Vědí občané, čím se zabývají jednotlivé instituce Evropské unie?

Těsně před vstupem ČR do Evropské unie jsme vybrali důležité instituce EU a položili respondentům otázku, zda vědí nebo alespoň tuší, co mají tyto instituce na starosti, čím se zabývají, jaké plní v rámci EU funkce. Základním zjištěním je, že aktuální situace v tomto směru není příliš uspokojivá – alespoň minimální představu o činnosti hlavních institucí Evropské unie deklaruje přibližně polovina obyvatel ČR. (Pokračování textu…)

Hodnocení kampaně MZV se symbolem uzlu na vlajce EU

Zaznamenala česká veřejnost kampaň MZV zvoucí k referendu o vstupu do EU s motivem uzlu? Tři z pěti českých občanů kampaň zaznamenali. Lidé, kteří kampaň se symbolem uzlu zaznamenali, ji většinou považují za zdařilou. Necelá třetina občanů má ke kampani kritické výhrady a pětina nemá na kampaň jasný názor. Téměř dvě třetiny občanů, kteří znají kampaň s motivem uzlu, se domnívají, že její výzva je jasná a srozumitelná: nezapomenout na referendum. (Pokračování textu…)

Zdroje informací před referendem o vstupu do EU

Na počátku května občané nejčastěji uváděli, že informace o vstupu do EU budou čerpat z médií, především z televize. Ostatní zdroje informací, které vyžadují aktivnější přístup, bude využívat významně nižší část populace. Třetina veřejnosti uvedla, že bude informace vyhledávat na internetu nebo na besedách a diskusích. Zhruba pětina občanů prohlásila, že využije nabídky veřejných knihoven, Regionálních evropských informačních středisek a informační telefonní linky. (Pokračování textu…)

Vlivy na rozhodování občanů v referendu o vstupu do EU

Nejčastěji lidé přihlížejí k názorům svých příbuzných, přátel a spolupracovníků. Čtvrtina občanů uvedla, že se do jejich rozhodování značným způsobem promítne vládní informační kampaň. Pětina populace se bude řídit doporučením politické strany, která má jejich sympatie. Doporučením oblíbené politické strany se budou _x000B_v rozhodování o vstupu do EU nejčastěji řídit stoupenci KSČM. Ženy častěji než muži budou naslouchat názorům svých příbuzných. (Pokračování textu…)

Povědomí veřejnosti o průběhu referenda o vstupu do EU

Dvoutřetinová většina české veřejnosti si uvědomuje do Evropské unie je závazné a politické vedení státu se výsledku hlasování musí podřídit. Výrazná většina občanů je informována o tom, jak bude probíhat hlasování o přistoupení naší republiky k Evropské unii. Jednoznačná většina občanů je tři dny před referendem informována o umístění příslušné volební místnosti pro hlasování o vstupu do EU. Dvoutřetinová většina lidí si je vědoma skutečnosti, že nedostane domů hlasovací lístky a vyzvedne si je až ve volební místnosti. (Pokračování textu…)

Hodnocení kampaně „Vítejte ve společenství“

Lidé, kteří kampaň „Vítejte ve společenství“ zaznamenali, ji většinou hodnotí jako zdařilou. Třetina občanů kampaň kritizuje a pětina nemá na kampaň jasný názor. Kampaň je hodnocena podobně v různých věkových a vzdělanostních skupinách. Rozdíly v hodnocení kampaně jsou především mezi lidmi různé politické orientace. Stoupenci KSČM ve výrazné většině kampaň za zdařilou nepovažují. (Pokračování textu…)

Hodnocení míry informací o EU od různých institucí

Který z aktérů komunikace o podmínkách vstupu do EU poskytuje nejvíce informací? Podle názoru veřejnosti to jsou především média. Vzhledem k povaze komunikačního procesu to není překvapivé zjištění.Významná část veřejnosti je přesvědčena, že množství informací poskytují také představitelé Evropské unie. S informační politikou zástupců naší politické scény a státu jsou lidé spíše nespokojeni, domnívají se, že poskytují málo informací. (Pokračování textu…)

Hodnocení objektivity informací o EU od různých institucí

Který z aktérů komunikace poskytuje nejobjektivnější informace o podmínkách vstupu do EU? Polovina veřejnosti nejvíce věří v objektivitu informací o EU poskytovaných sdělovacími prostředky. Významná část občanů dále za nejvíce objektivní považuje informace od představitelů Evropské unie, nevládních organizací a od prezidenta republiky. (Pokračování textu…)