Projekty

vf_logo_gray_300

Sebevědomý občan v otevřené společnosti

Potenciál pro zapojení občanů do dění v zemích V4 skupiny, 2017 & 2018

S podporu Mezinárodního visegradského fondu

Ve spolupráci s


 

V roce 1991 proběhl průzkum „Společnost a demokracie“, který se zabýval situací v Polsku, Maďarsku a v Polsku. V té době bylo nejdůležitější zmapovat chování a postoje ve společnostech, které se vymanily z komunismu a nastoupily cestu demokracie. STEM se na tomto výzkumu podílel.

Dnes se chceme věnovat tomu, jak se naše společnosti  vyrovnávají s výzvami dnešní doby. Mluví se často o důležitosti resistenci, odolnosti. Odolná společnost předpoklá, že občané se dokážou vzít za svou věc. Čím se vlastně proměňuje obyvatel v občana? Co usnadňuje tuto proměnu a co posiluje občanské sebevědomí? A pokud vůbec se lidé chtějí angažovat, dávají přednost angažmá spíše na místní úrovni, nebo je pro ně jednodušší se nasadit pro celonárodní nebo dokonce globální kauzu?  A jak vlastně občané dokážou vzdorovat propaganě, radikalizaci a extrémismu?

Detaily o programu uvádíme níže. Jsme hrdi na to, že nás podpořil Mezinárodní visegrádský fond a další partneři.


Podrobněji o programu 

Spolupracující instituce: Inštitút pre verejné otázky (IVO, Bratislava), Instytut spraw publicznych (ISP, Varšava), Political Capital Institute (Budapešť).

Záměrem mezinárodního týmu expertů ze Slovenska, Maďarska, Polska a České republiky je mapovat potenciál aktivního občanství v jednotlivých zemích visegrádské skupiny a zkoumat motivaci jednotlivců pro účast nebo neúčast v  demokratickém procesu. Koncepce vychází z předpokladu, že aktivní občanství úzce souvisí se sdílenými hodnotami, sociálním kapitálem, s tím, jak lidé hodnotí své postavení ve společnosti z hlediska realizace práv, naplňování svých představ o realizaci životních strategií, interakci se spoluobčany, s veřejnou sférou (státem a jeho institucemi, samosprávou, soudy apod.)

Aktivity projektu se soustředí na problematiku aktivního občanství v zemích V4 ve třech rovinách, jimiž jsou:

Politické postoje a chování občanů (volební účast, politická participace, účast na politickém procesu, členství v politických stranách, angažovanost v protestních akcích a dalších, míra spokojenosti obyvatelstva s politickou reprezentací).

Občanská společnost a komunitní aktivity (členství v nevládních organizacích působících na místní, regionální, národní, evropské či globální úrovni), hodnoty (jako svoboda, demokracie, lidská a menšinová práva, kulturní rozmanitost, náboženská tolerance a dialog, občanské soužití).

Předmětem výzkumu a dalších diskusí bude otázka sociální soudržnosti jako faktoru ovlivňujícího aktivní občanství, včetně občanské participace.

Členství v Evropské unii má pro naše země mimořádný význam – civilizační, bezpečnostně geopolitický, hodnotový. Příležitost patřit do společenství svobodných a demokratických států, spojených hodnotami, na kterých je budován model liberální demokracie, silně motivovala v období transformačních reforem, institucionalizace a konsolidace demokracie po pádu komunistických režimů. Občané Visegrádských států ve své drtivé většině podpořili přístup k integrující se Evropě.

Aktéři občanské společnosti přitom sehráli v celém procesu nezastupitelnou roli. Sehráli roli stoupenců spolupracující Evropy, v níž aktivní občanství zaujímá přední místo mezi občany  navzájem, mezi obyvatelstvem, veřejnou sférou a dalšími sektory společnosti.

Členství v EU je pro samotné aktéry občanské společnosti v zemích V4 výzvou. Ale je i odpovědí, která bude o to efektivnější a udržitelnější, oč vyšší bude míra občanské participace.

Plánované aktivity:
Iniciační přehledová studie o občanské participaci a její dosavadní reflexi.
Strukturované expertní rozhovory.
Reprezentativní průzkum veřejného mínění o faktorech občanské participace, o motivacích lidí se účastnit občanských aktivitách.
Studie, obsahující analýzu dat z průzkumu.
Veřejné diskuse / kulaté stoly s odborníky a zástupci veřejnosti.
Tisková konference s prezentací hlavních výzkumných zjištění a závěrů z veřejných diskusí.