Naše zjištění
27. 6. 2024

Pražané nejvíce navštěvují historické památky, a kina, více než polovina z nich zavítá alespoň jednou za rok i do divadla

Pražany v oblasti kultury nejvíce zajímá film (83 %) či hudba (78 %). Zájem se však nemusí vždy přímo promítat do návštěvnosti. Nejčastěji navštěvovanou kulturní institucí tak jsou historické památky, které alespoň jednou ročně navštíví více než čtyři pětiny Pražanů (82 %), tři čtvrtiny (74 %) Pražanů pak navštíví kino či multikino, následují muzea (67 %) a činohra (55 %). Nejvíce Pražanů na kulturní akce vyráží, aby se pobavili a odreagovali, významné je také doporučení a čas strávený s blízkými. Bariéry návštěvnosti pak představuje zejména únava, či další osobní překážky. Nedostatek peněz a času je v četnosti uváděných příčin až na následujícím místě. Tyto a mnohé další poznatky STEM získal během rozsáhlého výzkumu pro Magistrát hlavního města Prahy zaměřeného na mapování kulturního sektoru v Praze.

STEM se v minulém roce zapojil do unikátního projektu vedeného společností st.dio s.r.o., jehož cílem bylo vůbec poprvé komplexně zmapovat kulturní sféru v Praze a shromáždit dostupná data na jednom místě. V rámci projektu bylo zpracováno více než čtyřicet datových zdrojů, které byly integrovány do databázového systému, který nyní slouží pod hlavičkou Kreativní Prahy zájemcům z řad profesních institucí i veřejnosti k získání informací o pražském kulturním životě.

V rámci projektu byly shromažďovány údaje ze čtyř hlavních oblastí. První oblast představovaly jednotlivé kulturní subjekty, tedy organizace či jednotlivci, kteří pořádají kulturní akce. Druhou pak kulturní infrastruktura, tedy místa, kde se kultura odehrává. Třetí oblast představovaly kulturní akce samotné. Posledním bodem zájmu bylo samotné kulturní chování Pražanů. Nadstavbu pak představovala analytická vrstva, která se zaměřila na to, jak jednotlivé oblasti pomáhají naplňovat cíle kulturní politiky hlavního města.

Klíčové výstupy z projektu jsou volně dostupné na adrese: https://mapk.cz/. Zde je možné podívat se na výstupy formou mapy, která zasazuje kulturní život do hlubšího kontextu skrze provázání doplňkových mapových vrstev. Jsou zde dostupná ale i data o jednotlivých institucích, stavbách či subjektech. Poslední formou náhledu jsou pak analytické dashboardy, které poskytují interaktivní vhled do jednotlivých oblastí.

Zájemci se zde dozvědí, kolik osob v metropoli v oblasti kultury pracuje, kolik je v Praze kulturních zařízení, jaká je jejich návštěvnost, či kdy se kulturní akce konají nejčastěji. V neposlední řadě stránka představuje rovněž segmentaci Pražanů z hlediska jejich kulturního chování. Tento podklad může sloužit například jako zdroj informací pro pořadatele.

Zdroj: https://mapk.cz/viewer/dashboard/cultural-behaviour

Z hlediska kulturního chování je zajímavé sledovat zejména vývojové trendy, jakými může být etablování nových, dříve subkulturních, žánrů, jako je sci-fi či fantasy, nebo například výrazný zájem o animovaný film. Zajímavostí je také relativně vysoký podíl Pražanů, kteří se zaměřují zejména na domácí produkci. Tato data přitom přinášejí i hlubší vhled do celkové kvality života či mezilidských vztahů. Z detailnější analýzy bariér návštěvnosti tak například vyplývá, že více než polovina (53 %) Pražanů se alespoň občas setkává s tím, že nemají s kým za kulturou vyrazit a nechtějí jít sami.

Zdroj: https://mapk.cz/viewer/dashboard/cultural-behaviour

Výsledky projektu byly představeny odborné veřejnosti na Pražském kulturním fóru 2024. Výsledky dotazníkového šetření byly podrobně rozebrány v podcastu Zákulisí sociologie.

Projekt MAPK20 – Inovativní datový nástroj pro efektivní rozvoj kulturních a kreativních odvětví na území hl. města Prahy byl realizován jako veřejná zakázka financovaná hl. m. Prahou (reg. Číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002286). Výzkum kulturního chování byl proveden STEM (www.stem.cz) na reprezentativním souboru obyvatel Prahy starších 18 let o velikosti 1601 respondentů ve dnech 19. 7. ‑ 13. 8. 2023. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Data byla sbírána online (CAWI).

Sdílet

Různé
kultura, kultura v Praze, mapování kultury