Nabízíme

STEM za svou historii realizoval přes 800 rozsáhlých průzkumů veřejného mínění. Méně je známo, že nabízí také poradenství a vzdělávání, které čerpá právě z 25ti let poznatků o české společnosti a politice.

Poradenství založené na datech

Experti STEM působili jako poradci v celonárodních politických rozhodnutích (např. referendum o vstupu do EU), veřejně prospěšných kampaních (změny zákonů a sledování dopadů těchto změn), v aktivitách občanské společnosti nebo v mezinárodních vztazích.

Na základě sociologických dat poskytujeme konzultace pro:

 • Posouzení návrhů a rozhodnutí ve veřejné politice
 • Strategickou a politickou komunikaci
 • Zlepšování kvality života občanů a zaměstnanců
 • Veřejné informační a filantropické kampaně
 • Fungování veřejných institucí a zapojení občanů

Výzkum

STEM zajišťuje většinu tradičních i méně tradičních metod výzkumu postojů veřejnosti, elit a specifických skupin. Za svou historii dotázal více než milion obyvatel ČR skrze vlastní tazatelkou síť nebo ověřené partnerské organizace. Pokud váháte, co je pro vaše téma vhodné, rádi vám poradíme.

Omnibusové šetření

Každý měsíc si mají zájemci možnost zakoupit několik otázek či rozsáhlejší výzkumný modul v pravidelném reprezentativním měsíčním šetření, které zajišťuje naše tazatelská síť. Zadání otázek do omnibusu běžně probíhá k 15. dni každého měsíce. STEM nabízí pomoc s výběrem a formulací otázek. Výhodné je spojení omnibusového šetření se zpracováním případové studie ke zkoumaným otázkám.

Kvantitativní výzkum

TRENDY Pravidelná měsíční šetření základních ukazatelů o postojích Čechů může odpovědět na Vaše otázky ohledně vývoje české společnosti. Probíhá na reprezentativních souborech zhruba 1000-1100 respondentů starších 18 let.  Osobní dotazování školenými tazateli (kombinace metod PAPI a CAPI) vlastní tazatelské sítě.

Ad hoc šetření

Rozsáhlé výzkumy na reprezentativním souboru obyvatel, tématicky zaměřené podle konkrétního klientova zadání. STEM zajišťuje vše od zadání tématu po analýzu, doporučení a prezentaci výsledků.

Bleskové výzkumy Expresní šetření názorů obyvatel na jednotlivá aktuální témata veřejného života.

Online a CATI výzkumy pod našim vedením a ve spolupráci s naší partnerskou organizací STEM/MARK.

Přehledové studie a analýza Vašich dat

Analytici STEM zajišťují statistické zpracování, segmentaci, modelování a interpretaci existujících sociologických a ekonomických dat. Může jít o data získaná z veřejných zdrojů, z archivů STEM anebo od soukromého či veřejného zadavatele.

Sekundární analýzy a zpracování dat z archivu STEM nabízí pohled a srovnání vývoje od roku 1990 do současnosti. Pro firmy a instituce také průběžné sledujeme trendy a změny postojů v šetřeních, které se pravidelně opakují a upozorňujeme je na změny a nové souvislosti u různých skupin populace (tracking postojů).

Kvalitativní výzkum
 • Focus groups (skupinové rozhovory) – explorační výzkumné akce na malých skupinách vybraných respondentů.
 • Expertní šetření – projekty řešení specifických problémů v různě strukturovaných skupinách odborníků.
 • Hloubkové rozhovory – technika směřující k postižení hlubší motivace dotazovaných.
 • Výzkum elit – názory a postoje špičkových představitelů politiky, veřejného života, ekonomiky, profesních skupin, etc.

Vzdělávání pro společnost

Formou přednášek, kurzů a školení přispíváme k lepšímu poznání vývoje české společnosti. Takové poznání je podmínkou spolupráce mezi občany, politiky, úředníky a novináři. Spolupracovníci STEM přednáší pro školy, instituce a firmy dle jejich aktuálního zájmu, nejčastěji na tato témata:

 • Dlouhodobé trendy vývoje základních ukazatelů v ČR
 • Naše politické strany a fungování demokracie
 • Komunální a regionální politika a spokojenost občanů
 • Kvalita života
 • Vztah Čechů k Evropě a světu
 • Málo probádané období první poloviny devadesátých let české společnosti

Máte-li jakýkoliv dotaz na vzdělávání a konzultace, napište nám prosím.