Naše zjištění
27. 4. 2007

Diskriminace na trhu práce

Tři čtvrtiny občanů ČR se domnívají, že u nás dochází při zaměstnávání k diskriminaci některých skupin obyvatel. Za rozhodující pokládají lidé tři faktory: věk, mateřství a zdravotní stav. Devět z deseti občanů (87 %) se domnívá, že lidé jsou u nás často nebo velmi často diskriminováni kvůli věku.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2007

HLAVNÍM DŮVODEM DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE
JE U NÁS PODLE OBČANŮ VĚK.

Tři čtvrtiny občanů ČR se domnívají, že u nás dochází při zaměstnávání k diskriminaci některých skupin obyvatel. Za rozhodující pokládají lidé tři faktory: věk, mateřství a zdravotní stav. Devět z deseti občanů (87 %) se domnívá, že lidé jsou u nás často nebo velmi často diskriminováni kvůli věku. Tři čtvrtiny lidí vidí nezřídka znevýhodnění z důvodu těhotenství a mateřství (75 %) nebo zdravotního stavu či postižení (72 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 10. dubna 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1191 respondentů.

V  dubnovém šetření STEM zjišťoval názory veřejnosti na diskriminaci některých skupin obyvatelstva při jejich zaměstnávání. Z výsledků výzkumu vyplývá, že převážná většina obyvatel ČR považuje v posledních letech diskriminaci na pracovním trhu za reálný problém. Přes mírný pokles ve srovnání s výsledky roku 2004 vyjadřují i v roce 2007 tři čtvrtiny občanů (75 %) názor, že v ČR k diskriminaci některých skupin obyvatel v zaměstnání dochází.

Pramen: STEM, Trendy 4/2004, 1819 respondentů, Trendy 4/2005, 1668 respondentů,
 Trendy 4/2007, 1191 respondentů

Přesvědčení, že u nás v zaměstnání dochází k diskriminaci, je poněkud silnější mezi ženami (80 %) než mezi muži (70 %).

Dotázaným bylo rovněž předloženo jedenáct vybraných oblastí, možných důvodů diskriminace na trhu práce. Za jednoznačně nejčastější důvod diskriminace na trhu práce považují respondenti faktor věku. Jako „velmi častý nebo poměrně častý“ jej označilo devět z deseti lidí (87 %). Za další dva frekventované důvody znevýhodňování v zaměstnání označily zhruba tři čtvrtiny dotazovaných mateřství a těhotenství (75 %) a zdravotní stav či postižení (72 %). Dále jsou naši spoluobčané podle veřejnosti na trhu práce nezřídka diskriminováni za svůj rasový nebo etnický původ (61 %), pohlaví (56 %) a rodinný stav či povinnosti k rodině (49 %). Národnost a státní občanství jsou relativně méně častou příčinou diskriminace v práci. Jako frekventovaný důvod jej uvedla jen o něco více než třetina dotazovaných (37 %). U ostatních důvodů (sociální původ, sexuální orientace, politické myšlení, náboženské přesvědčení) nepřesahují podíly odpovědí „velmi často a poměrně často“ jednu pětinu.

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2007, 1191 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
diskriminace, hodnocení společnosti