Naše zjištění
31. 5. 2024

Hodnocení prezidenta v květnu 2024

Nadpoloviční většina veřejnosti má důvěru v prezidenta Petra Pavla. I po více než roce v prezidentské funkci Petr Pavel naplňuje společenskou poptávku po změně způsobů výkonu prezidentského mandátu. „Veřejnost zejména oceňuje, že je Petr Pavel dobrým reprezentantem ČR v zahraničí, že přispěl k posílení vážnosti prezidentského úřadu a do vnitropolitického dění nezasahuje přílišnou měrou,“ uvádí analytička STEM Jitka Uhrová a dodává: „V těchto oblastech tedy Petr Pavel představuje kontrast k výkonu prezidentského mandátu jeho předchůdcem Milošem Zemanem.“

Ve společnosti nadále převládá obecné očekávání, že prezident bude vystupovat nadstranicky. Většina veřejnosti soudí, že prezident by měl boj opozice s vládou spíše moderovat než do něj zasahovat. Prezidentská funkce má být především reprezentativní úřad než přímá služba občanům. Mírná většina občanů podporuje, aby se prezident v politických otázkách soustředil na jejich morální a hodnotový prvek.

Důvěra v prezidenta Petra Pavla

Petr Pavel zahájil svůj mandát s poměrně silnou důvěrou veřejnosti na úrovni tří pětin (60 %). Po více než roce má prezident Pavel stále mírně nadpoloviční podporu občanů (53 %). Stále platí, že Petru Pavlovi jednoznačnou většinou důvěřují jeho voliči z prezidentské volby (téměř absolutní většina podle výzkumu před rokem oslabila jen mírně na 88 % důvěřujících) a naopak jen málo často mu důvěřují voliči jeho protikandidáta Andreje Babiše (20 %), případně nevoliči (38 %).

„Máte důvěru v prezidenta republiky Petra Pavla?“

Zdroj: STEM – Trendy 05/2023, 05/2024

Míra důvěry v prezidenta Petra Pavla se významně liší v různých sociodemografických skupinách. Mezi mladými lidmi do 29 let má prezident důvěru 63 %, naopak mezi lidmi staršími 60 let mu důvěřuje pouze 43 %. Důvěryhodnost prezidenta se dále zvyšuje s úrovní vzdělání, případně s příznivým hodnocením ekonomické situace domácnosti.

„Máte důvěru v prezidenta republiky Petra Pavla?“ – rozdíly podle věku, vzdělání

Zdroj: STEM – Trendy 05/2023, 05/2024

Důvěru v prezidenta republiky můžeme srovnat též v kontextu hodnocení všech dosavadních prezidentů. Petr Pavel, podobně jako jeho předchůdci na začátku svých prvních volebních období, otočil klesající trend důvěry ve hlavu státu. Další vývoj ukáže, zda aktuální oslabení důvěry představuje výkyv, nebo trend.

„Máte důvěru v prezidenta republiky …?“

Zdroj: STEM – Trendy 1993-2024

Role prezidenta

Podle významné většiny veřejnosti by měl být prezident nadstranický a neměl by být spojován s politickými stranami. Rozhodně tento názor zastávají především lidé starší 60 let („určitě ano“ 66 %, souhlas celkem 92 %), nejméně často mladí lidé do 29 let („určitě ano“ 36 %, souhlas celkem 79 %).

„Myslíte si, že je správné, aby byl prezident důsledně nadstranický, aby stál zcela mimo politické strany?“

Zdroj: STEM – Trendy 05/2024

Třípětinová většina občanů (59 %) stojí o to, aby prezident disponoval silnějšími výkonnými pravomocemi. Častější je tento názor mezi lidmi s nižší úrovní vzdělání (základní a bez maturity: 67 %).

„Bylo by podle Vás vhodné, aby měl náš politický systém silného prezidenta s rozsáhlými výkonnými pravomocemi?“

Zdroj: STEM – Trendy 05/2024

Více než dvoutřetinová většina občanů (69 %) zastává názor, že funkce prezidenta je obecně spojována s vážností a úctou, není tedy stejná jako jiné ústavní funkce. Častěji se k tomuto názoru přiklání lidé s maturitou (71 %) nebo vysokoškolským vzděláním (78 %). Naopak to, že je prezidentský úřad stejný jako jiné ústavní funkce, se častěji domnívají lidé z hůře finančně zajištěných domácností (39 %).

„Podle některých lidí je funkce prezidenta u nás spojována s velkou vážností a úctou, podle jiných je stejná jako jiné ústavní funkce. S kterým z těchto názorů spíše souhlasíte?“

Zdroj: STEM – Trendy 05/2024

V otázce, čím by se měl prezident primárně zabývat, zda by měl řešit spíše aktuální a praktické politické otázky, nebo se věnovat spíše nadčasovým hodnotám a morálce, je společnost rozdělena v podstatě na polovinu, jen mírně má převahu důraz na nadčasový přístup. K tomu, že prezident by se měl zabývat spíše hodnotovou agendou, se kloní častěji lidé vysokoškolsky vzdělaní (60 %) a lidé starší 60 let (59 %).

„Podle některých lidí se má prezident věnovat spíše praktickým a aktuálním politickým otázkám, podle jiných spíše morálce a hodnotám v politice, otázkám spíše nadčasovým. S kterým z těchto názorů spíše souhlasíte?“

Zdroj: STEM – Trendy 05/2024

Dále by měl podle veřejnosti prezident sloužit spíše jako hlídač pravidel politického soupeření, nikoliv se
aktivně zasazovat o spojování vlády a opozice. Oproti loňskému průzkumu mírně (o 5 procentních bodů, 2023: 33 %) posílil názor, že by prezident měl spíše působit jako prostředník mezi vládou a opozicí. V porovnání s obdobím druhého mandátu prezidenta Miloše Zemana apel na mediační roli dále posiluje
(2022: 30 %).

„Podle některých lidí by se měl prezident snažit spojovat vládu s opozicí, podle jiných by měl do jejich sporů zasahovat výjimečně a spíše hlídat dodržování pravidel vzájemného soupeření. S kterým z těchto názorů spíše souhlasíte?“

Zdroj: STEM – Trendy 05/2024

Funkce prezidenta je nyní většinově vnímaná jako reprezentativní, než že by se od ní očekávala aktivní služba občanům státu. Tohoto názoru jsou dvě třetiny obyvatel (66 %), stejně jako před rokem. Je otázka, nakolik se stále do těchto představ veřejnosti promítá výkon prezidentské funkce Milošem Zemanem, jehož kroky během druhého mandátu byly vnímány ze strany většiny veřejnosti kriticky.

„Podle některých lidí by funkce prezidenta měla být především službou pro občany státu, podle jiných plnit především reprezentativní funkci. S kterým z těchto názorů spíše souhlasíte?“

Zdroj: STEM – Trendy 05/2024

V dlouhodobém srovnání pak můžeme tuto proměnu pozorovat i na grafu níže, kdy je vidět, že dříve byla funkce prezidenta vnímaná významně odlišně, a nárůst požadavku na větší reprezentativnost oproti čisté službě skutečně začal až po zavedení přímé volby prezidenta republiky.

„Podle některých lidí by funkce prezidenta měla být především službou pro občany státu, podle jiných plnit především reprezentativní funkci. S kterým z těchto názorů spíše souhlasíte?“

Zdroj: STEM – Trendy 1997-2024

Hodnocení prezidenta Petra Pavla

Po roce od předchozího průzkumu STEM můžeme sledovat, jakými změnami prochází hodnocení výkonu prezidentské funkce ze strany Petra Pavla v jednotlivých oblastech.

Občané se stabilně domnívají, že prezident Pavel se spíše nevměšuje do vnitropolitického dění v zemi, myslí si to téměř dvě třetiny obyvatel (65 %), což je podobný podíl jako před rokem (67 %). Toto hodnocení je odlišné od názoru veřejnosti na Pavlova předchůdce: na začátku jeho druhého prezidentského období se polovina veřejnosti domnívala, že Miloš Zeman příliš zasahuje do politického dění v zemi.

Postoj, že prezident Petr Pavel nezasahuje do vnitropolitického dění, je častější u lidí s vysokoškolským vzděláním (72 %) a mladších osob (18-29 let: 74 %, 30-44 let: 72 %). Zároveň pocit, že Pavel do veřejného dění příliš zasahuje, mají častěji lidé s horším materiálním zajištěním.

„Myslíte si, že prezident Petr Pavel zasahuje příliš do vnitropolitického dění v naší zemi?“

Zdroj: STEM – Trendy 05/2023, 05/2024

Dále sledujeme stabilně rozdělenou veřejnost v názoru na větší míru politické participace Petra Pavla.  Podobně jako před rokem by polovina lidí uvítala, když by měl Petr Pavel větší vliv. Pro srovnání: větší vliv Miloše Zemana veřejnost v roce 2019 (tedy ještě před covidovou krizí a před volbami do PS) požadovala menšina veřejnosti (38 %).

„Myslíte si, že prezident Petr Pavel by měl mít větší vliv v našem politickém životě?“

Zdroj: STEM – Trendy 05/2023, 05/2024

Téměř tříčtvrtinová většina pozitivně oceňuje zahraniční působení prezidenta Petra Pavla, za dobrého reprezentanta země ho považuje 73 %. V porovnání s vnímáním této role u Miloše Zemanova je hodnocení Petra Pavla v této oblasti jednoznačně lepší, v lednu 2019 prezidenta Zemana jako dobré reprezentanta v zahraničí považovalo pouze 46 % obyvatel. Kromě kladného hodnocení ze strany voličů Petra Pavla ve druhém kole volby, hodnotí jeho vystupování v zahraničí kladně též více než polovina nevoličů a také dvě pětiny někdejších voličů protikandidáte Andreje Babiše.

„Myslíte si, že prezident Petr Pavel je dobrým reprezentantem České republiky v zahraničí?“

Zdroj: STEM – Trendy 05/2023, 05/2024

Petr Pavel také podle názoru nadpoloviční veřejnosti (55 %) přispěl ke zvýšení vážnosti úřadu prezidenta. Před rokem byl tento podíl vyšší, což ale souvisí s převzetím prezidentské funkce po kriticky vnímaném předchůdci. V současné době zvýšení vážnosti prezidentského úřadu Petru Pavlovi častěji připisují lidé s vyšším vzděláním (středoškolské s maturitou: 60 %, vysokoškolské: 68 %).

„Myslíte si, že prezident Petr Pavel podstatnou měrou přispěl ke zvýšení vážnosti úřadu prezidenta republiky?“

Zdroj: STEM – Trendy 05/2023, 05/2024

Podíl lidí, kteří si myslí, že Petr Pavel podstatně přispěl ke zvýšení vážnosti prezidentského úřadu, je srovnatelný s hodnocením prezidentů Havla a Klause. Naopak je tento podíl v kontrastu k hodnocení příspěvku Miloše Zemana, který v průběhu výkonu úřadu vršil různou měrou závažné kauzy, jež v očích veřejnosti vážnost úřadu snižovaly.

Podstatný příspěvek ke zvýšení vážnosti úřadu prezidenta republiky
– jmenovité hodnocení prezidentů (podíl odpovědí určitě a spíše ano v %)

Zdroj: STEM – Trendy 2000-2024

Poslední grafy ukazují známkování (jako ve škole) jednotlivých oblastí, které spadají do výkonu prezidentského mandátu a které prezident Pavel akcentoval na začátku svého prezidentského působení. Nejlépe je hodnocené Pavlovo působení v zahraničí (56 % občanů této oblasti dalo jedničku nebo dvojku). Dále je pozitivně oceňovaná jeho komunikace s médii (50 %), komunikace s vládou (47 %) a působení v regionech (43 %). Relativně nejhůře je hodnocena komunikace s opozicí (pouze 34 % známkovalo jedničkou nebo dvojkou) a pak prezidentův výběr spolupracovníků a poradců (33 %), kdy veřejnost zřejmě reflektuje poměrně velkou obměnu prezidentova týmu na Hradě. Obecně je ovšem Petr Pavel hodnocen dobře, žádná z dotazovaných oblastí v průměrné známce výrazně nepřekročila středovou „trojku“. Aktivita Petra Pavla ve veřejném prostoru je tedy stále poměrně dobře a široce přijímaná.

„Představte si nyní, že byste měl(a) možnost ohodnotit dosavadní práci prezidenta Petra Pavla v různých oblastech podobně jako ve škole:“

Zdroj: STEM – Trendy 05/2024

Porovnání s hodnocením z loňského května ukazuje jen mírné zhoršení průměrných známek u zkoumaných oblastí. Trochu výraznější změnu pozorujeme pouze u výběru spolupracovníků, který je nyní relativně nejhůře hodnocenou oblastí s průměrnou známkou 3,1.

Hodnocení práce prezidenta Petra Pavla z května 2023 a 2024 (průměry na škále 1–5)

Zdroj: STEM – Trendy 05/2023, 05/2024

Citovaný výzkum analytického ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 9. – 18. května 2024. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo 1 053 respondentů v kombinaci online a osobního dotazování (CAWI+CAPI). Použita jsou i data z dalších výzkumů série Trendy, které jsou realizovány stejnou metodikou, na vzorku cca 1000 respondentů.

Sdílet

Domácí politika / Instituce
důvěra v prezidenta, hodnocení prezidenta, prezident