Naše zjištění
7. 9. 2022

Typologie českých obcí: Klíčové výzvy regionů v nadcházejících obecních volbách

V kontextu nadcházejících obecních voleb jsme vytvořili typologii českých obcí. Nová typologie dělí obce v České republice do šesti skupin a ukazuje jak silné stránky jednotlivých skupin, tak výzvy, které mohou v daných skupinách obcí představovat klíčová témata v nadcházejících obecních volbách.

V kontextu nadcházejících obecních voleb jsme vytvořili typologii českých obcí. Nová typologie dělí obce v České republice do šesti skupin a ukazuje jak silné stránky jednotlivých skupin, tak výzvy, které mohou v daných skupinách obcí představovat klíčová témata v nadcházejících obecních volbách. V obcích, které jsme označili jako Úspěšné, žije plných 30 % obyvatel, naopak v obcích, které se potýkají s nejvyšší mírou dlouhodobých socio-ekonomických problémů, 11 % populace.

Analýza vznikla ve spolupráci s CNN Prima News.

Na základě dat z Databáze kvality života v obcích, kterou organizace STEM a DATLAB sestavily v minulém roce, nyní vznikla typologie českých obcí, která dělí veškeré obce v ČR do šesti skupin (více o projektu Databáze kvality života zde: https://www.stem.cz/databaze-kvality-zivota-v-obcich-jak-se-zije-ve-vasi-obci/ ). Typologie je konstruována tak, aby byly jednotlivé typy rozloženy rovnoměrně mezi obce různých velikostí a bylo tak možné srovnání obcí napříč velikostními skupinami.

Pro obce, které jsme označili jako úspěšné, je typický zejména dynamický demografický růst, silný ekonomický výkon (vysoké příjmy, nízká nezaměstnanost, malé množství exekucí), či vysoký podíl osob s vysokoškolským vzděláním. V tomto typu obcí žije 30 % obyvatel ČR. Tyto obce se rovněž vyznačují skvělou dostupností občanské vybavenosti, nabídkou služeb (restaurace, obchody, divadla) či dobrou infrastrukturní dostupností. Mladá populace těchto obcí je specifická rovněž vyšším důrazem na zdravý životní styl. I tyto obce se však potýkají s řadou výzev, které mohou představovat rozhodující volební témata v nadcházejících volbách do obecních zastupitelstev. Tyto výzvy vycházejí zejména z dynamického demografického vývoje. Pozitivní migrační saldo a zejména množství mladých rodin, které hledají bydlení, ženou, společně s dalšími ekonomickými vlivy, nahoru ceny nemovitostí, které se tak stávají nedosažitelnými. Vysoký tlak na novou výstavbu zároveň může vést k nekvalitním developerským řešením. Dále pak vysoká porodnost v těchto obcích vytváří tlak na kapacity školek a škol.

Druhou skupinu obcí, které jsme označili jako usedlé, tvoří demograficky stabilní obce, kde dochází k přirozené výměně obyvatel a jsou zde funkční komunitní vazby. Ceny bydlení v těchto obcích jsou průměrné. Množství exekucí je zde nízké a podíl nezaměstnanosti je druhý nejmenší. Některé z těchto obcí mohou profitovat z místního turismu. Tyto faktory se pak promítají do vysokého podílu investic do rozvoje obce. Tyto obce jsou charakteristické silnými místními vazbami, na které je navázán i silný sektor živnostníků. Silné místní vazby se pozitivně promítají rovněž do politické aktivity občanů a práce zastupitelstev. Témata voleb tak mohou reagovat na specifické místní požadavky či na otázky dalšího rozvoje a (ekonomického) směřování těchto obcí do budoucna.

Obce na hraně se snaží držet krok s Úspěšnými, ale narážejí na dílčí problémy. Dochází zde k částečnému úbytku obyvatel. Ceny bydlení jsou průměrné a podíl nové zástavby je nižší. Lokálním volebním tématem může být zejména omezená míra rozvoje obce charakteristická menšími investicemi do místního rozvoje nebo celková koncepce rozvoje a kvalita místní správy vycházející z nižší míry aktivity či transparence místního zastupitelstva. Na ty je navázána i nižší míra občanské angažovanosti. V některých obcích může být tématem rovněž vyšší míra kriminality.

Čtvrtou skupinu představují obce s výrazným průmyslovým zázemím, které se potýkají s otázkami dalšího rozvoje. Ceny bydlení v těchto obcích patří k druhým nejvyšším. Přestože tyto obce mají poměrně kvalitní infrastrukturu i dostupnost služeb, potýkají se s relativně výraznými problémy, které by mohly být předmětem místních kampaní. Za místními problémy stojí zejména ekonomické dopady spojené s ne plně rozvinutým sektorem služeb. Důsledkem je druhý největší podíl obyvatel žijících ve vyloučených lokalitách, či druhý nejvyšší podíl exekucí. Kromě ekonomických problémů bude výrazným faktorem pro volby v těchto obcích i samotná nízká občanská angažovanost, tedy nízká volební účast či pestrost kandidátek vůbec. Průmyslové dědictví s sebou často nese rovněž nízkou kvalitu životního prostředí, zejména vysokou míru znečištění ovzduší a vůbec nejmenší množství zeleně, které negativně ovlivňuje kvalitu života i zdraví obyvatel.

Předposlední skupinou jsou obce s postupně ubývající, nejstarší a nejrychleji stárnoucí populací; jde o obce, odkud lidé odcházejí. Tyto opomíjené obce jsou charakteristické starou, často vesnickou zástavbou a nízkými cenami bydlení. Občané jsou málo občansky angažovaní, méně často chodí k volbám. Klíčovým volebním tématem zde může být zejména otázka, jak zamezit odchodu lidí z obce, respektive její praktické rozměry, jako jsou velice špatná dopravní dostupnost či velmi nízká občanská vybavenost. Na tuto problematiku jsou navázány i širší ekonomické otázky, zejména malá či jednotvární nabídka pracovních míst – je zde druhá nejvyšší míra nezaměstnanosti či druhý nejnižší podíl vysokoškoláků. Silnou stránku těchto obcí naopak představuje dobré životní prostředí navázané na velké množství zeleně v rozsáhlých katastrech venkovských obcí i nízké množství společenských jevů typických pro husté zalidnění, jako je nízká kriminalita.

Poslední, nejproblematičtější, skupinu představují obce, které se často nacházejí v oblasti bývalých Sudet a nesou si s sebou historickou zátěž spojenou s absencí tradičních místních vazeb. Populace těchto obcí, které označujeme jako komplikované, se rozrůstá jen málo a dochází k jejímu stárnutí. Výrazná politická témata zde představují zejména nezaměstnanost a exekuce. Exekuce postihují plných 12 % obyvatel. Velké množství strukturálních obtíží je spojeno rovněž s problematikou vyloučených lokalit a vysokou kriminalitou. Jádra těchto obcí jsou charakteristická nízkou mírou nové výstavy, horší kvalitou bytového fondu a vysokým zastoupením panelové výstavby s jejími typickými problémy. Ceny nemovitostí jsou sice nízké, i tak je zde však nejvyšší podíl obyvatel žijících v nájemním bydlení. Na nízký ekonomický výkon negativně reaguje i nízká nabídka služeb a občanské vybavenosti. Výzvou pro obecní volby je zde již zmiňovaný samotný nízký zájem obyvatel o politiku s nízkou volební účastí, dále pak velice vysoká podpora extrémistických stran. Tyto faktory jsou důsledkem nevyhovující socio-ekonomické situace, která bude představovat významné, ovšem jen obtížně řešitelné volební téma.

Na základě naší analýzy vytvořila CNN Prima NEWS interaktivní rozhraní s dalšími informacemi o jednotlivých typech obcí, které poskytuje rovněž možnost dohledat konkrétní obce:

https://cnn.iprima.cz/jak-se-zije-ve-vasi-obci-podivejte-se-na-exkluzivni-mape-zda-je-uspesna-nebo-naopak-opomijena-184930

Detailní údaje o jednotlivých obcích, ze kterých představená typologie vychází, jsou dostupné na našem webu Kde je dobře?:

https://kdejedobre.cz/

Sdílet

Různé
české obce, kvalita života v obcích, obecní volby