Naše zjištění
5. 3. 2007

Americká raketová základna v ČR

Společnost STEM v posledním půl roce provedla pro Českou televizi dvě blesková šetření názorů veřejnosti na americké vojenské zařízení (9. srpna 2006, 19. ledna 2007). V únoru bylo toto téma zařazeno i do pravidelné výzkumné série Trendy. Rozsáhlý soubor umožňuje podrobnou analýzu té části veřejnosti, která s umístěním radarové základny souhlasí, i té, která je proti.

POZNATKY Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2007


KDO JSOU PŘÍZNIVCI A KDO ODPŮRCI UMÍSTĚNÍ AMERICKÉ RADAROVÉ ZÁKLADNY V ČESKÉ REPUBLICE?

 


Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. února 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1222 respondentů.

 Společnost STEM v posledním půl roce provedla pro Českou televizi dvě blesková šetření názorů veřejnosti na americké vojenské zařízení (9. srpna 2006, 19. ledna 2007). V únoru bylo toto téma zařazeno i do pravidelné výzkumné série Trendy. Rozsáhlý soubor umožňuje podrobnou analýzu té části veřejnosti, která s umístěním radarové základny souhlasí, i té, která je proti.1. Vliv formy otázky na názory ohledně umístění radarové základny

 


Na základě provedených průzkumů lze konstatovat, že míra souhlasu či nesouhlasu s umístěním základny se poměrně výrazně mění i při drobných rozdílech ve formulaci otázky. To bývá typickým průvodním jevem situace, kdy názory k určitému problému jsou spíše tušené než informované, spíše plují po povrchu věcí na základě emotivních a situačních podnětů a nenacházejí hlubšího zakotvení v pevnějších a trvalejších postojích. V provedených výzkumech se tak například projevuje to, zda otázka v dotazníku stojí samostatně či je začleněna jako položka do baterie jiných otázek, kolik se nabízí variant odpovědí a zda existuje úniková možnost „nevím“ apod. Otázka pracující s termíny jako „vojenské zařízení“, „radiolokační zařízení, radar“[1] vzbuzuje v mysli dotazovaných příznivější představy než otázka tázající se na „radarovou základnu“[2]. Z dosud provedených výzkumů lze soudit, že při „měkké“, opatrné formulaci může míra souhlasu s americkým radarem dosahovat až přibližně polovičního podílu na populaci, při „tvrdé“ formulaci se tento podíl může jevit výrazně nižší. Při interpretaci poznatků je tak nezbytné zachovat jistou obezřelost, odpovídající tomu, že názor na zkoumanou problematiku je stále ještě jen vágní a těkavý.


2. Charakteristika příznivců a odpůrců radarové základny

 


Hlavním cílem dotazování na americkou radarovou základnu v nejnovějších únorových  Trendech bylo zjistit, kdo jsou příznivci[3] a kdo odpůrci[4] umístění amerického vojenského zařízení na území České republiky.


Mezi příznivci umístění americké radarové základny na území České republiky převládají muži nad ženami (59 % muži : 41 % ženy) a mladší lidé nad staršími (58 % lidé do 44 let : 42 % lidé ve věku 45 a více let). Polovina lidí podporujících umístění radarové základny projevuje velký nebo střední zájem o politiku. Příznivci základny jsou výrazně pravicově smýšlející, zhruba poloviční podíl příznivců základny (55 %) sám sebe řadí napravo od středu a jako politický střed se vidí jen třetina těchto lidí. S tím souvisí i obliba ODS u těchto lidí. Naopak menší přízni se u nich těší ČSSD a téměř vůbec žádné KSČM. Lidé, kteří se vyslovili pro umístění radarové základny, zároveň velmi výrazně podporují zahraniční politiku České republiky. Přibližně čtyři pětiny (83 %) z nich si myslí, že zahraniční politika ČR je v zásadě správná.


V řadách odpůrců americké radarové základny naopak mírně převažují ženy (44 % muži : 56 % ženy) a starší lidé (skupina 45 a více let). Zájem o politiku projevují necelé dvě pětiny (38 %) odpůrců základny. Na pravolevé politické škále se řadí nejčastěji k politickému středu (47 %), na levici se zařazuje 29 % odpůrců radarové základny, přibližně čtvrtina (24 %) se označuje za pravicově smýšlející. Obecně by se jejich orientace dala označit za středolevou. Lidé projevující nesouhlas s umístěním radarové základny ve větší míře podporují levicové parlamentní strany, ČSSD a KSČM. Nelze však přehlédnout, že i mezi odpůrci radarové základny představují příznivci ODS poměrně početnou skupinu. U lidí, kteří jsou proti umístění radarové základny v ČR, rovněž převažuje názor, že zahraniční politika České republiky není správná. Pouze zhruba dvě pětiny (39 %) odpůrců radarové základny se domnívají, že zahraniční politika České republiky je v zásadě správná.
Pramen: STEM, Trendy 2/2007[1] „Souhlasíte Vy osobně, aby na našem území byla umístěna následující americká vojenská zařízení?“ Radiolokační zařízení, radar; Rakety s nepočetnou obsluhou; Celá protiraketová základna; (varianty odpovědí „Ano“, „Ne“).

[2] „Souhlasíte Vy osobně, aby na našem území byla umístěna americká radarová základna?“ (varianty odpovědí „Určitě ano“, „Spíše ano“, „Spíše ne“, „Určitě ne“).

[3] Příznivci radarové základny jsou lidé, kteří na otázku „Souhlasíte Vy osobně, aby na našem území byla umístěna americká radarová základna?“ odpověděli variantami odpovědí „Určitě ano“ nebo „Spíše ano“.

[4] Odpůrci radarové základny jsou lidé, kteří na otázku „Souhlasíte Vy osobně, aby na našem území byla umístěna americká radarová základna?“ odpověděli variantami odpovědí „Spíše ne“ nebo „Určitě ne“.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
mezinárodní bezpečnost, mezinárodní politika, protiraketová základna, USA