Naše zjištění
17. 7. 2002

Nezaměstnanost: jsme na ni připraveni?

Obavy z nezaměstnanosti projevuje zhruba polovina našich občanů – to je stav stabilní už od roku 1998. Za stejně vážný sociální problém je přitom považována nezaměstnanost mladých absolventů škol a lidí předdůchodového věku. Přístup veřejnosti k nezaměstnaným se postupně však mění.

Nezaměstnanost: jsme na ni připraveni?

Jiří Šandera

Tisková konference STEM, 16. 7. 2002

Nezaměstnanost jako sociální problém

Značná část veřejnosti se domnívá (celkem 38%), že většina nezaměstnaných jsou lidé bez skutečného zájmu o práci. Tento názor byl zpočátku dosti rozšířený, v roce 1993 celkem 58%, v posledních dvou letech se tyto názory stabilizují zhruba na hranici 40%, celková tendence se jeví spíše jako pokles. Tento názor je tradičně vlastní občanům hlásícím se ke konzervativně liberálním principům – stoupencům stran hlásících se k pravici, případně k pravému středu. Do této skupiny patří především lidé s vyšším vzděláním, dobrým majetkovým zajištěním domácnosti lidé, kteří sami podnikají.

O tom, že postoje k nezaměstnanosti, případně k jejímu řešení jsou silně spojeny s politickou orientací a sociálním postavením občanů, vypovídají i názory na určitou pozitivní úlohu nezaměstnanosti v ekonomice státu. I když s určitou mírou nezaměstnanosti jakož to pozitivním jevem souhlasí více než polovina respondentů (59%), v zásadě se názory rozdělují podle osy pravice – levice. Podobně jako v minulém případě názor na pozitivní úlohu nezaměstnanosti slábne.

Názory na často diskutovaný problém, nezaměstnanost absolventů škol, kteří ještě nikde nepracovali a nezaměstnanost občanů v předdůchodovém věku dělí populaci téměř na polovinu. 52% respondentů se kloní k názoru, že větším problémem je nezaměstnanost absolventů škol, 48% je toho názoru, že je to nezaměstnanost lidí starších 50 let. I tato stanoviska jsou těsně spjata s politickou orientací a sociální příslušností. Lidé, kteří vyznávají spíše principy sociální solidarity jsou více znepokojeni nezaměstnaností starších, naopak ti, kteří mají blíže k liberálním hodnotám, označují za větší problém nezaměstnanost mladých.

„Co je podle Vašeho osobního názoru dnes u nás větší problém, nezaměstnanost mladých absolventů škol nebo nezaměstnanost lidí starších 50 let?“

(podle sociálního postavení v %)

  Student Důchodc Nezam V dom Zaměst Družst Živnost Podnikat
Absol 73 36 51 60 55 47 45 61
Starší 28 64 49 41 45 54 55 39

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Co nejlépe charakterizuje většinu nezaměstnaných? Jaké jsou příčiny jejich situace? Jako hlavní příčina v pořadí je v podstatě označována makroekonomická situace. Více než polovina (64 %) respondentů označuje nezaměstnané v prvním a druhém pořadí jako oběti ekonomické situace v naší republice, podle téměř poloviny (47%) jsou oběťmi chybné hospodářské politiky. Vlastní vinu na jejich postavení, ať již je to nezájem či nízká nebo nepotřebná kvalifikace, přičítá nezaměstnaným zhruba jedna třetina dotázaných občanů. Nekompetentnost zaměstnavatele se objevila v prvním a druhém pořadí pouze u 26 % respondentů.

Osobní zkušenost s nezaměstnaností v posledních třech letech – delší než tři měsíce – má podle svého tvrzení 18% respondentů, přičemž téměř u poloviny z nich má tuto zkušenost i jejich partner.

Pramen: STEM, Trendy 1993-2002

Pramen: STEM, Trendy 4/2001, 5/2001, 5/2002, 6/2002

Pramen: STEM, Trendy 1993-2002

Pramen: STEM, Trendy 1993-2002

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
nezaměstnanost, obavy