Naše zjištění
24. 10. 2002

Spokojenost s komunální demokracií

Ke komunálním volbám přišlo před čtyřmi lety 47 % lidí, letos můžeme počítat s účastí mírně nižší (před 4 lety deklarovalo účast 65 %, nyní 59 % občanů). Spokojenost s činností zastupitelstev postupně naopak roste. Se zastupiteli, kteří působili v letech 1990-94, bylo spokojeno 37 % osob, s jejich nástupci 45 %, s posledními zastupiteli (1998-2002) již 55 % občanů.

Ke komunálním volbám přišlo před čtyřmi lety 47 % lidí, letos můžeme počítat s účastí mírně nižší (před 4 lety deklarovalo účast 65 %, nyní 59 % občanů). Spokojenost s činností zastupitelstev postupně naopak roste. Se zastupiteli, kteří působili v letech 1990-94, bylo spokojeno 37 % osob, s jejich nástupci 45 %, s posledními zastupiteli (1998-2002) již 55 % občanů. Obecně platí, že nejtěsněji jsou s komunální politikou spjatí a také nejvíce spokojení lidé v menších sídlech, zejména v obcích s 1-5 tisíc obyvatel. Nejmenší spokojenost je ve velkých městech, kde jsou lidé od „své“ radnice již nejvíce vzdáleni.Ke komunálním volbám přišlo před čtyřmi lety 47 % lidí, letos můžeme počítat s účastí mírně nižší (před 4 lety deklarovalo účast 65 %, nyní 59 % občanů). Spokojenost s činností zastupitelstev postupně naopak roste. Se zastupiteli, kteří působili v letech 1990-94, bylo spokojeno 37 % osob, s jejich nástupci 45 %, s posledními zastupiteli (1998-2002) již 55 % občanů. Obecně platí, že nejtěsněji jsou s komunální politikou spjatí a také nejvíce spokojení lidé v menších sídlech, zejména v obcích s 1-5 tisíc obyvatel. Nejmenší spokojenost je ve velkých městech, kde jsou lidé od „své“ radnice již nejvíce vzdáleni.

Spokojenost s komunální demokracií

Jiří Šandera

Tisková konference STEM, 17. 10. 2002

Na začátku listopadu se budou v České republice opět po čtyřech letech konat volby do místních zastupitelstev. Jak se za tu dobu změnil vztah obyvatelstva ke komunální politice, jejich názory a postoje na činnost místních (městských, obecních zastupitelstev)?

Povědomost o konání komunálních voleb a jejich termínu se za poslední čtyři roky v podstatě nezměnila, celkem tři čtvrtiny občanů – jak  v roce 1998, tak letos, tj. počátkem října 2002 – jsou s touto skutečností obeznámeny. Pochopitelně vyšší zastoupení informovaných je mezi těmi, kteří se zajímají o politické dění, například zúčastnili se červnových voleb do Poslanecké sněmovny PČR. Informovanost o konání voleb je nepřímo úměrná velikosti obce, v níž respondent bydlí, což podporuje názor, podle něhož se zájem o komunální politiku se vzrůstající velikostí bydliště snižuje.

Pramen: STEM, Trendy 10/2002

Účast voličů v komunálních volbách vykazuje stejnou tendenci jako účast ve volbách do Parlamentu. Zatímco deklarovaná účast ve volbách do místních zastupitelství v  roce 1998 byla cca 65% (skutečná účast byla 47%), k letošním volbám je podle svého prohlášení ochotno přijít 59% voličů. Nezájem o volby a tím de facto o místní politiku se opět projevuje u obyvatel větších sídel. Ochota zúčastnit se voleb stoupá se vzděláním respondenta, jeho věkem a stejně jako v informovanosti se zájmem o politiku vůbec.

Pramen: STEM, Trendy 10/2002

Hypotetická volba politického uskupení (strana, hnutí, sdružení) v podstatě – s výjimkou nezávislých kandidátů – kopíruje fakticky situaci na velké politické scéně.

Pramen: STEM, Trendy 10/2002, Koalice – celkem hlasy pro KDU-ČSL, US-DEU a Koalici

Celkem 66% respondentů uvedlo, že by dalo svůj hlas nějaké politické straně. (V roce 1998 činil tento podíl 83%.). To však automaticky neznamená, že jde o tzv. „stranickou volbu“. Zhruba 11% potenciálních voličů označilo za svého favorita Nezávislé nebo uvedlo jinou volbu (místní sdružení atd.).

Pozitivním sdělením je fakt, že spokojenost s činností zastupitelstev od roku 1994 trvale stoupá. Nárůst spokojených od roku 1994 činí 18 procentních bodů. Tento trend se projevuje ve všech velikostních skupinách obcí a nijak se v něm neodráží míra zájmu o komunální politiku projevená ochotou účastnit se voleb. Podíl občanů, kteří se o otázky komunální politiky (činnosti zastupitelstva) vůbec nezajímají, je za toto období konstantní.

Podíl obyvatel různě velkých sídel, kteří jsou spokojeni s činností zastupitelstva v minulých čtyřech letech (odpovědi velmi+spíše spokojen v %)

  -999 -1999 -4999 -19999 -99999 100000+
1998 52 46 54 52 36 38
2002 53 58 66 59 54 49

Pramen: STEM, Trendy 10/1998, 10/2002

Spokojenost s činností zastupitelstva v minulých čtyřech letech v%

  1994 1998 2002
Velmi+spíše spokojen 37 45 55
Velmi+spíše nespokojen 52 45 34
Nezajímá se 11 10 11

Pramen: STEM, Trendy  9/1994, 10/1998, 10/2002

S rostoucí spokojeností s činností místních zastupitelstev koresponduje i růst kladného hodnocení činnosti zastupitelstev, i když nejčastěji zastoupený názor v sobě obsahuje mírnou výhradu.

Hodnocení 4 let činnosti zastupitelstva

  1998 2002
V obci se mnohé zlepšilo, víc se nedalo stihnout 13 % 16 %
V obci se mnohé zlepšilo, ale mohlo se udělat víc 50 % 54 %
V obci se v podstatě nic nezměnilo 30 % 25 %
V obci se dnes žije hůř než  před čtyřmi lety 7 % 5 %

Sdílet

Různé
demokracie