Obavy z nezaměstnanosti se snižují

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 3/2007

 

OBAVY Z NEZAMĚSTNANOSTI SE SNIŽUJÍ, ALE STÁLE JE POCIŤUJE VÍCE NEŽ POLOVINA EKONOMICKY AKTIVNÍ POPULACE

S tím, jak v posledních dvou letech klesá v České republice nezaměstnanost, ustupují i obavy občanů z toho, že by se zařadili mezi nezaměstnané. Nezaměstnanosti se nyní obává 56 % ekonomicky aktivní populace. Současného systému podpor a sociálních dávek jako motivačního prvku k práci se zastává jen sotva pětina občanů. Drtivá většina míní, že stávající systém sociální podpory nemotivuje lidi, aby se nevyhýbali práci a snažili si najít zaměstnání.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 6. března 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1272 občanů ČR.

Obavy lidí z nezaměstnanosti sleduje STEM pravidelně již od roku 1993. Pro dosažení větší objektivity a vypovídací schopnosti dat jsou do vyhodnocení výzkumu zařazovány odpovědi všech dospělých občanů ČR kromě důchodců, kteří již zpravidla strach ze ztráty zaměstnání nemají.  Letos v březnu byla otázka zjišťující obavy lidí ze ztráty jejich místa položena opět a ukázalo se, že podíl občanů, kteří obavy z nezaměstnanosti mají, tvoří mírně více než polovinu (56 %). Zcela bez obav o ztrátu zaměstnání je přibližně každý osmý občan ČR.

Pramen: STEM, Trendy 2007/3, 949 respondentů

Při pohledu na dlouhodobý vývoj obav lidí z nezaměstnanosti jsou patrné čtyři vrcholy (přelom let 1999 – 2000, počátek roku 2001, duben 2004 a květen 2005), kdy podíl lidí obávajících se ztráty zaměstnání byl bezmála dvoutřetinový. Vzestup obav z nezaměstnanosti šel vždy ruku v ruce s vysokou mírou nezaměstnanosti, která byla ve všech těchto obdobích na úrovni přibližně 9 %. Období zvýšených obav ze ztráty zaměstnání střídají období „klidnější“, kdy se míra nezaměstnanosti dostává na nižší úroveň a podíl lidí pociťujících strach z nezaměstnanosti tvoří mírně více než polovinu populace. Mezi tato období patří i letošní březen. Podobnou situaci lze vysledovat také v letech 2001 – 2003 nebo na konci roku 1998. Míra nezaměstnanosti se v té době pohybovala kolem úrovně 7 %. Poslední naměřená míra nezaměstnanosti (za rok 2006) činí 7,1 %, jedná se o nejnižší hodnotu od roku 1998, kdy byla míra nezaměstnanosti na úrovni 6,5 %. Podobná míra nezaměstnanosti jako v roce 2006 byla naměřena ještě v roce 2002 (7,3 %). (Zdroj dat: ČSÚ – VŠPS).

Pramen: STEM, Trendy 1993/9 – 2007/3

Obavy ze ztráty zaměstnání mají mírně častěji ženy než muži (58 % : 53 %) a lidé ve věku 45 – 59 let (60 % z nich), jejichž obavy vyplývají především z obtížnosti nalezení nového zaměstnání v případě ztráty dosavadní práce. Z hlediska nejvyššího dokončeného vzdělání se ukazují velmi výrazné, i když málo překvapivé rozdíly: zatímco lidé vysokoškolsky vzdělaní se nezaměstnanosti příliš neobávají, lidé se základním vzděláním nebo vyučení občané by se dali označit jako nezaměstnaností nejvíce ohrožené skupiny.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text