Názory občanů na odbory

Dvoutřetinová většina veřejnosti si myslí, že odbory jsou u nás užitečné a potřebné. Důvěru v předsedu ČMKOS Josefa Středulu mají dvě pětiny občanů. Mezi občany téměř není pochyb o tom, že odbory hájí zájmy svých členů (tento názor sdílí 84 %), tři čtvrtiny lidí se rovněž domnívají, že hájí zájmy státních zaměstnanců. Jen asi polovina zastává názor, že se odbory staví za zájmy středních či nižších vrstev společnosti. Názor, že odbory hájí zájmy všech pracujících nebo rozvoje ekonomiky, zastává shodně 41 % občanů. Jen čtvrtina lidí (28 %) si odbory spojuje s hájením zájmů zaměstnavatelů a podnikatelů.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 13. až 20. října 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1049 respondentů.

Otázku na užitečnost a potřebnost odborů pokládá STEM veřejnosti již téměř 20 let. Nejnovější výsledky ukazují, že odbory jsou užitečné podle dvou třetin občanů, pětina lidí je o jejich potřebnosti přesvědčena pevně.

Pramen: STEM, Trendy 2014/10, 1049 respondentů

Dlouhodobá časová řada započatá v roce 1995 ukazuje poměrně stabilní názory české veřejnosti na potřebnost a užitečnost odborů. Podíl lidí, kteří odbory považují za potřebné a užitečné, poměrně výrazně klesl v loňském roce (ze 71 % v roce 2011 na 62 %), letošní výsledky ukazují, že pokles dále nepokračuje, nicméně aktuální podíl lidí, podle kterých jsou odbory v našem státě potřebné a užitečné setrvává na jedné z nejnižších naměřených hodnot.

Pramen: STEM, Trendy 1995 –2014

Potřebnost a užitečnost odborů vyzdvihují zejména levicově orientovaní lidé. Mezi pravicově zaměřenými je polovina těch, kteří odbory považují za potřebné a polovina těch, kteří jejich užitečnost nevidí.

Pramen: STEM, Trendy 2014/10, 1049 respondentů

Rozdíly mezi názory sympatizantů různých stran jsou poměrně značné, logicky korespondují s názory podle politické orientace občanů. S potřebností odborů tedy souhlasí nejčastěji voliči ČSSD (73 %) a KSČM (69 %). Mezi příznivci pravicových stran TOP 09 či ODS mírně převažují názory, že odbory v našem státě potřebné a užitečné nejsou.

Pramen: STEM, Trendy 2014/10, 1049 respondentů

Poznámka: Údaje za stoupence ODS, Úsvitu a KDU-ČSL jsou vzhledem k jejich počtu pouze orientační.

Poprvé v tomto výzkumu STEM zjišťoval důvěru v současného předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů, Josefa Středulu. Důvěru mu vyjádřily dvě pětiny (39 %) dotázaných. Více než polovina lidí (55 %) Josefu Středulovi nedůvěřuje. Předsedovi ČMKOS důvěřují častěji lidé, podle nichž jsou odbory u nás užitečné (58 %). U lidí s opačným názorem Josef Středula kredit příliš nemá (13 %).

Pramen: STEM, Trendy 2014/10, 1049 respondentů

Koho vlastně současné odbory zastupují, čí zájmy hájí? Výsledky výzkumu v tomto směru ukazují, že mezi občany téměř není pochyb o tom, že odbory hájí zájmy svých členů (tento názor sdílí 84 %). Tři čtvrtiny občanů se rovněž domnívají, že odbory hájí zájmy státních zaměstnanců. Nadpoloviční většina lidí (53 %) si myslí, že odbory hájí zájmy středních vrstev společnosti, o něco méně je těch, kteří připouštějí, že hájí zájmy nižších společenských vrstev (50 %). Názor, že odbory hájí zájmy všech pracujících nebo rozvoje naší ekonomiky, zastává shodně 41 % občanů. Necelé dvě pětiny lidí (37 %) si myslí, že odbory hájí zájmy zaměstnanců soukromých firem. Jen čtvrtina lidí (28 %) si s odbory spojuje hájení zájmů zaměstnavatelů a podnikatelů.

 „Čí zájmy podle Vás současné odbory hájí? Hájí zájmy:“

Pramen: STEM, Trendy 2014/10, 1049 respondentů

Názor, že odbory hájí zájmy zaměstnanců soukromých firem, zastává 43 % lidí zaměstnaných ve veřejném sektoru a 34 % zaměstnanců soukromého sektoru. Na druhou stranu, 65 % zaměstnanců ve veřejném a 76 % zaměstnanců v soukromém sektoru má za to, že se odbory staví za zájmy státních zaměstnanců.

Jisté rozdíly se ukazují podle stranických preferencí respondentů, nejvýrazněji v případě otázek, zda odbory hájí zájmy středních vrstev společnosti či rozvoje naší ekonomiky. Silně jsou o tom v obou případech přesvědčeni především voliči ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a Úsvitu, nejvíce o tom pochybují naproti tomu stoupenci TOP 09 nebo ODS. Podobně také v případě otázky, zda odbory hájí zájmy všech pracujících: příznivci ČSSD, KSČM a Úsvitu s tím souhlasí výrazně častěji než ti, kteří by ve volbách podpořili TOP 09 nebo KDU-ČSL.

Zřejmě nepřekvapí, že lidé, podle kterých jsou odbory u nás potřebné a užitečné, jsou mnohem častěji přesvědčeni o tom, že odbory hájí zájmy všech testovaných skupin. Ti, kteří zastávají opačný názor (tedy ten, že odbory u nás nejsou potřebné ani užitečné), si se zastánci odborů nejvíce protiřečí v otázce, že odbory hájí zájmy všech pracujících a rozvoje naší ekonomiky. Názorová shoda mezi těmito skupinami naopak panuje v případě otázky, zda odbory hájí zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů.

„Čí zájmy podle Vás současné odbory hájí? Hájí zájmy:“

Podle názoru na potřebnost a užitečnost odborů (podíl odpovědí „určitě ano + spíše ano“ v %)

Pramen: STEM, Trendy 2014/10, 1049 respondentů


Důvěra občanů v odbory

Odborům nyní projevuje důvěru 49 % občanů, což je v posledních dvou letech setrvalý stav. Důvěra v odbory je výrazně ovlivněna politickou orientací a stranickými preferencemi: častěji jim věří stoupenci ČSSD a KSČM, zřetelně nižší je důvěra v odbory u příznivců stran vládní koalice, zvláště ODS. Číst dále


Názory občanů na to, čí zájmy odbory hájí

V době bezprostředně před stávkou v dopravě většina občanů (71 %) zastávala názor, že odbory v našem státě jsou potřebné a užitečné. Toto vnímání funkce odborů se přitom v naší veřejnosti udržuje už od poloviny 90. let. Mezi občany prakticky není pochyb o tom, že odbory hájí zájmy svých členů (tento názor sdílí 86 %), naprostá většina (79 %) se rovněž domnívá, že hájí zájmy státních zaměstnanců. O málo více než polovina (57 %) zastává názor, že se odbory staví za zájmy všech pracujících. Hájení zájmů rozvoje naší ekonomiky a zaměstnanců soukromých firem odborům přisuzuje méně než polovina občanů (48 % resp. 41 %). Číst dále


Problematika důvěry k současným odborům

V době bezprostředně před stávkou v dopravě odborům projevovalo důvěru 50 % občanů. Jedná se o nejvyšší míru důvěry od roku 1997. Jednoznačnou důvěru však projevuje desetina populace. Důvěra v odbory je výrazně ovlivněna politickou orientací a stranickými preferencemi: častěji jim věří stoupenci ČSSD a KSČM, zřetelně nižší je důvěra v odbory u příznivců ODS a TOP 09. Důvěru předsedovi ČMKOS J. Zavadilovi vyjadřovala necelá polovina (46 %) občanů. Mírná většina občanů (56 %) pochybuje o nadstranickosti odborů, častěji jsou to sympatizanti pravicových stran. Číst dále


Jednání vlády s odbory o potřebných úsporách ve státním sektoru

Téměř dvě třetiny občanů si myslí, že vláda s odbory nejedná seriózně a věcně. Zároveň téměř stejný podíl populace má za to, že odbory nemají taková řešení, která umožní dosáhnout potřebných úspor bez snížení objemu mezd státních zaměstnanců. Zejména lidé pracující v dělnických profesích a také důchodci a nezaměstnaní častěji věří, že odbory potřebná řešení mají, a zároveň negativně hodnotí přístup vlády. Opačné názory zastávají především lidé s vysokoškolským vzděláním, podnikatelé a živnostníci. Číst dále


Potřebnost a užitečnost odborů v našem státě

Aktuální hodnocení významu odborů je poměrně vysoké. Celkem tři čtvrtiny občanů se domnívají, že odbory jsou v našem státě potřebné a užitečné, přičemž pevné přesvědčení o tom vyjadřuje 32 %. Na druhé straně čtvrtina lidí o potřebnosti a užitečnosti odborů v ČR více či méně pochybuje. Příznivěji roli odborů hodnotí zejména nezaměstnaní a důchodci a dále lidé pracující v dělnických profesích a zaměstnanci ve veřejném sektoru. Číst dále


Důvěra veřejnosti v odbory

Odborům nyní projevuje důvěru rekordních 55 % občanů. Jedná se o nejvyšší míru důvěry od roku 2004. Důvěra v odbory je výrazně ovlivněna politickou orientací a stranickými preferencemi: častěji jim věří stoupenci ČSSD a KSČM, zřetelně nižší je důvěra v odbory u příznivců stran vládní koalice, zvláště ODS. Číst dále


Důvěra občanů v odbory

Současným českým odborům projevuje důvěru 37 % občanů. Jedná se o nejnižší míru důvěry od roku 2003. Důvěra v odbory je výrazně ovlivněna politickou orientací a stranickými preferencemi: častěji odborům věří stoupenci ČSSD a KSČM, výrazně nižší je důvěra v odbory u příznivců ODS. Současným českým odborům projevuje důvěru 37 % občanů. Jedná se o nejnižší míru důvěry od roku 2003. Důvěra v odbory je výrazně ovlivněna politickou orientací a stranickými preferencemi: častěji odborům věří stoupenci ČSSD a KSČM, výrazně nižší je důvěra v odbory u příznivců ODS. Číst dále


Důvěra veřejnosti v odbory

Současným českým odborům projevuje důvěru 45 % občanů. Tento stav se od poloviny 90. let výrazněji nemění. Výrazně je důvěra v odbory ovlivněna politickou orientací a stranickými preferencemi: častěji odborům věří stoupenci ČSSD a KSČM, zřetelně podprůměrná je důvěra v odbory u příznivců ODS. Číst dále