Nabídka výzkumu

Omnibusové šetření

Každý měsíc si mají zájemci možnost zakoupit několik otázek či rozsáhlejší výzkumný modul v pravidelném reprezentativním měsíčním šetření. Zadání otázek do omnibusu k 15. dni každého měsíce, termín sběru dat prvních deset dní v měsíci následujícím, výsledky okolo 20. dne téhož měsíce. Cena za otázku 5-15 tis. Kč, podle typu otázek a jejich počtu, minimální počet jsou 3 zadané otázky. Pomůžeme rádi s rozpracováním a formulací otázek. Výhodné je spojení omnibusového šetření se zpracováním případové studie ke zkoumaným otázkám.

Kvantitativní výzkum – šetření na reprezentativních souborech respondentů

 • TRENDY – pravidelná měsíční šetření na souborech zhruba 1000-1100 respondentů starších 18 let. Soubor je reprezentativní podle věku, vzdělání, pohlaví, velikostního pásma obce a regionu. Kvótní výběr respondentů. Osobní dotazování školenými tazateli (kombinace metod PAPI a CAPI).
 • Ad hoc šetření – rozsáhlé výzkumy na reprezentativním souboru obyvatel, tématicky zaměřené podle konkrétního klientova zadání. Kvótní a náhodný výběr respondentů.
 • Bleskové výzkumy – expresní šetření názorů obyvatel na jednotlivá aktuální témata veřejného života (reprezentativní soubor, osobní dotazování, dodací lhůta 24 či 48 hodin).

Přehledové studie – sekundární analýzy – zpracování studií z již existujících datových souborů

 • Ad hoc studie čerpající z archivu dat výzkumů STEM (údaje od roku 1990 do současnosti).
 • Sledování dlouhodobých trendů vývoje společnosti.

Kvalitativní výzkum – intenzivní šetření na vybraných skupinách respondentů

 • Focus groups (skupinové rozhovory) – explorační výzkumné akce na malých skupinách vybraných respondentů.
 • Expertní šetření – projekty řešení specifických problémů v různě strukturovaných skupinách odborníků.
 • Hloubkové rozhovory – technika směřující k postižení hlubší motivace dotazovaných.
 • Výzkum elit – názory a postoje špičkových představitelů politiky, veřejného života, ekonomiky, profesních skupin, etc.

Poradenství a konzultace

 • Návrh a design výzkumných projektů.
 • Poradenství v oblasti public relations, komunikačních kampaní.
 • Posouzení přijatelnosti politických, sociálních a ekonomických opatření.