Naše zjištění
22. 12. 2008

Jak Češi věří v Boha a chodí o Vánocích do kostela

Přibližně třetina občanů ČR věří v Boha, k některé církvi se u nás hlásí na základě svého přesvědčení zhruba dvě pětiny (39 %) dospělé populace a zhruba každý druhý se alespoň občas účastní bohoslužeb. Odlišnosti v religiozitě jsou ovlivněny především věkem, velmi podstatné jsou také regionální rozdíly. Návštěva kostela patří k vánočním zvykům ve dvou pětinách (39 %) českých domácností.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2008

DVĚ PĚTINY ČESKÝCH RODIN MAJÍ VE ZVYKU
NAVŠTÍVIT O VÁNOCÍCH KOSTEL

Přibližně třetina občanů ČR věří v Boha, k některé církvi se u nás hlásí na základě svého přesvědčení zhruba dvě pětiny (39 %) dospělé populace a zhruba každý druhý se alespoň občas účastní bohoslužeb. Odlišnosti v religiozitě jsou ovlivněny především věkem, velmi podstatné jsou také regionální rozdíly. Návštěva kostela patří k vánočním zvykům ve dvou pětinách (39 %) českých domácností. Typická je především pro osoby věřící, pro osoby hlásící se k některé církvi (především pro katolíky) a pro ty, kteří navštěvují církevní bohoslužby.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. prosince 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1282 respondentů.

Míru religiozity a místo náboženství v životech lidí v České republice zkoumá společnost STEM od samého začátku svého působení. Kromě přímé otázky na víru v Boha je zjišťováno i náboženské chování, praktikování víry a příslušnost k určité církvi. V době předvánoční jsme do výzkumu zařadili také otázku zjišťující, zda patří k vánočním zvykům návštěva kostela.

Náboženská víra je ve výzkumech STEM nejčastěji zjišťována otázkou „Věříte Vy osobně v Boha?“ se čtyřmi variantami odpovědí „určitě ano“, „spíše ano“, „spíše ne“ a „určitě ne“. Letošní výsledky ukazují, že přibližně třetina lidí věří v Boha a dvě třetiny populace tvoří ateisté. Přibližně pětinu populace (16 %) můžeme považovat za silně věřící (odpovědi „určitě věřím v Boha“), dvě pětiny lidí (39 %) jsou naproti tomu přesvědčení ateisté (odpovědi „určitě nevěřím v Boha“). 

Pramen: STEM, Trendy 2008/12, 1282 respondentů

Religiozita ve zjednodušené podobě „věřím/nevěřím v Boha“ vykazuje v čase poměrně stabilní míru: o něco více než třetina populace je věřících a zhruba dvě třetiny tvoří nevěřící[1]. Mezi některými skupinami lidí jsou však patrné dosti podstatné odlišnosti, ovlivněné především věkem, ale i regionálně. Svoji víru deklarují zejména starší lidé (k víře v Boha se hlásí téměř polovina osob starších 60 let : 44 % – údaj z letošního prosince). V ostatních skupinách obyvatel je podíl věřících již podstatně nižší. Pohybuje se zhruba mezi jednou čtvrtinou (nejmladší část populace) a jednou třetinou (lidé ve věku mezi 30 a 59 lety). Pokud jde o regionální rozdíly, v Boha věří téměř polovina (42 %) lidí žijících na Moravě a 29 % lidí žijících v českých krajích.

K některé církvi se u nás hlásí na základě svého přesvědčení zhruba dvě pětiny (39 %) dospělé populace. Vlivem kulturně historických tradic se v naprosté většině (33 %) jedná
o římskokatolickou církev, o příslušnosti k jiným církvím vypovídá 6 % občanů.

Pramen: STEM, Trendy 2008/12, 1282 respondentů


[1] Údaje sledujeme pravidelně od roku 1995

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
religiozita