Naše zjištění
2. 3. 2007

Co nám přinesl režim – deset let v datech STEM

Co se změnilo v současném režimu? Jaké je postavení občanů, jaké mají šance a jaké hodnoty ve společnosti a v politice občané vyznávají?

Informace z výzkumu STEM Trendy 2/2007

 


CO NÁM PŘINESL REŽIM – DESET LET V DATECH STEM

 


Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který byl proveden metodou osobních rozhovorů ve dnech 1. – 8. února 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1222 respondentů. V článku je použito mnoha dalších dat z řady Trendy z let 1997-2007.

 


Co se změnilo v současném režimu? Jaké je postavení občanů, jaké mají šance a jaké hodnoty ve společnosti a v politice občané vyznávají?

 

STEM mapuje tuto oblast hlubších postojů lidí od roku 1997 pomocí řady výroků. Některé z nich hodnotí současný režim v porovnání s režimem předlistopadovým, další si všímají hlubších postojů lidí k otázkám demokracie, vlastnictví, nerovností a priorit ekonomické a duchovní sféry.

 

Co lze o zjištěních konstatovat obecně?

 

Především fakt, že názory lidí jak na hodnocení možností lidí v současném a předlistopadovém režimu, tak na postoje k demokracii, vlastnictví či nerovností se za deset let prakticky nezměnily.

 

Ve vztahu současného a minulého režimu se většina české populace domnívá, že

 

ö    současný režim po roce 1989 přinesl zásadní změny (cca 85 %)

ö    zvětšily se příležitosti schopných lidí, a to i mezi řadovými občany (cca 70 %)

ö    platí však spíše konexe a známosti než zásluhy a schopnosti (cca 80 %)

ö    obyčejný člověk je spíše bezmocný, nemůže uplatnit svůj názor (cca 60 %)

K otázkám majetku a vlastnictví si občané myslí, že

ö    vysokou životní úroveň mají spíše darebáci než pracovití lidé (cca 65 %)

ö    soukromé vlastnictví komplikuje lidské vztahy (přes 60 %)

Obecně veřejnost chápe, že

ö    nerovnosti (nikoli pouze majetkové) jsou velkým problémem (cca 80 %).

V otázkách základních priorit

ö    zhruba 60 % lidí hledí při hodnocení současného režimu spíše na životní úroveň než na svobodu a demokracii

ö    v politice jsou podle dvou třetin lidí důležitější životní úroveň a ekonomická prosperita než duchovní hodnoty a lidské vztahy

Drobné posuny v posledním období bychom mohli zaregistrovat tři:

…    poněkud se posílil příznivý názor na vliv soukromého majetku na lidské vztahy

…    v pohledu na současný režim si lidé všímají více než v minulosti svobody a demokracie, což patrně odráží zlepšující se ekonomickou situaci

…    naopak se v porovnání se situací před osmi, deseti lety posílilo přesvědčení, že dnes platí více konexe a známosti než zásluhy a schopnosti

Celkový přehled pokládaných výroků je v následující tabulce, výroky jsou zjednodušeny (plné znění je na konci zprávy).

 

V názorech na současný a minulý režim se naprostá většina lidí shoduje v tom, že po roce 1989 nastaly v naší společnosti zásadní změny. Jednotlivé skupiny obyvatel se však výrazně liší v tom, jak tyto změny hodnotí.

 

Pohled na současný a předlistopadový režim je především pohledem politickým. Na jednom pólu stoupenci pravice, především sympatizanti ODS, na druhém příznivci KSČM – to je pravidelné schéma názorů na všechny předkládané otázky, které se současného a minulého režimu týkají.

 

Rozdíly v pohledu na režim současný a předlistopadový ilustrují vedle stanovisek stoupenců nejsilnějších politických stran také názory lidí s různým vzděláním – od lidí bez maturity (mezi osobami se základním vzděláním a vyučenými nejsou podstatné rozdíly) po občany s vysokoškolským diplomem. Podobnou škálu by nabídlo porovnání lidí s různou úrovní materiálního zajištění domácností, anebo, s méně ostrým gradientem, lidí různého věku.

 

Ze čtyř otázek hodnotících situaci v současném režimu s ohlédnutím do minulosti (uplatnění vlastního názoru, příležitosti dříve a nyní, schopnosti x konexe a kdo má vysokou životní úroveň) byl sestaven celkový skór, který velmi přesně dokumentuje pozici pěti parlamentních stran: na pravicovém pólu sympatizanti ODS s převahou názorů ve prospěch současného režimu, na levici poměrně blízko sebe příznivci KSČM a ČSSD a v politickém středu lidé, kteří se hlásí ke Straně zelených a KDU-ČSL.

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
režim, vývoj společnosti