Naše zjištění
12. 2. 2024

Souhrnný pohled na rok 2023: nespokojenost s vývojem společnosti přetrvává

Rok 2023 považuje za úspěšný z osobního hlediska nadpoloviční většina (62 %) české veřejnosti. Ze společenského hlediska je bilance loňského roku méně příznivá – více než čtyři pětiny obyvatel ČR nepovažují rok 2023 za úspěšný ani z hlediska rozvoje celé společnosti, ani z hlediska zajištění větší spravedlnosti. Ze soukromého hlediska považují rok 2023 za úspěšný výrazně častěji lidé s vyšším vzděláním či vyššími příjmy. U hodnocení celospolečenského vývoje však vliv těchto faktorů slábne a žádná socio-ekonomická skupina není s rozvojem české společnosti v roce 2023 většinově spokojena. Kateřina Duspivová, analytička STEM, dodává: „Rok 2023 se nesl u většiny Čechů a Češek ve znamení obav, nejistoty a únavy. Tyto pocity se zároveň plynule přelévají do nového roku – roku 2024 se obává 57 % obyvatel, s nadějí ho vyhlíží 43 % osob.“

Na začátku roku lidé obvykle bilancují a hodnotí uplynulý rok. Analytický ústav STEM se proto ve svém lednovém průzkumu TRENDY pravidelně dotazuje, jak jsou lidé spokojeni se svým životem a jak hodnotí uplynulý rok z osobního i společenského hlediska.

Podle výzkumu provedeného v lednu 2024 jsou se svým životem spokojeny více než čtyři pětiny (82 %) české společnosti. Spokojenost se životem však lidé vyjadřují často opatrně (docela spokojen/a).

Celková spokojenost se životem [%]

Do jaké míry jste celkově spokojen(a) se svým životem?“

Zdroj: STEM, Trendy 2024/1, 1 057 respondentů

Hodnocení uplynulého roku provádíme ze dvou pohledů – soukromého a celospolečenského. Rok 2023 považuje za víceméně úspěšný ze soukromého hlediska 62 % osob. Hodnocení z pohledu celé společnosti je však dramaticky odlišné. Z hlediska rozvoje společnosti hodnotí rok 2023 jako úspěšný pouze 18 % Čechů a Češek, posílení spravedlnosti vnímá jen 15 % osob. Drtivá většina české veřejnosti je tak s celospolečenským vývojem v roce 2023 nespokojena.

Rozpor mezi celkovou spokojeností s osobním životem a hodnocením vývoje společnosti je patrný na první pohled. Jak tomu rozumět? Nabízí se vysvětlení, že o potížích v rámci společnosti se lidé dozvídají nepřímo, zprostředkovaně z médií, sociálních sítí i hovorů s ostatními lidmi. Zejména tehdy, když je společenská situace složitá a lidé nevidí snahu věci dostatečně a náležitým způsobem objasnit, množí se různé dohady, narůstá nejistota a strach z neznámého a neuchopitelného. V situaci zvýšených obav z dění ve společnosti lidé při pohledu na svou vlastní situaci mohou nabýt pocitu, že dopady „špatné“ společenské situace na ně osobně nejsou až tak hrozné a že u nich doma je zatím naštěstí vše v pořádku.

Hodnocení roku 2023 z osobního a společenského hlediska [%]

Zdroj: STEM, Trendy 2024/1, 1 057 respondentů

Specifičnost aktuálního období ilustruje vývoj postojů české veřejnosti v posledních třech dekádách znázorněný v následujícím grafu. Obecně lze říci, že Češi a Češky mají tendenci hodnotit uplynulé období pozitivněji z individuálního než celospolečenského hlediska. Tento jev je plně v souladu s hypotézou, že společenské dění prochází filtrem subjektivní interpretace, do níž se promítá zhodnocení vlastních možností i srovnání se situací lidí v (blízkém) sociálním okolí. V posledních letech se však zvyšuje rozdíl mezi hodnocením osobních úspěchů a úspěchů celé společnosti. Zatímco spokojenost s osobními úspěchy v hodnoceném roce odpovídá v roce 2024 aktuální fázi ekonomického cyklu a oproti předchozímu roku mírně vzrostla, hodnocení celospolečenského rozvoje zůstává na velmi nízkých hodnotách. Rok 2023 tak hodnotí z osobního hlediska o 44 p. b. osob lépe než ze společenského hlediska. Tato situace je v souladu s dlouhodobým trendem, kdy hodnocení celospolečenského úspěchu má tendenci k výrazně větším propadům v období krizí. Současné rozevření nůžek mezi těmito dvěma čísly je však jedno z vůbec největších za celé sledované období.

Od roku 2021, tzn. od počátku pandemie COVID-19 následované energetickou krizí a nejistotou spojenou s válkou na Ukrajině, zároveň pozorujeme i zvyšující se rozdíl mezi podílem osob celkově spokojených se svým životem a osob hodnotících pozitivně uplynulý rok z osobního hlediska. V únoru 2020, těsně před začátkem pandemie, bylo se svým životem spokojeno 87 % osob a 73 % osob hodnotilo uplynulý rok jako úspěšný z osobního hlediska. V lednu 2024 bylo se svým životem spokojeno 82 % osob a 62 % osob hodnotilo uplynulý rok za úspěšný z osobního hlediska. Rozdíl mezi oběma ukazateli činil v roce 2024 20 p. b., zatímco v roce 2020 to bylo 14 p. b.

Vývoj spokojenosti se životem a hodnocení roku 2023 z osobního a společenského hlediska

(podíl kladných odpovědí v %)

Zdroj: STEM, Trendy 1994-2024

Ohledně posilování spravedlnosti ve společnosti je česká veřejnost dlouhodobě skeptická, přičemž propady v hodnocení tohoto aspektu jsou patrné v krizových letech po celé 30leté období. V tomto ohledu nevykazuje vývoj v posledních letech výrazná specifika.

V kontextu výše uvedeného nejsou příliš překvapující konkrétní pocity, které u české veřejnosti vyvolává uplynulý rok 2023. Nadpoloviční většina Čechů a Češek si rok 2023 spojuje s pocity zklamání a únavy. Situace v roce 2023 je tak do velké míry srovnatelná s vývojem od počátku pandemie COVID-19 a na ni navazujících krizí. Z časové řady uvedené níže je zároveň patrné, že naše společnost prožívala těsně před pandemií relativně spokojené období, které jsme subjektivně vnímali jako jedno z nejméně problematických od vzniku České republiky v roce 1993. I to je důvodem, proč na nás mohl zvrat ve vývoji v roce 2020 dopadnout subjektivně hůře než v předchozích krizích.

Převládající pocity z roku 2023 [%]

Jaké máte převládající pocity z minulého roku?“

Zdroj: STEM, Trendy 2024/1, 1 057 respondentů

Převládající pocity z minulého roku – nejčastější emoce [%]

Jaké máte převládající pocity z minulého roku?“

Zdroj: STEM, Trendy 1995‑2024

Minulé výzkumy jasně ukázaly, že existuje přímý vztah mezi příjmovou situací jednotlivce a spokojeností s různými aspekty života. Tento vztah potvrzuje i průzkum TRENDY provedený v lednu 2024. V roce 2024 byla se svým životem spokojena drtivá většina solidně zajištěných osob, zatímco ve skupině špatně zajištěných činil podíl spokojených osob 48 %. Lidé, kteří jsou hůře finančně zajištěni, zároveň mnohem častěji hodnotí uplynulý rok jako neúspěšný.

Horší hodnocení roku 2023 a převládající negativní pocity ve vazbě na uplynulý rok jsou dále patrné zejména u starších osob, samoživitelů*ek a rodin s dětmi. Uplynulý rok hodnotí hůře i lidé s nižším vzděláním, voliči opozičních stran či nevoliči.

Celková spokojenost se životem podle příjmové situace domácnosti [%]

Do jaké míry jste celkově spokojen(a) se svým životem?“

Zdroj: STEM, Trendy 2024/1, 1 057 respondentů

Hodnocení roku 2023 podle příjmové situace domácnosti [%]

Zdroj: STEM, Trendy 2024/1, 1 057 respondentů

Současná situace je z různých důvodů obtížná pro většinu lidí. Nálada spojená s bilancí roku 2023 se tak přelévá i do pocitu, s jakým lidé očekávají následujících 12 měsíců. Rok 2024 očekává 57 % Čechů a Češek s obavami a nejistotou. S nadějí hledí do roku 2024 více než dvě pětiny (43 %) veřejnosti. Oproti výsledkům z roku 2023 se tak situace mírně zlepšila (před rokem s nadějí do budoucna vyhlíželo 39 %).

Výhled do nového roku 2024 [%]

Řekněte mi, prosím, s jakými pocity očekáváte následujících 12 měsíců?“

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-26.png.

Zdroj: STEM, Trendy 2024/1, 1 057 respondentů

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 18.‑27. ledna 2024. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo 1 057 respondentů v kombinaci online a osobního dotazování (CAWI+CAPI).

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti