Naše zjištění
9. 5. 2007

Jak se Češi staví k problému nezaměstnanosti?

Přestože se nezaměstnanosti obává mírně více než polovina ekonomicky aktivní české populace, nahlíží se na ní jako na pozitivní jev, který vede k tomu, že jsou lidé odpovědnější a váží si své práce. Většina dnešních nezaměstnaných je ale často považována za lidi, kteří nemají opravdový zájem o práci. Řešení nezaměstnanosti by občané nejraději svěřili do rukou státu.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 4/2007

JAK SE ČEŠI STAVÍ K PROBLÉMU NEZAMĚSTNANOSTI?

Přestože se nezaměstnanosti obává mírně více než polovina ekonomicky aktivní české populace, nahlíží se na ní jako na pozitivní jev, který vede k tomu, že jsou lidé odpovědnější a váží si své práce. Většina dnešních nezaměstnaných je ale často považována za lidi, kteří nemají opravdový zájem o práci. Řešení nezaměstnanosti by občané nejraději svěřili do rukou státu. Podle dvou třetin Čechů by měl mít stát povinnost zajistit práci každému, kdo o ni stojí. Se zachováváním zbytečných pracovních míst, jako symbolickým bojem proti nezaměstnanosti, většina veřejnosti nesouhlasí.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 10. dubna 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1191 občanů ČR.

Téměř dvoutřetinová většina (62 %) občanů považuje určitou míru nezaměstnanosti za pozitivní jev, který stimuluje lidi k větší odpovědnosti a úctě k práci.

Pramen: STEM, Trendy 2007/4, 1191 respondentů

Uvedený názor zastávají častěji ti dotázaní, kteří se sami nezaměstnanosti neobávají (66 %), příznivci ODS (71 %), Strany zelených (67 %) a dobře materiálně zajištění respondenti (75 %).  O tom, že určitá míra nezaměstnanosti není pozitivním jevem, jsou naproti tomu přesvědčeni častěji stoupenci KSČM a lidé, kteří se považují za špatně materiálně zajištěné.

Vnímání určité míry nezaměstnanosti jako pozitivního jevu v čase mírně oslabuje. Nejvíce lidí chápalo nezaměstnanost jako jev, který vede k tomu, že si lidé více váží práce, na počátku devadesátých let minulého století (rok 1993 – 82 %), od té doby jejich podíl klesal až na dnešních 62 %. Blíže viz graf na následující straně.

Pramen: STEM, Trendy 1993-2007

Postoj veřejnosti k problému nezaměstnanosti dokresluje i fakt, že mírně převažující část veřejnosti (53 %) se domnívá, že většina nezaměstnaných jsou lidé bez skutečného zájmu o práci.

Pramen: STEM, Trendy 2007/4, 1191 respondentů

Toto poměrně kritické mínění zaznívá častěji od lidí s vysokoškolským vzděláním (59 %), od stoupenců vládní ODS (61 %) a od občanů s dobrým materiálním standardem (67 %). Mezi lidmi, kteří pociťují určité obavy o ztrátu zaměstnání a rovněž mezi stoupenci KSČM mírně převažuje (55 %) podíl těch, kteří si nemyslí, že většina nezaměstnaných o práci zájem nemá. Lidé, kteří se ztráty zaměstnání příliš neobávají, zastávají naproti tomu názor opačný – podle 60 % z nich je většina dnešních nezaměstnaných bez opravdového zájmu pracovat.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, sociální jistoty