volbách v říjnu 2021.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 28. ledna až 7. února 2022. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1019 respondentů v kombinaci online a telefonického dotazování (CAWI+CATI).

Každoročně začátkem nového roku STEM žádá občany, aby vystavili vysvědčení fungování společnosti. Jednotlivé oblasti života dotázaní hodnotí stejně jako ve škole – na stupnici od jedničky do pětky, kde jednička je známkou nejlepší a pětka nejhorší.

Jako v předchozích shrnutích výsledků nabídneme dvojí perspektivu. Průřezový pohled na vysvědčení představuje aktuální žebříček problémů naší společnosti. Dlouhodobé srovnání současné situace s výsledky minulých let ukazuje vývoj a především změny v posledních dvou letech, kdy dění ve společnosti bylo zásadním způsobem ovlivněno pandemií COVID-19.

1. Pořadí problémů naší společnosti

Nejlépe lidé hodnotí kvalitu zdravotní péče, která se na čelo pomyslného žebříčku dostala před práci obecních a městských úřadů, jež dříve byla jasně dlouhodobě nejlépe hodnocenou oblastí. Rozdíl mezi hodnocením zdravotní péče a práce místních samospráv je ovšem malý, obě oblasti hodnotí zhruba polovina občanů známkami jedničkou nebo dvojkou. Zdravotní péči tedy nyní dalo jedničku nebo dvojku 54 %, ve výzkumu v lednu 2020 před krizí to bylo 44 %.

Dalšími dobře hodnocenými oblastmi jsou péče o bezpečnost občanů, zajištění občanské svobody, možnost uplatnit vlastní schopnosti, práce krajských úřadů a vyřizování záležitostí na úřadech (nejméně třetina občanů tyto oblasti známkovala jedničkou nebo dvojkou). Lidé jsou také poměrně spokojeni se situací ve školství, sociálními jistotami, stavem životního prostředí a možností dovolat se práva u soudu.

Nejhůře nyní lidé hodnotí činnost prezidenta – 63 % občanů uděluje prezidentovi známky čtyřku nebo pětku. Více než polovina veřejnosti je dále nespokojena s výsledky privatizace (dříve tradičně nejhůře hodnocená oblast, i když nepříliš reflektuje současné dění), zhruba polovina kritizuje práci parlamentu, činnost vlády, podmínky života mladých rodin, činnost politických stran, vnitropolitickou situaci a práci premiéra.

Hodnocení různých oblastí života společnosti za rok 2021

(hodnocení na stupnici 1-5, kde 1=výborná, 5=nedostatečná)

Pramen: STEM, Trendy 1/2022, 1019 respondentů

2. Trendy vývoje

Ve sledování vývoje se zaměříme především na srovnání pohledu české veřejnosti na stav společnosti počátkem roku 2020 a v současné době, kdy můžeme pozorovat proměny veřejného mínění v době pandemie COVID-19. U značné části hodnocených oblastí došlo ke zhoršení. Nejdříve se ovšem zaměříme na ty oblasti, které se z tohoto trendu vymykají.

Jasné a výrazné zlepšení hodnocení sledujeme v pohledu na kvalitu zdravotní péče, což zřetelně odráží ocenění práce zdravotníků během krizového období. Jak jsme již uvedli, je nyní oblast zdravotní péče nejlépe hodnocenou sférou.

Hodnocení stavu společnosti: kvalita zdravotní péče

průměr známek 1 (výborná) – 5 (nedostatečná)

Pramen: STEM, Trendy 2001-2022
(výzkum probíhá začátkem roku a respondenti v něm hodnotí předešlý rok)

U ostatních oblastí života společnosti již tak výrazné zlepšení nepozorujeme. Jen v případě podmínek života starých občanů je aktuální hodnocení mírně lepší než začátkem roku 2020. Tedy můžeme sledovat, že v porovnání s hodnocením podmínek života mladých rodin, které se významně oproti počátku roku 2020 zhoršilo, veřejnost nevidí životní podmínky seniorů jako horší než dříve, i když podíl špatných známek je dále vysoký (45 % občanů udělilo čtyřku nebo pětku).

Hodnocení stavu společnosti: podmínky života starých občanů
a podmínky života mladých rodin

průměr známek 1 (výborná) – 5 (nedostatečná)

Pramen: STEM, Trendy 2001-2022
(výzkum probíhá začátkem roku a respondenti v něm hodnotí předešlý rok)

Ještě v následujících oblastech je aktuální hodnocení celkem stejné jako před dvěma lety: péče o bezpečnost, možnost dovolat se práva u soudu, poctivost v podnikání, péče o morálku, vyřizování záležitostí na úřadech, možnost ovlivňovat veřejné dění, stav životního prostředí.

Největší změny k horšímu hodnocení ovšem sledujeme v hodnocení oblastí politického života společnosti.

Výrazně kritičtěji lidé nyní hodnotí práci prezidenta, jde o oblast, ve které došlo k největšímu nárůstu negativního hodnocení. Z následujícího grafu je zřejmé, že v porovnání s výzkumem na začátku roku 2020 je podíl těch, kteří známkují práci prezidenta čtyřkou nebo pětkou, téměř dvojnásobný (2020: 33 %, 2021: 64 %, 2022: 63 %).

Hodnocení práce prezidenta

(školní známkování)

Pramen: STEM, Trendy 2014–2022

V dlouhodobé perspektivě můžeme říci, že hodnocení práce prezidenta Miloše Zemana je poměrně rozkolísané a proměnlivé, ale aktuální propad je jednoznačně nejvýraznější a potvrzuje oslabení míry důvěry v prezidenta Miloše Zemana a kritiku jeho výkonu prezidentské funkce.

Hodnocení práce parlamentu bylo poměrně stabilní s tendencí mírného zlepšování od roku 2013. Za poslední dva roky se ovšem rovněž významně zhoršilo.

Hodnocení stavu společnosti: práce prezidenta a parlamentu

průměr známek 1 (výborná) – 5 (nedostatečná)

Pramen: STEM, Trendy 2001-2022
(výzkum probíhá začátkem roku a respondenti v něm hodnotí rok předešlý)

V hodnocení činnosti vlády a práce premiéra se po téměř roce od vypuknutí pandemie (tedy ve výzkumu na počátku roku 2021) ukázalo výrazné zvýšení podílu kritických známek, nejhorší známku pětku dostal tehdejší premiér Andrej Babiš od třetiny veřejnosti, vláda od více než čtvrtiny.

Hodnocení práce premiéra

(školní známkování)

Pramen: STEM, Trendy 2015–2022

Aktuální výzkum ukazuje rovněž poměrně kritický pohled veřejnosti na práci premiéra a vlády, i když je patrné mírné zlepšení. Ovšem proměnila se struktura těch, kteří tyto špatné známky udělují, v roce 2021 šlo především o příznivce Pirátů, STAN a ODS, nyní jsou to naopak stoupenci hnutí ANO (součet čtyřek a pětek: 64 %) a SPD (69 %). Následující graf ukazuje dlouhodobý trend v hodnocení práce premiéra a činnosti vlády od roku 2001.

Hodnocení stavu společnosti: práce premiéra a činnost vlády

průměr známek 1 (výborná) – 5 (nedostatečná)

Pramen: STEM, Trendy 2001-2022
(výzkum probíhá začátkem roku a respondenti v něm hodnotí předešlý rok)

V porovnání s obdobím před koronavirovou krizí česká veřejnost kritičtěji hodnotí také obecně vnitropolitickou situaci, stav demokracie, vyhlídky do budoucna, podmínky života mladých rodin. Aktuální výzkum ovšem naznačuje po propadu mírné zlepšení, s výjimkou podmínek mladých rodin (viz graf na str. 4). K mírnému oslabení pozitivních hodnocení došlo i v hodnocení práce místní samosprávy.

Hodnocení stavu společnosti: vnitropolitická situace
a rozvoj demokracie –
průměr známek 1 (výborná) – 5 (nedostatečná)

Pramen: STEM, Trendy 2001-2022
(výzkum probíhá začátkem roku a respondenti v něm hodnotí předešlý rok)

Hodnocení stavu společnosti: vyhlídky do budoucna

a slušnost ve vztazích mezi lidmi – průměr známek 1 (výborná) – 5 (nedostatečná)

Pramen: STEM, Trendy 2001-2022
(výzkum probíhá začátkem roku a respondenti v něm hodnotí předešlý rok)

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
COVID-19, hodnocení uplynulého roku, vysvědčení společnosti