Naše zjištění
11. 11. 2004

Očekávání od dalšího ekonomického vývoje jsou spíše pesimistická

Z výsledků výzkumu vyplývá, že úvahy o dalším ekonomickém vývoji vyvolávají v lidech pocit nejistoty. Budoucího ekonomického vývoje se v současnosti obávají tři čtvrtiny veřejnosti. Z dlouhodobého perspektivy se zdá, že optimistická očekávání vzhledem k ekonomickému vývoji z konce devadesátých let pomalu ustupují a od počátku roku 2003 posiluje pesimistické naladění.

Informace z výzkumu STEM Trendy 10/2004

Očekávání od dalšího ekonomického vývoje jsou spíše pesimistická

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 3.-11. října 2004 na reprezentativním souboru 1671 obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

V  říjnovém výzkumu zjišťoval STEM názor obyvatel na současnou hospodářskou situaci
a na budoucí ekonomický vývoj naší země. Z výsledků výzkumu vyplývá, že úvahy o dalším ekonomickém vývoji vyvolávají v lidech pocit nejistoty. Budoucího ekonomického vývoje se v současnosti obávají tři čtvrtiny veřejnosti. Téměř třetina lidí se přitom dalšího ekonomického vývoje obává intenzivně (30 % respondentů odpovědělo „určitě ano“ na otázku „Díváte-li se do blízké budoucnosti, máte z ekonomického vývoje obavy, pocit nejistoty?“).

Pramen: STEM, Trendy 2004/10

Z dlouhodobého perspektivy se zdá, že optimistická očekávání vzhledem k ekonomickému vývoji z konce devadesátých let pomalu ustupují a od počátku roku 2003 posiluje pesimistické naladění.

Obavy a nejistotu spojené s naším dalším ekonomickým vývojem pociťují zejména lidé starší 60 let a lidé se základním vzděláním či výučním listem. Dle očekávání mají z ekonomického vývoje strach hlavně důchodci a lidé nezaměstnaní. Naopak lidé v mladších věkových skupinách (18 – 44 let), lidé s maturitou či vysokoškolským diplomem, studenti a zaměstnanci pociťují obavy v menší míře. I mezi nimi však převládají lidé, kteří na budoucí ekonomický vývoj hledí s nejistotou.

Pramen: STEM, Trendy 1997/1 – 2004/10

Jiným faktorem, který silně ovlivňuje názory na následující ekonomický vývoj naší země, je subjektivní hodnocení majetkového zázemí respondenta. Lidé, kteří v současnosti pociťují nedostatek materiálních prostředků, a ti, kteří považují svou životní úroveň za špatnou, jsou pesimističtější i v očekáváních od blízké budoucnosti.

Pramen: STEM, Trendy 2004/10

Hodnocení budoucího ekonomického vývoje v dalších letech je rovněž velmi úzce spjato s politickým přesvědčením respondentů. Pesimismus je méně rozšířen mezi stoupenci vládních stran, ČSSD a KDU-ČSL. Naopak mezi zastánci KSČM obavy a nejistota z dalšího ekonomického vývoje jednoznačně převažují nad optimistickým výhledem.

 

Pramen: STEM, Trendy 2004/10

Vedle obav z budoucího ekonomického vývoje převažuje pesimismus i v hodnocení současné hospodářské situace. Jen zhruba čtvrtina lidí (28 %) míní, že se naše hospodářská situace již začala zlepšovat. Obdobně nízký podíl lidí (25 %) se dívá optimisticky i na blízkou budoucnost hospodářské situace naší země. Třetina veřejnosti ale předpokládá, že se za pět let naše hospodářská situace zhorší. Pětina obyvatel se domnívá, že nedojde k významnějším změnám.

Pramen: STEM, Trendy 2004/10

Pozitivním jevem je, že v porovnání s minulým rokem pesimistické ladění oslabilo. Na jednu stranu mírně stoupl podíl lidí, kteří věří, že se hospodářská situace v současnosti začíná zlepšovat. Na druhou stranu klesl podíl těch, kteří míní, že se naše hospodářská situace zhorší. Naopak posílil názor, že se hospodářská situace během následujících pěti let nezmění. Podíl optimistů se nicméně v porovnání s minulým rokem nezměnil.

Pramen: STEM, Trendy 1998/5 – 2004/10

„Jak se domníváte, že bude celkově vypadat hospodářská situace
 v naší zemi za pět let?“

  2003/10 2004/10
Lepší 25% 25%
Horší 47% 34%
Stejná jako dnes 28% 41%

Pramen: STEM, Trendy 2003/10, 2004/10

V hodnocení současné hospodářské situace a vyhlídek do blízké budoucnosti se opět výrazně odráží subjektivní pocit materiálního zajištění respondentů. Opět jsou optimisté četnější mezi lidmi ekonomicky zajištěnými a spokojenými se svou životní úrovní, naopak pesimistické vyhlídky ohledně celkové hospodářské situace převažují u lidí chudších a hodnotících svou životní úroveň jako špatnou. 

Dalším vlivným faktorem je ideologická orientace respondentů. Mezi zastánci současné nejsilnější vládní strany – ČSSD převládá dokonce názor, že hospodářská situace se již zlepšila. Rovněž mezi stoupenci KDU-ČSL je podíl optimistů vyšší než v průměrné populaci. Tradičně negativní přístup převažuje mezi přívrženci KSČM.

Pramen: STEM, Trendy 2004/10

Ve zlepšení hospodářské situace v příštích pěti letech věří spíše lidé mladší ve věku do 30 let, lidé s vysokoškolským vzděláním a studenti. Naopak lidé starší 60 let, důchodci a lidé se základním vzděláním očekávají zhoršení naší hospodářské situace.

Názor na budoucí hospodářskou situaci naší země je významně ovlivněn politickou orientací respondentů. Obecně lze říci, že stoupenci pravice věří ve zlepšení hospodářství častěji než levicově smýšlející respondenti. Nejvyšší podíl optimistů je však mezi příznivci ČSSD. Rovněž stoupenci pravicové ODS jsou častěji než průměrná populace optimisticky naladěni. Naopak mezi přívrženci KSČM převládá názor, že naše hospodářská situace se bude zhoršovat. Polovina zastánců KDU-ČSL se zase domnívá, že hospodářská situace se nezmění.

Pramen: STEM, Trendy 2004/10

V duchu předchozích spíše pesimistických postojů k ekonomickým vyhlídkám naší země nejsou občané příliš důvěřiví ani k zavedení EURA. Jak vyplývá z výsledků výzkumu, polovina veřejnosti míní, že je reálné, aby EURO nahradilo českou korunu kolem roku 2010. 

Pramen: STEM, Trendy 2004/10

Přesvědčení o zavedení EURA je opětovně silnější mezi mladšími lidmi do 30 let,
s dosaženým vyšším vzděláním, rovněž mezi odbornými pracovníky a dobře majetkově zajištěnými lidmi. Naopak nedůvěra k zavedení EURA panuje mezi lidmi staršími 60 let, lidmi se základním vzděláním, mezi důchodci a nezaměstnanými, mezi lidmi pracujícími v dělnických profesích a u lidí s horším materiálním zázemím.

O úspěšném zavedení EURA u nás kolem roku 2010 jsou opět silněji přesvědčeni stoupenci pravice. Z hlediska stranických preferencí respondentů je o zavedení EURA přesvědčen zejména elektorát KDU-ČSL. Rovněž zastánci vládní ČSSD, ale i stoupenci ODS, věří zavedení EURA v tomto časovém horizontu. Převážná část přívrženců KSČM této možnosti však nedůvěřuje.

Pramen: STEM, Trendy 2004/10

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, obavy, životní úroveň