Elektronickou evidenci tržeb stabilně podporuje většina veřejnosti

Ve dnech 15. – 22. 1. 2020 STEM provedl pro Ministerstvo financí ČR výzkum, který se zaměřil na názory veřejnosti na elektronickou evidenci tržeb. Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let byl zkoumán kombinací technik PAPI a CAWI. Dotázáno bylo 1055 osob starších 18 let. Statistická chyba činí plus minus 3 procentní body při rozložení odpovědí 60:40 v celém výběrovém souboru.

Sociologický výzkum, který STEM vypracoval v lednu 2020 pro Ministerstvo financí ČR, zjišťoval názory na elektronickou evidenci tržeb a další vlnu rozšiřování EET. Výsledky tohoto průzkumu je možné porovnat s průzkumy, které na toto téma STEM uskutečnil v letech 2015 až 2018.

Rozložení základních názorů a postojů veřejnosti ohledně EET je dlouhodobě stabilní. Dvoutřetinová většina (65 %) veřejnosti považuje jeho zavedení za pozitivní opatření, EET podporu aktuálně vyjadřují tři pětiny (59 %) občanů, proti je třetina (34 %). Nemění se ani podíly zásadních příznivců a odpůrců.

Podle názoru třípětinové většiny veřejnosti (60 %) EET postupně přispívá k narovnání podnikatelského prostředí, dvoutřetinová většina (66 %) uznává přínos EET ke zlepšení výběru daní. Výsledky jsou téměř stejné od května 2016, podíl přiznání vlivu EET na výběr daní zůstává i letos mírně vyšší než na narovnání podnikatelského prostředí.

Podle očekávání lidé, kteří pozitivně hodnotí samotné EET, častěji přiznávají i jeho pozitivní efekty. Zajímavý je postoj odpůrců EET – častěji si myslí, že EET zlepšuje výběr daní, než napravuje podnikatelské prostředí, ovšem většina z nich tyto přínosy EET nepřiznává.

Třípětinová většina (63 %) občanů si myslí, že zavedení EET vede ke zdražování, nadpoloviční většina (57 %) zastává názor, že vede ke snižování počtu provozoven. Přiznání podílu zavedení EET na zdražování či snížení počtu provozoven automaticky neznamená jeho odmítání. Z těch, kteří celkově EET vyjadřují podporu, vidí souvislost mezi jeho zavedením a zdražováním skoro polovina (45 %), se zavíráním provozoven dvě pětiny (40 %).

Povědomí o tom, že elektronická evidence tržeb bude rozšířena na další služby, má převážná většina (71 %) veřejnosti. Rozšíření EET na další služby považuje za spravedlivé dvoutřetinová většina (64 %) občanů, za správné třípětinová většina (60 %). Za spravedlivé a současně správné považuje rozšíření EET polovina (54 %) veřejnosti, přesně opačný názor má 30 %. Drtivá většina veřejnosti tedy má ohledně rozšíření EET jasno.


Veřejnost hodnotí EET i Účtenkovou loterii většinou pozitivně

Ve dnech 9. – 14. 10. 2018 STEM provedl pro Ministerstvo financí ČR bleskový výzkum, který se zaměřil na názory veřejnosti na elektronickou evidenci tržeb a účtenkovou loterii. Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let byl zkoumán kombinací technik PAPI a CAWI. Dotázáno bylo 1041 osob starších 18 let. Statistická chyba činí plus minus 3 procentní body při rozložení odpovědí 60:40 v celém výběrovém souboru.

Sociologický výzkum, který STEM vypracoval v říjnu 2018 na základě zadání Ministerstva financí ČR, zjišťoval názory na elektronickou evidenci tržeb a dále se zaměřil cíleně na účtenkovou loterii, která má za sebou rok fungování.

Elektronická evidence tržeb má stabilně většinovou podporu české veřejnosti. Aktuálně více než dvoutřetinová většina (68 %) považuje EET za pozitivní opatření.

„Když zvážíte všechny okolnosti pro a proti elektronické evidence tržeb,
je její zavedení podle Vás:“

STEM pro Ministerstvo financí ČR, 2016-2018

Stabilně vyšší podporu má EET mezi staršími lidmi (76 %). Závislost na věku je lineární. Dlužno však poznamenat, že i v nejmladší skupině EET příznivě hodnotí více než polovina dotázaných (59 %).

Při formulaci osobního postoje k EET pozorujeme, že hlasů pro EET je téměř dvojnásobně více než hlasů proti (46 % vs. 24 %), pozitivní hodnocení od loňského května mírně posílilo. Necelá třetina dotázaných (30 %) však stále nemá k EET jasný postoj nebo evidenci vůbec nerozumí.

„Které tvrzení nejvíce vystihuje Váš postoj k EET?“

STEM pro Ministerstvo financí ČR, 2017-2018

Část výzkumu byla zaměřena přímo na účtenkovou loterii, kterou Ministerstvo financí spustilo v říjnu 2017. Ukazuje se, že povědomí veřejnosti o účtenkové loterii je poměrně dobré. Třípětinová většina dotázaných občanů (59 %) uvádí, že ví celkem přesně, o co jde. Další téměř čtvrtina (23 %) o účtenkovce slyšela, ale nemá přesnější informace.

„Slyšel(a) jste o účtenkovce, účtenkové loterii?“

STEM pro Ministerstvo financí ČR, N = 1041 osob starších 18 let, 9.-14.10.2018

Nikterak překvapivě se míra znalosti účtenkové loterie zvyšuje s úrovní vzdělání. Ovšem již u vyučených je podíl „informovaných“ nadpoloviční (56 %).

Pozitivní hodnocení samotné účtenkové loterie (podobně jako v roce 2017 ještě před zahájením loterie) výrazně převažují nad negativními (nyní 40 % vs. 18 %). Důležité však je, že více než dvě pětiny lidí (42 %) se stále vyhýbají vyslovení jednoznačného postoje.

„Vnímáte účtenkovou loterii jako:“

STEM pro Ministerstvo financí ČR, 2017-2018

Obecně si více než dvoutřetinová většina občanů (69 %) myslí, že účtenková loterie přispívá k častějšímu vyžadování účtenek. Osobní motivaci kvůli loterii požadovat účtenku připouští necelá polovina dotázaných (44 %).

STEM pro Ministerstvo financí ČR, N = 1041 osob starších 18 let, 9.-14.10.2018

Hlavním cílem loterie je dopad na odpovědné chování lidí. Výzkumná data nesou náznak toho, že dnes lidé vyžadují účtenku častěji – pozorujeme posílení za poslední rok o jednotky procentních bodů.

„Vyžadujete Vy osobně v současnosti při placení běžných nákupů
např. v potravinách, trafice či v restauraci účtenku?“

STEM pro Ministerstvo financí ČR, 2016-2018

Mezi mladými lidmi je podíl těch, kteří si účtenku berou, významně nižší (42 %), naopak u lidí starších 60 let je to o 30 procentních bodů více (72 %).

Pro naprostou většinu lidí je zcela samozřejmé, že v evropských zemích i na malý nákup obdrží zákazník stvrzenku jako doklad toho, že obchod proběhl řádným způsobem. Zdá se, že jde o obecný postoj, který svědčí o příznivém  klimatu stran účtenek do budoucna.

„V mnoha evropských zemích je zcela samozřejmé, že i na malý nákup dostanete stvrzenku, aby bylo jasné, že obchod proběhl řádným způsobem. Mělo by tomu tak být i u nás?“

STEM pro Ministerstvo financí ČR, N = 1041 osob starších 18 let, 9.-14.10.2018


Elektronická evidence tržeb má stabilně většinovou podporu veřejnosti

Ve dnech 23. – 27. 11. 2017 STEM provedl pro Generální finanční ředitelství bleskový výzkum, který se zaměřil na názory veřejnosti na elektronickou evidenci tržeb. Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let byl zkoumán kombinací technik PAPI a CAWI. Dotázáno bylo 1059 osob starších 18 let. Statistická chyba činí plus minus 3 procentní body při rozložení odpovědí 60:40 v celém výběrovém souboru.

Sociologický výzkum, který STEM vypracoval v listopadu 2017 na základě zadání Generálního finančního ředitelství, zjišťoval názory na elektronickou evidenci tržeb rok po jejím zavedení. Výsledky tohoto průzkumu je možné porovnat s průzkumy, které na toto téma STEM uskutečnil v letech 2015, 2016 a v květnu 2017.

Téměř dvoutřetinová většina občanů (64 %) považuje zavedení elektronické evidence tržeb za pozitivní opatření. Po mírném poklesu v květnu letošního roku se uvedený podíl vrátil k hodnotě na počátku zavádění EET.

„Když zvážíte všechny okolnosti pro a proti elektronické evidence tržeb,
je její zavedení podle Vás:“

Téměř třípětinová většina občanů (59 %) se domnívá, že EET přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí. Tento podíl postupně stále stoupá (zvláště zřejmé je to v kategorii jednoznačného přesvědčení – odpověď „určitě ano“).

„Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje (přispívá)
k narovnání podnikatelského prostředí v ČR?“

Podobně se zvyšuje i přesvědčení, že zavedení EET přispívá k lepšímu výběru daní. Více než dvoutřetinová většina občanů (69 %) tedy aktuálně souhlasí s tímto pozitivním přínosu EET. Je důležité, že v čase posiluje především jednoznačné přesvědčení o tom, že EET přispívá k lepšímu výběru daní. Pozitivní postoj v této otázce vyslovuje i třípětinová většina lidí, kteří mají zkušenosti s hotovostními tržbami z podnikání.

„Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje (přispívá)
ke zlepšení výběru daní od obchodníků a poskytovatelů služeb?“

Většina veřejnosti (74 %) si nemyslí, že kvůli zavedení EET musela ukončit činnost velká část podnikatelů. Pouze čtvrtina dotázaných (26 %) se domnívá, že kvůli EET musela skončit velká část podnikatelů.

„Myslíte si, že kvůli EET musela ukončit svou činnost velká část podnikatelů?“

Výsledky průzkumu ukazují snižování zájmu o informace ohledně EET a jeho fungování, téma již není tak aktuální a diskutované. Sžívání s EET se projevuje i na ukazateli informovanosti, stále více lidí má pocit, že mají dostatek informací.

„Řekl(a) byste, že o elektronické evidenci tržeb:“


Téměř dvě třetiny veřejnosti považují zavedení elektronické evidence tržeb za pozitivní opatření

Ve dnech 14. – 19. 12. 2016 STEM provedl pro Generální finanční ředitelství bleskový výzkum, který se zaměřil na názory veřejnosti na elektronickou evidenci tržeb. Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let byl zkoumán kombinací technik CATI a CAWI. Dotázáno bylo 1004 osob starších 18 let. Statistická chyba činí plus minus 3 procentní body při rozložení odpovědí 60:40 v celém výběrovém souboru.

Sociologický výzkum, který STEM vypracoval v prosinci 2016 na základě zadání Generálního finančního ředitelství, zjišťoval názory na elektronickou evidenci tržeb. Výsledky tohoto průzkumu je možné porovnat s průzkumy, které na totožné téma STEM uskutečnil v květnu 2016 a červnu 2015.

Téměř dvoutřetinová většina občanů považuje zavedení elektronické evidence tržeb za pozitivní opatření. Tento názor se i přes kritiku v médiích a ze strany opozice v čase nemění. Mezi stoupenci vládních koaličních stran ANO a ČSSD je podpora jednoznačná,
u příznivců KDU-ČSL mírně nadpoloviční. Mezi sympatizanty ODS, TOP 09 a STAN jsou zhruba dvě pětiny těch, kteří EET označují za pozitivní opatření.

„Když zvážíte všechny okolnosti pro a proti elektronické evidence tržeb,
je její zavedení podle Vás:“

Posiluje očekávání, že díky zavedení elektronické evidence tržeb se obecně zlepší podnikatelské prostředí. Nyní narovnání podnikatelského prostředí čeká více než polovina občanů (55 %). Oproti květnu došlo ke zvýšení pozitivních názorů o sedm procentních bodů.

„Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje
k narovnání podnikatelského prostředí v ČR?“

Názory se velmi liší v táborech politických stran. Jasná podpora je u příznivců ANO, k nim nejblíže mají sympatizanti ČSSD.

„Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje
k narovnání podnikatelského prostředí v ČR?“

Pozn.: Údaje v grafu jsou vzhledem k počtu dotázaných v souboru u jednotlivých politických stran pouze orientační.

Dvoutřetinová většina občanů (66 %) nadále očekává, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně zlepší výběr daní od obchodníků a poskytovatelů služeb. Přes masivní publicitu kritických stanovisek zpochybňujících přínos EET pro vyšší výběr daní se většinové kladné očekávání v průběhu roku 2016 nezměnilo.

„Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje
ke zlepšení výběru daní od obchodníků a poskytovatelů služeb?“

Zavedení EET zlepší výběr daní podle jasné většiny příznivců ANO, dále také KSČM a ČSSD.

„Myslíte si, že zavedení elektronické evidence tržeb postupně přispěje
ke zlepšení výběru daní od obchodníků a poskytovatelů služeb?“

Pozn.: Údaje v grafu jsou vzhledem k počtu dotázaných v souboru u jednotlivých politických stran pouze orientační.

Zdražování služeb v restauracích se zavedením EET podle většiny lidí nesouvisí a je pouze záminkou ke zdražování služeb v restauracích. Jediným a hlavním důvodem pro zdražování je pouze pro 10 % občanů.

„Myslíte si, že elektronická evidence tržeb je důvodem ke zdražování restauračních služeb?“

Diskusi vyvolával i systém kontroly vydávání účtenek. Výzkum ukázal, že více než polovina našich obyvatel si myslí, že by měl existovat způsob, jak jednoduše nahlásit nevydanou účtenku, případně ověřit skutečné zaevidování tržby.

„Má podle Vás existovat způsob, jak jednoduše nahlásit nevydanou účtenku, případně možnost ověřit skutečné zaevidování tržby?“

Způsob hlášení nevydané účtenky a možnost ověření evidence tržby nejvíce podporují stoupenci ANO a ČSSD, dále pak sympatizanti KSČM. Jinak odmítavý postoj příznivců pravice k EET je v tomto bodě méně výrazný a zdá se, že kontrola není vyhraněným politickým problémem.

„Má podle Vás existovat způsob, jak jednoduše nahlásit nevydanou účtenku, případně možnost ověřit skutečné zaevidování tržby?“

Pozn.: Údaje v grafu jsou vzhledem k počtu dotázaných v souboru u jednotlivých politických stran pouze orientační.

Komunikace o EET zasáhla veřejnost především obecně prostřednictvím zpravodajství. Zdá se, že účinná byla reklama především v televizi, slušně obstála i reklama na internetu.

„Zaznamenal(a) jste v médiích následující reklamní sdělení, informace k zavádění elektronické evidence tržeb?“

Veřejnost je spokojena se stavem informovanosti o EET a ani v časovém srovnání netrpí nedostatkem informací. Od května se mírně zvýšil podíl těch, kteří již o EET ví všechno, co potřebují. Důležitá je vysoká informovanost u vysokoškoláků a u lidí přijímajících hotovostní tržby.

„Řekl(a) byste, že o elektronické evidenci tržeb:“