Naše zjištění
19. 6. 2006

Koho by Češi měli nejraději za souseda?

Ve svých pravidelných výzkumech Trendy mapuje STEM postoje občanů České republiky k cizím státním příslušníkům. O málo více než tři pětiny (62 %) české veřejnosti jsou přesvědčeny, že občané České republiky přistupují k cizím státním příslušníkům s pobytem v ČR bez zaujatosti a předsudků, ovšem nezanedbatelná část české populace (38 %) je přesvědčena, že tomu tak není.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2006


KOHO BY ČEŠI MĚLI NEJRADĚJI ZA SOUSEDA?

 


Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 1. – 8. dubna 2006 na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1690 dotázaných.


Ve svých pravidelných výzkumech Trendy mapuje STEM postoje občanů České republiky k cizím státním příslušníkům. O málo více než tři pětiny (62 %) české veřejnosti jsou přesvědčeny, že občané České republiky přistupují k cizím státním příslušníkům s pobytem v ČR bez zaujatosti a předsudků, ovšem nezanedbatelná část české populace (38 %) je přesvědčena, že tomu tak není. Vzhledem k poměrně vysokému podílu variant odpovědí „spíše souhlasím“ a „spíše nesouhlasím“ je možné konstatovat, že názory české veřejnosti nejsou v této otázce vyhraněné a ujasněné. Jinak jsou vyslovené názory univerzální, zastávají je ve stejné míře muži i ženy, lidé různého věku, s odlišným stupněm vzdělání, různě majetkově zabezpečeni, odlišného sociálního postavení. Významné rozdíly nebyly zaznamenány ani u lidí s odlišnou politickou orientací na pravolevé škále, nebo u příznivců různých politických stran.

Pramen: STEM, Trendy 4/2006, 1690 respondentů

 


Ze srovnání s odpověďmi z dubna 2005 je patrné, že názory občanů České republiky na to, zda přistupují k cizincům bez předsudků, jsou poměrně stabilní. Je sice možné sledovat velmi mírný nárůst v podílu kladných odpovědí, tedy posílení přesvědčení, že Češi přistupují k cizím státním příslušníkům bez zaujatosti, ovšem tento trend není nijak výrazný. Dokládá to i skutečnost, že proporce jednotlivých variant odpovědí jsou ve srovnání s dubnem 2005 v podstatě nezměněné.


Pramen: STEM, Trendy 4/2005; Trendy 4/2006

 

*varianty odpovědí ve výzkumu Trendy 4/2005 jsou „zcela souhlasím“, „spíše souhlasím“, „spíše nesouhlasím“ a „vůbec nesouhlasím“

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
cizinci, konflikty ve společnosti, menšiny