Naše zjištění
20. 3. 2007

Obavy z nezaměstnanosti se snižují

S tím, jak v posledních dvou letech klesá v České republice nezaměstnanost, ustupují i obavy občanů z toho, že by se zařadili mezi nezaměstnané. Nezaměstnanosti se nyní obává 56 % ekonomicky aktivní populace. Současného systému podpor a sociálních dávek jako motivačního prvku k práci se zastává jen sotva pětina občanů.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 3/2007

 

OBAVY Z NEZAMĚSTNANOSTI SE SNIŽUJÍ, ALE STÁLE JE POCIŤUJE VÍCE NEŽ POLOVINA EKONOMICKY AKTIVNÍ POPULACE

S tím, jak v posledních dvou letech klesá v České republice nezaměstnanost, ustupují i obavy občanů z toho, že by se zařadili mezi nezaměstnané. Nezaměstnanosti se nyní obává 56 % ekonomicky aktivní populace. Současného systému podpor a sociálních dávek jako motivačního prvku k práci se zastává jen sotva pětina občanů. Drtivá většina míní, že stávající systém sociální podpory nemotivuje lidi, aby se nevyhýbali práci a snažili si najít zaměstnání.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 6. března 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1272 občanů ČR.

Obavy lidí z nezaměstnanosti sleduje STEM pravidelně již od roku 1993. Pro dosažení větší objektivity a vypovídací schopnosti dat jsou do vyhodnocení výzkumu zařazovány odpovědi všech dospělých občanů ČR kromě důchodců, kteří již zpravidla strach ze ztráty zaměstnání nemají.  Letos v březnu byla otázka zjišťující obavy lidí ze ztráty jejich místa položena opět a ukázalo se, že podíl občanů, kteří obavy z nezaměstnanosti mají, tvoří mírně více než polovinu (56 %). Zcela bez obav o ztrátu zaměstnání je přibližně každý osmý občan ČR.

Pramen: STEM, Trendy 2007/3, 949 respondentů

Při pohledu na dlouhodobý vývoj obav lidí z nezaměstnanosti jsou patrné čtyři vrcholy (přelom let 1999 – 2000, počátek roku 2001, duben 2004 a květen 2005), kdy podíl lidí obávajících se ztráty zaměstnání byl bezmála dvoutřetinový. Vzestup obav z nezaměstnanosti šel vždy ruku v ruce s vysokou mírou nezaměstnanosti, která byla ve všech těchto obdobích na úrovni přibližně 9 %. Období zvýšených obav ze ztráty zaměstnání střídají období „klidnější“, kdy se míra nezaměstnanosti dostává na nižší úroveň a podíl lidí pociťujících strach z nezaměstnanosti tvoří mírně více než polovinu populace. Mezi tato období patří i letošní březen. Podobnou situaci lze vysledovat také v letech 2001 – 2003 nebo na konci roku 1998. Míra nezaměstnanosti se v té době pohybovala kolem úrovně 7 %. Poslední naměřená míra nezaměstnanosti (za rok 2006) činí 7,1 %, jedná se o nejnižší hodnotu od roku 1998, kdy byla míra nezaměstnanosti na úrovni 6,5 %. Podobná míra nezaměstnanosti jako v roce 2006 byla naměřena ještě v roce 2002 (7,3 %). (Zdroj dat: ČSÚ – VŠPS).

Pramen: STEM, Trendy 1993/9 – 2007/3

Obavy ze ztráty zaměstnání mají mírně častěji ženy než muži (58 % : 53 %) a lidé ve věku 45 – 59 let (60 % z nich), jejichž obavy vyplývají především z obtížnosti nalezení nového zaměstnání v případě ztráty dosavadní práce. Z hlediska nejvyššího dokončeného vzdělání se ukazují velmi výrazné, i když málo překvapivé rozdíly: zatímco lidé vysokoškolsky vzdělaní se nezaměstnanosti příliš neobávají, lidé se základním vzděláním nebo vyučení občané by se dali označit jako nezaměstnaností nejvíce ohrožené skupiny.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
ekonomická situace, nezaměstnanost