Naše zjištění
5. 1. 2007

Čeští dopravci jsou na zavádění mýtného systému dobře připraveni

Výsledky internetové ankety STEM uskutečněné v první polovině měsíce prosince dokládají, že informovanost českých dopravních firem o zavádění systému elektronického mýtného v ČR je na výborné úrovni. Všichni účastníci ankety vědí, že se má od prvního ledna začít na tuzemských dálnicích a rychlostních komunikacích vybírat mýtné.

INFORMACE Z INTERNETOVÉ ANKETY STEM

čeští dopravci jsou na zavádění mýtného systému dobře připraveni

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 29. 11. – 13. 12. 2006 formou internetové ankety. Objektem tohoto výzkumu byly právnické osoby, jejichž ekonomickou činností je silniční doprava. Na otázky odpovědělo z oslovených 780 dopravců celkem 242 firem. První vlna internetové ankety, jejíž výsledky jsou v textu také citovány, probíhala ve dnech 5. 9. – 27. 9. 2006 a odpovědělo na ni 353 tuzemských dopravců. Oba průzkumy byly objednány dodavatelem elektronického mýtného systému v ČR v rámci realizace 1. etapy projektu.

 

Výsledky internetové ankety STEM uskutečněné v první polovině měsíce prosince dokládají, že informovanost českých dopravních firem o zavádění systému elektronického mýtného
v ČR je na výborné úrovni. Všichni účastníci ankety vědí, že se má od prvního ledna začít na tuzemských dálnicích a rychlostních komunikacích vybírat mýtné. O plánovaném rozšíření zpoplatněných komunikací o silnice první třídy od druhé poloviny příštího roku ví také výrazná většina respondentů. Nepřekvapí, že informovanost dopravců je zřetelně vyšší, než znalosti dospělé české populace (především v otázce zavedení mýtného na silnice 1. třídy od 1. 7. 2007):

Informovanost o zavedení mýtného systému

(podíly kladných odpovědí)

  Dospělá populace ČR Lidé s řidičským oprávněním Dopravní firmy
Víte o tom, že se od 1.1.2007 začne na dálnicích a rychlostních komunikacích
v ČR elektronicky vybírat mýtné?
90 % 96 % 99 %
Víte o tom, že by se od 1.7.2007 mělo začít vybírat mýtné i na silnicích první třídy? 44 % 53 % 84 %

Pramen STEM, Trendy 12/2006 (1263 respondentů, dospělá populace ČR a lidé s řidičským oprávněním), Internetová anketa prosinec 2006 (242 respondentů, dopravní firmy)

Ve srovnání s výsledky první vlny internetové ankety ze září letošního roku se informovanost dopravců o termínech spuštění výběru elektronického mýtného těsně před uvedením systému do provozu zvýšila, významnější nárůst nastal v informovanosti dopravců o rozšíření zpoplatnění o silnice první třídy od druhé poloviny příštího roku (v září o rozšíření zpoplatnění vědělo sedm dopravců z deseti, nyní zná tuto informaci pět dopravců z šesti).

Naprostá většina (96 %) účastníků ankety má alespoň rámcovou představu, jak bude elektronický mýtný systém fungovat. Povědomí o budoucím fungování systému mýtného se
u českých dopravců ve srovnání s obdobím před dvěma měsíci mírně zlepšilo. Na sklonku září mělo alespoň orientační představu o fungování mýtného systému 83 % respondentů,
v polovině prosince má stejnou představu 96 % účastníků internetové ankety.

Že bude mýtné fungovat na základě mikrovlnné technologie, ví 94 % účastníků ankety a o základním kritériu pro stanovení výše mýtného (počtu ujetých kilometrů) vědí všichni přepravci, kteří se výzkumu účastnili. O tom, že má být stanoveno několik mýtných tarifů
v závislosti na zatíženosti dálničních úseků, rychlostních komunikací a silnic první třídy, deklarují znalost téměř tři dopravci ze čtyř.

Dopravní firmy, které odpověděly na otázky internetové ankety, se vcelku dobře orientují také v tom, jaké kategorie vozidel budou od nového roku platit mýtné. Správnou odpověď (tj. kamiony a autobusy s hmotností od 12 tun) znají čtyři pětiny z nich. Tato odpověď byla výrazně nejčastěji zmiňovanou možností, některou z chybných variant označila pětina účastníků ankety. Ještě na konci září však byla tato situace jiná – více než polovina respondentů označila nesprávnou variantu a dobré znalosti měly dvě pětiny účastníků první vlny internetové ankety. Zpoplatnění velkých autobusů považují za spravedlivý krok bezmála tři pětiny (58 %) účastníků ankety, 42 % dopravců je však proti a téměř čtvrtina respondentů je výrazně proti.

Pramen STEM, internetová anketa prosinec 2006, 242 respondentů

Výzkum dále ukazuje, že většina dopravců, kteří se zúčastnili výzkumu, se správně orientuje ve faktorech, které budou mít vliv na celkovou výši mýtného poplatku. Celkem 89 % účastníků ankety správně určilo, že mýtný poplatek ovlivní počet projetých úseků zpoplatněných komunikací. Sedm respondentů z deseti ví, že výši mýtného poplatku ovlivní ekologická kategorie vozidla a dvě třetiny účastníků ankety správně označily, že na mýtný poplatek bude mít vliv také počet náprav.

Výsledky internetové ankety naznačují, že čeští dopravci jsou na mýtný systém poměrně dobře připraveni:

§         88 % respondentů deklaruje, že je informováno o tom, jaké kroky musí před samotným spuštěním systému podniknout.

Pramen STEM, internetová anketa prosinec 2006, 242 respondentů

§         Tři pětiny účastníků internetového výzkumu vědí, že se cena palubní jednotky pohybuje
v  řádu tisíců korun. Bezmála dvě pětiny (37 %) dopravních firem se domnívají, že cena palubní jednotky je nižší – v řádu stokorun.

§         Přibližně tři čtvrtiny respondentů předpokládají, že palubními jednotkami vybaví svá vozidla až těsně před spuštěním mýtného systému. Necelá pětina respondentů začala jednotkami premid vybavovat vozidla v první polovině prosince a 3 % respondentů deklarovaly, že již mají palubní jednotky pořízeny a instalovány ve svých vozidlech.

§         Mírná většina účastníků ankety je schopna alespoň přibližně odhadnout, jaká bude celková výše mýtného, kterou budou po jeho zavedení platit. Jako obtížný či nemožný označila tento předběžný odhad necelá polovina (44 %) respondentů.

§         Tři čtvrtiny dopravních firem, které se účastnily ankety, budou s vysokou pravděpodobností preferovat následnou platbu za mýtné (režim post-pay) a čtvrtina dopravců dá přednost placení předem (režimu pre-pay).

"Rozhodnutí o postupném zavedení mýtného na českých dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích první třídy je správné"

 

Po celkovém zvážení všech okolností považuje 61 % respondentů – tuzemských dopravců rozhodnutí o postupném zavádění mýtného na českých dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích první třídy za správné. Dvě pětiny účastníků výzkumu jsou však přesvědčeny
o opaku.

Pramen STEM, internetová anketa prosinec 2006, 242 respondentů

Internetová anketa STEM přinesla i další zajímavé poznatky:

§         Výrazná většina respondentů zastává názor, že elektronické mýtné je spravedlivější než zpoplatnění dálnic prostřednictvím dálničních známek.

§         S názorem, že by se povinnost platit mýtné na zpoplatněných komunikacích měla rozšířit na všechna nákladní vozidla s hmotností od 3,5 tuny, souhlasí mírně více než polovina
(55 %) účastníků výzkumu.

§         S představou, že by mýtné na zpoplatněných komunikacích měla platit i motorová vozidla pro přepravu osob s hmotností od 3,5 tuny, se ztotožňuje třetina (34 %) účastníků výzkumu.

§         S tím, že by mýtné na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích první třídy měly platit i osobní automobily, souhlasí tři tuzemští dopravci z deseti.

§         Čtvrtina účastníků internetové ankety se domnívá, že zavedení elektronického mýtného výrazně sníží průjezd zahraničních kamionů Českou republikou.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
doprava, ekonomická situace, mýtné