Naše zjištění
13. 12. 2023

Podle české veřejnosti pracuje v ČR příliš mnoho cizinců, ohrožení pociťují nejčastěji nezaměstnaní

Podle aktuálního výzkumu STEM si 66 % Čechů a Češek myslí, že v ČR pracuje příliš mnoho cizinců. Tento názor však v posledních letech pomalu slábne, a naopak narůstá podíl osob, které považují zaměstnávání cizinců za jediné řešení nedostatku pracovní síly. Zaměstnávání cizinců může vyřešit nedostatek pracovníků ve vybraných profesích podle 54 % české veřejnosti. Na druhou stranu ale polovina Čechů a Češek stále zastává názor, že cizinci berou našim lidem práci. Kateřina Duspivová, senior analytička STEM, k tomu doplňuje: „Cizinci pracující v Česku stále vyvolávají mezi českou veřejností pocit ohrožení, přestože se míra nezaměstnanosti pohybuje v posledních letech kolem 2 %, a drží se tak na historickém minimu. Zároveň zde velká část cizinců vykonává méně kvalifikované práce, které řada Čechů vykonávat ani nechce.“

Vztah české veřejnosti k zaměstnávání cizinců zjišťuje STEM dlouhodobě ve své výzkumné sérii TRENDY. Aktuální výsledky výzkumné série TRENDY ukazují, že podle 66 % Čechů a Češek pracuje v ČR příliš mnoho cizinců. Hlubší pohled na data však naznačuje, že česká veřejnost není v postojích k zaměstnávání cizinců jednotná. Polovina (49 %) osob vnímá cizince na českém trhu práce jako ohrožení, ale na druhou stranu si 54 % osob uvědomuje, že zaměstnávání cizinců může být řešením nedostatku pracovní síly ve vybraných profesích (viz Graf 1).

Z dlouhodobého hlediska dochází mezi českou veřejností ke zmírňování odmítavých postojů vůči zaměstnávání cizinců (viz Graf 2). Zásadní roli hraje v tomto ohledu kondice české ekonomiky. Během globální ekonomické krize, která byla vyvolána pádem americké banky Lehman Brothers a převzetím hypotečních agentur Fannie Mae a Freddie Mac americkou vládou v roce 2008, byly postoje vůči cizincům pracujícím v ČR mnohem více odmítavé. Více než 70 % Čechů a Češek zastávalo v nejhorších letech této krize názor, že zaměstnávání cizinců připravuje české obyvatelstvo o práci. Během této krize zrcadlily postoje českého obyvatelstva de facto reálný vývoj české ekonomiky – pokles ekonomické výkonnosti šel totiž v České republice ruku v ruce s růstem nezaměstnanosti (viz Graf 3).

Situace v posledních letech je v tomto ohledu odlišná. Přestože dochází k výkyvům v ekonomické výkonnosti (ať už z důvodu vnějších či vnitřních šoků), míra nezaměstnanosti se drží na historicky nejnižších úrovních. Většina cizinců v České republice navíc vykonává méně kvalifikované práce, které jsou spojeny s nižší úrovní odměňování. Zatímco průměrný zaměstnanec české národnosti pobíral v roce 2022 průměrnou mzdu ve výši 43 tisíc Kč, průměrný Ukrajinec pracující v ČR dostával měsíční mzdu ve výši 31 tisíc Kč. Cizinci pracující v ČR na méně kvalifikovaných pozicích zároveň odpracují měsíčně v průměru více hodin než průměrný český zaměstnanec[1]. I přes uvedený stav však ohrožení ze zaměstnávání cizinců na českém trhu práce vnímala v listopadu 2023 téměř polovina (49 %) české populace.

Postoje české veřejnosti k zaměstnávání cizinců do jisté míry ovlivňuje i počet cizinců v ČR. S rostoucím počtem cizinců v ČR (a samozřejmě za předpokladu přiměřeného vývoje české ekonomiky) dochází i ke zmírňování postojů české veřejnosti k zaměstnávání cizinců (viz Graf 5). Roli může v tomto ohledu hrát i osobní zkušenost mnoha Čechů a Češek, kteří se potýkají s nedostatkem pracovníků ve vybraných profesích (ať již v pozici zaměstnavatelů, nebo zaměstnanců, kteří musí např. dočasně plnit úkoly navíc z důvodu neobsazených pracovních míst na jejich pracovišti).

Výzkum TRENDY v listopadu 2023 ukázal i rozdíly v postojích k zaměstnávání cizinců podle různých socio-demografických znaků respondentů. Větší míra pocitu ohrožení byla v tomto ohledu indikována zejména u osob v produktivním věku (viz Graf 6) a osob s nižším vzděláním (Graf 7), což může do velké míry souviset i s jejich méně výhodným postavením na trhu práce a nižší informovaností o aktuálních potřebách trhu práce. Obavy vysokoškolsky vzdělaných osob ze zaměstnávání cizinců jsou obecně na nižší úrovni, přestože i oni jsou vystaveni např. konkurenci pracovní síly zejména ze Slovenska. Právě Slováci totiž v České republice zastávají více kvalifikované pozice, čemuž odpovídá i průměrná úroveň jejich odměňování. Průměrný Slovák pracující v České republice si totiž v roce 2022 vydělal měsíčně 52 tisíc Kč, zatímco průměrný Čech o 9 tisíc Kč méně (viz Graf 4).

Výzkum STEM dlouhodobě ukazuje, že intenzitu postojů k mnoha otázkám do velké míry ovlivňuje i příjmová situace respondenta. I v tomto případě platí, že lidé z lépe zajištěných domácností zaujímají k zaměstnávání cizinců méně často negativní postoje. I ve skupině dobře zajištěných domácností si však více než polovina (52 %) respondentů myslí, že v ČR pracuje příliš mnoho cizinců, a 40 % zastává názor, že zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci (viz Graf 8).

Negativní postoje vůči zaměstnávání cizinců vyjadřovaly častěji zejména nezaměstnané osoby. Podle 77 % nezaměstnaných osob berou cizinci Čechům a Češkám práci, ve skupině pracujících sdílí tento názor 49 % osob, tzn. o 28 p.b. méně (viz Graf 9). Větší pocit ohrožení je však mezi nezaměstnanými osobami pochopitelný s ohledem na jejich aktuální životní situaci.

Velké rozdíly byly identifikovány ale i uvnitř skupiny zaměstnanců. Výzkum TRENDY ukazuje, že postoje k zaměstnávání cizinců ovlivňuje charakter práce – s rostoucí kvalifikační náročností daného zaměstnání klesá podíl negativních postojů vůči zaměstnávání cizinců. Ve skupině manuálních pracovníků (dělníků) zastává 63 % osob názor, že cizinci berou našim lidem práci – ve skupině řídících nebo odborných pracovníků zastává tento názor pouze 34 %, resp. 37 % osob (viz Graf 10).

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2. až 13. listopadu 2023. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1 021 respondentů v kombinaci online a osobního dotazování (CAWI+CAPI). Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.


[1] Podle Informačního systému o průměrném výdělku v gesci MPSV odpracoval v roce 2022 průměrný český zaměstnanec ve mzdové sféře 172,8 hodin měsíčně, průměrný Ukrajinec nebo Rumun 174,7 hodin, tj. téměř o 2 hodiny více.

Sdílet

My a svět
cizinci, zaměstnanost, zaměstnávání cizinců