Projekty

Sebevědomý občan v otevřené společnosti

Potenciál pro zapojení občanů do dění v zemích V4 skupiny, 2017 & 2018

S podporu Mezinárodního visegradského fondu

Ve spolupráci s

 


Tisková zpráva:

Jaký je stav a příčina občanské (ne)angažovanosti v zemích V4

   C:\Users\zacharova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\MFCLFNP4\hlavicka (5).gif

Na základě zjištění mezinárodního průzkumu veřejného mínění v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku se ukazuje, že politická mentalita a vnímání reality je ve všech visegrádských zemích velmi podobné. Výzkum ukázal, že vnímání současné politické situace je převážně negativní, a to napříč visegrádským prostorem bez ohledu na aktuální dění a vývoj v jednotlivých zemích. Lidé pociťují frustraci a bezmoc ve vztahu k demokratickému vývoji a demokratickým institucím. Pocit rozčarování vede ke lhostejnosti a ztrátě zájmu o věci veřejné. Klesá ochota se ve veřejném prostoru angažovat.

 

Celková nálada ve všech čtyřech zemích je značně kritická, většina obyvatel se domnívá, že se jejich společnosti neubírají správným směrem. Stejně tak pocit, že demokracie je křehká a že je třeba ji bránit, je velmi rozšířený. Výsledky jsou velmi podobné v Česku, na Slovensku, v Polsku i Maďarsku. Možná bychom očekávali větší rozdíly.

 

Výzkum také potvrdil převažující a dlouhodobou nízkou důvěru v politické strany, vládu a parlament ve všech zkoumaných zemích. Nejlépe jsou na tom představitelé lokálních institucí (hasiči, policie, radnice) a dokonce lépe jsou na tom také instituce Evropské unie a neziskové organizace. Česká populace je na rozdíl od ostatních zemí více kritická k institucím EU.

Kritiku politických stran považujeme za alarmující, protože politické strany jsou jedním z hlavních článků reprezentativní demokracie a důvěra v ně je proto zásadní.

Bohužel se ukazuje, že je velmi nízká také důvěra mezi lidmi, což je základní předpoklad pro další aktivní jednání v rámci veřejného prostoru.

 

Výzkumné údaje za všechny čtyři země ukazují značný stupeň pasivity obyvatelstva. Pokud se  zkoumané populace veřejného dění zúčastní, volí spíše takové formy účasti, jako jsou petice, diskuse online nebo činnosti v rámci nejbližšího sousedského nebo zájmového okolí. Pozitivním signálem může být zjištění, že do budoucna mají lidé v plánu se angažovat více či alespoň na současné úrovni.

 

Aby se zvýšil zájem o věci veřejné a ochota se angažovat, je nezbytné, aby se lidé ve věcech veřejných lépe orientovali a rozuměli základním společenským problémům. Naléhavý je poznatek, že zejména mladí lidé se o politiku zajímají málo a jen velmi zřídka spojují svoji životní spokojenost s veřejným sektorem a politickým děním. Je pro ně typická lhostejnost k věcem veřejným a únik do soukromí. Považujeme proto za klíčové hledat cesty, jak lépe přibližovat a vysvětlovat principy i fungování demokracie a jak do tohoto úsilí zapojit zejména mladé lidi.

 

INFORMACE O VÝZKUMU

Tato základní zjištění pocházejí z reprezentativního výzkumu veřejného mínění, který je součástí mezinárodního projektu „Posilování občanství v zemích V4“ podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem. Společně jej realizují Institut STEM ve spolupráci s Instytut spraw publicznych (Varšava), Political Capital Institute (Budapešť) a  Inštitút pre verejné otázky IVO (Bratislava). Sběr dat probíhal online metodou CAWI na reprezentativním vzorku populace ve věku 16-70 let v zemích V4. Velikost vzorku celkem n=2032 (ČR n=510, SR n=516, Polsko n=505, Maďarsko n=501). Sběr dat realizoval v srpnu 2017 Český národní panel (ČNP) ve spolupráci s národními panely na Slovensku a v Polsku a s IPSOS (Maďarsko).

Bližší informace o projektu zde.

 

 

Pozvánka na debatní večer na téma „Občanská (ne)angažovanost“

Institut STEM ve spolupráci s Nadací Forum 2000 a Českými centry si Vás dovoluje pozvat na panelovou diskusi spojenou s prezentací aktuálních zjištění reprezentativního výzkumu veřejného mínění na téma „Aktivní občanství a občanská participace v České republice a zemích V4“.

Unikátní výzkum je součástí mezinárodního projektu „Posilování občanství v zemích V4“ podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem.

Panelová diskuze navazuje na debatní cyklus představený v Českých centrech v Budapešti a Varšavě v rámci Festivalu demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000.

 

Prezentace a panelová diskuse se bude konat 18. 1. 2018. od 18.00 v Galerii Českých Center, Rytířská 31, Praha 1.

Moderátor: Tomáš Bouška, Nadace Forum 2000

Prezentace výzkumu: Helena Penno Hartlová, STEM

Diskutující:

Jan Hartl, STEM

Grigorij Meseznikov, IVO

Bob Kartous, EDUin

 

V roce 1991 proběhl průzkum „Společnost a demokracie“, který se zabýval situací v Polsku, Maďarsku a v Polsku. V té době bylo nejdůležitější zmapovat chování a postoje ve společnostech, které se vymanily z komunismu a nastoupily cestu demokracie. STEM se na tomto výzkumu podílel.

Dnes se chceme věnovat tomu, jak se naše společnosti  vyrovnávají s výzvami dnešní doby. Mluví se často o důležitosti resistenci, odolnosti. Odolná společnost předpoklá, že občané se dokážou vzít za svou věc. Čím se vlastně proměňuje obyvatel v občana? Co usnadňuje tuto proměnu a co posiluje občanské sebevědomí? A pokud vůbec se lidé chtějí angažovat, dávají přednost angažmá spíše na místní úrovni, nebo je pro ně jednodušší se nasadit pro celonárodní nebo dokonce globální kauzu?  A jak vlastně občané dokážou vzdorovat propaganě, radikalizaci a extrémismu?

Detaily o programu uvádíme níže. Jsme hrdi na to, že nás podpořil Mezinárodní visegrádský fond a další partneři.


Podrobněji o programu 

Spolupracující instituce: Inštitút pre verejné otázky (IVO, Bratislava), Instytut spraw publicznych (ISP, Varšava), Political Capital Institute (Budapešť).

Záměrem mezinárodního týmu expertů ze Slovenska, Maďarska, Polska a České republiky je mapovat potenciál aktivního občanství v jednotlivých zemích visegrádské skupiny a zkoumat motivaci jednotlivců pro účast nebo neúčast v  demokratickém procesu. Koncepce vychází z předpokladu, že aktivní občanství úzce souvisí se sdílenými hodnotami, sociálním kapitálem, s tím, jak lidé hodnotí své postavení ve společnosti z hlediska realizace práv, naplňování svých představ o realizaci životních strategií, interakci se spoluobčany, s veřejnou sférou (státem a jeho institucemi, samosprávou, soudy apod.)

Aktivity projektu se soustředí na problematiku aktivního občanství v zemích V4 ve třech rovinách, jimiž jsou:

Politické postoje a chování občanů (volební účast, politická participace, účast na politickém procesu, členství v politických stranách, angažovanost v protestních akcích a dalších, míra spokojenosti obyvatelstva s politickou reprezentací).

Občanská společnost a komunitní aktivity (členství v nevládních organizacích působících na místní, regionální, národní, evropské či globální úrovni), hodnoty (jako svoboda, demokracie, lidská a menšinová práva, kulturní rozmanitost, náboženská tolerance a dialog, občanské soužití).

Předmětem výzkumu a dalších diskusí bude otázka sociální soudržnosti jako faktoru ovlivňujícího aktivní občanství, včetně občanské participace.

Členství v Evropské unii má pro naše země mimořádný význam – civilizační, bezpečnostně geopolitický, hodnotový. Příležitost patřit do společenství svobodných a demokratických států, spojených hodnotami, na kterých je budován model liberální demokracie, silně motivovala v období transformačních reforem, institucionalizace a konsolidace demokracie po pádu komunistických režimů. Občané Visegrádských států ve své drtivé většině podpořili přístup k integrující se Evropě.

Aktéři občanské společnosti přitom sehráli v celém procesu nezastupitelnou roli. Sehráli roli stoupenců spolupracující Evropy, v níž aktivní občanství zaujímá přední místo mezi občany  navzájem, mezi obyvatelstvem, veřejnou sférou a dalšími sektory společnosti.

Členství v EU je pro samotné aktéry občanské společnosti v zemích V4 výzvou. Ale je i odpovědí, která bude o to efektivnější a udržitelnější, oč vyšší bude míra občanské participace.

Plánované aktivity:
Iniciační přehledová studie o občanské participaci a její dosavadní reflexi.
Strukturované expertní rozhovory.
Reprezentativní průzkum veřejného mínění o faktorech občanské participace, o motivacích lidí se účastnit občanských aktivitách.
Studie, obsahující analýzu dat z průzkumu.
Veřejné diskuse / kulaté stoly s odborníky a zástupci veřejnosti.
Tisková konference s prezentací hlavních výzkumných zjištění a závěrů z veřejných diskusí.

Výstupy:

Kulatý stůl v Plzni 14.12.2018

V4 Civic engagement_roundtable_presentation pILSEN 14.12.2017

Kulatý stůl v Praze 18.1.2018

V4 Civic engagement_roundtable_PRAHA 18.1.ver2.

Závěrečná zpráva „Posilování občanské participace v zemích V4“

Citizenship empowerment potential for civic participation in the Visegrad countries 2017 2018